..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..

ကဝိလက္ခဏာ သံ​ေပါက် များ​ကိုသာ ​ေရွး​ချယ် ြပုစုထား​ြခင်း​ ြဖစ်သည်။
ယငယ်​ေရး​သတ်ပံု၊​ သဒ္ဒါနုသာရီ စသည်တို့​ကို မူရင်း​စာအုပ်တွင် ​ေလ့​လာနိုင်သည်။

ကဝိလက္ခဏာသတ်ပံု -- ​ ပါဠိဆရာဦး​ေြဖတည်း​ြဖတ်သည်။ ကဝိလက္ခဏာသတ်ပံု --​အား​​ ​ကို​ညီ​လင်း​ဆက်​မှ​ စာ​သား​အ​ြဖင့်​​ ​ဖန်​တီး​​​ထား​​ြခင်း​​သာ​ ​ြဖစ်​သည်​။​ အွန်​လိုင်း​တွင်​ လွယ်​ကူ​စွာ​ ​အ​သံုး​​ြပု​နိုင်ရန်​ ​ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​​ယူ​နီ​ကုဒ်​ကို​ ​အ​သံုး​​ြပု​၍​ ထပ်​ဆင့်​​ ​စု​ေဆာင်း​​ထား​​ြခင်း​​သာ​ြဖစ်​သည်​။​
...::: Myanmar Spelling and Grammer Online :::...