..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..

ကဝိလက္ခဏာ သံ​ေပါက် များ​ကိုသာ ​ေရွး​ချယ် ြပုစုထား​ြခင်း​ ြဖစ်သည်။
ယငယ်​ေရး​သတ်ပံု၊​ သဒ္ဒါနုသာရီ စသည်တို့​ကို မူရင်း​စာအုပ်တွင် ​ေလ့​လာနိုင်သည်။

အုပ် ကာရန် ၅၉ ပုဒ်
၀၁ ။ ရမတီပိတ်အုပ်၊​ ​ေနာင့်​ေပါင်း​ထုပ်၊​ တွန့်​တုပ်မြပုနိုင်။
၀၂ ။ ြကိုး​နှင့်​လည်း​တုပ်၊​ သူ​ေကာင်ပုပ်၊​ လက်ဆုပ်မထုနိုင်။
၀၃ ။ ဘက်နှင့်​လည်း​ထုပ်၊​ ငါး​ငပုပ်၊​ စက်ဆုပ်မရှုနိုင်။
၀၄ ။ ထီး​ဝန်း​ကုပ်ကုပ်၊​ ကိုယ်လံုး​အုပ်၊​ စိတ်ချုပ်အမှုပိုင်။
၀၅ ။ ​ေရယဉ်အြမှုပ်၊​ စီး​ဟုပ်ဟုပ်၊​ မရုပ်မဆည်နိုင်။
၀၆ ။ လူရိုင်း​တရုပ်၊​ ​ေရမှာငုပ်၊​ လက်ခုပ်နှစ်ခုြပိုင်။
၀၇ ။ စာရင်း​လည်း​ကုပ်၊​ ​ေရွှအိုး​ြမှုပ်၊​ တအုပ်​ေတွအစိုင်။
၀၈ ။ တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်၊​ ပုဆစ်တုပ်၊​ လက်အုပ်ချီ၍ထိုင်။
၀၉ ။ ပါဠိသရုပ်၊​ ပါဌ်​ေနငုပ်၊​ လူနုပ်မသိနိုင်။
၁၀ ။ အ​ေရတွန့်​ရှုပ်၊​ နင့်​လည်ကုပ်၊​ ဘား​ြပုပ်ပံုတြပိုင်။
၁၁ ။ အဆုပ်အဆုပ်၊​ ရွက်အုပ်အုပ်၊​ တရုပ်စကား​ခိုင်။
၁၂ ။ ရဟန်း​လက်လုပ်၊​ သကင်္န်း​ချုပ်၊​ တရုပ်အပ်ချင်း​ြပိုင်။
၁၃ ။ အဆမ်း​အရှုပ်၊​ ဆင်တင်း​ကုပ်၊​ ​ေဆာက်လုပ်ရိပ်ြမိုင်ြမိုင်။
၁၄ ။ ​ေြမမှာစုပ်စုပ်၊​ အိမ်တိုင်ြမှုပ်၊​ ​ေလျာက်ထုပ်ညီညီဆိုင်။
၁၅ ။ စကား​ပိတ်ချုပ်၊​ ချွန်း​နှယ်အုပ်၊​ နှာရှုပ်မထည့်​နိုင်။
၁၆ ။ ပိုက်ပိုက်ထုပ်ထုပ်၊​ ြငင်း​လက်ခုပ်၊​ စည်း​စုပ်တီး​အိုင်အိုင်။
၁၇ ။ ရထား​ေပါင်း​ချုပ်၊​ စြကာရုပ်၊​ ခင်ပုပ်နှင့်​မဆိုင်။
၁၈ ။ အခါထက်စုပ်၊​ စုတိချုပ်၊​ နံရုပ်ဆံုး​ချိန်တိုင်။
၁၉ ။ တံခါး​မင်း​တုပ်၊​ အံချြမှုပ်၊​ ကျွန်ုပ်မဘွင့်​ပိုင်။
၂၀ ။ ​ေစပါလက်သုပ်၊​ ရံကိုယ်လုပ်၊​ နမ်း​ရှုပ်ကတိုး​ြကိုင်။
၂၁ ။ တိမ်မည်း​တိမ်ပုပ်၊​ ကိုး​ရပ်အုပ်၊​ ပိတ်ချုပ်မိုး​လံုး​အိုင်။
၂၂ ။ မလံမကုပ်၊​ ရှင့်​ခွက်အုပ်၊​ ထုလုပ်တတ်​ေခါင်တိုင်။
၂၃ ။ ​ေြမ​ေြကာရှုပ်ရှုပ်၊​ ကွန်ချာချုပ်၊​ တအုပ်တအာပိုင်။
၂၄ ။ စပ်စပ်ပုပ်ပုပ်၊​ ​ေြမွပြခုပ်၊​ စုပ်စုပ်မဝင်နိုင်။
၂၅ ။ ပူပူချုပ်ချုပ်၊​ ထမင်း​လုပ်၊​ ဆုပ်၍မ​ေလွး​နိုင်။
၂၆ ။ ​ေကျာက်ထဲး​လျှိုး​ငုပ်၊​ ဗုဇွန်တုပ်၊​ စမ်း​ဆုပ်စိစိကိုင်။
၂၇ ။ နွယ်ငန်း​နွယ်ပုပ်၊​ ​ေဆး​ကန့်​ချုပ်၊​ ဗူး​နုပ်စည်ပင်လှိုင်။
၂၈ ။ ရံဘွယ်စက်ဆုပ်၊​ ကုလား​အုပ်၊​ လည်ကုပ်ရှည်​ေခါင်တိုင်။
၂၉ ။ အမျက်ချုပ်ချုပ်၊​ ဉာဏ်ချွန်း​အုပ်၊​ သိမ်း​ရုပ်ြမဲး​ြမဲး​ကိုင်။
၃၀ ။ ဘုန်း​ြကီး​ဦး​ထုပ်၊​ ကဝါထုပ်၊​ ချုပ်လုပ်မြပီး​နိုင်။
၃၁ ။ အဆင့်​အြကုပ်၊​ ​ေပါင်း​ကူး​လုပ်၊​ ​ေပါင်း​ကုပ်အဆုငိ်ဆိုင်။
၃၂ ။ ​ေပါင်း​ြမက်သုပ်သုပ်၊​ ​ေထာင်သည့်​ကုပ်၊​ လင်း​ဟုပ်မပျံနိုင်။
၃၃။ စံုး​စံုး​စုပ်စုပ်၊​ ကိုယ်လံုး​ငုပ်၊​ လက်ခုပ်တ​ေမာ်တိုင်။
၃၄ ။ ြကိမ်သီး​ေရြမှုပ်၊​ ဝါလက်ခုပ်၊​ ဆူး​ပုပ်ပွင့်​ြကိုင်ြကိုင်။
၃၅ ။ လက်နှင့်​တွက်တုပ်၊​ ​ေြကာင်နှယ်ခုပ်၊​ ကုပ်ကုပ်ကွကွထိုင်။
၃၆ ။ လူငတရုပ်၊​ သူ့​အိမ်လုပ်၊​ မချုပ်မထား​ပိုင်။
၃၇ ။ ​ေမး​တလှုပ်လှုပ်၊​ ​ေခါ်အာလုပ်၊​ ဟုပ်ဟုပ်မြပင်နိုင်။
၃၈ ။ ​ေဈး​နာလည်း​ရုပ်၊​ မိုး​လည်း​ချုပ်၊​ ​ေထွး​ရှုပ်မှုမပိုင်။
၃၉ ။ ​ေြကာင်ပျစ်ဟင်း​ပုပ်၊​ စား​လက်သုပ်၊​ ​ေဆး​လုပ်မစင်နိုင်။
၄၀ ။ ​ေဆး​ေြခခင်ပုပ်၊​ ြကက်မအုပ်၊​ နုပ်နုပ်စဉ်း​တည့်​ချိုင်။
၄၁ ။ ထန်း​ရည်တပလုပ်၊​ ​ေသာက်တည့်​ရှုပ်၊​ အြမှုပ်နှင့်​ဖိုင်ဖိုင်။
၄၂ ။ လက်ဝဲး​ရင်အုပ်၊​ စီး​နည်း​ချုပ်၊​ တုပ်တုပ်တွတွထိုင်။
၄၃ ။ ဆရာ့​လက်ဆုပ်၊​ မြပချုပ်၊​ မှန်တုပ်မချနိုင်။
၄၄ ။ ဆင်​ေြခအာလုပ်၊​ စကား​ငုပ်၊​ ချုပ်ရုပ်မြပနိုင်။
၄၅ ။ ​ေဒါဓဿရုပ်၊​ အရှုပ်ရှုပ်၊​ လျင်ခုပ်မတွက်နိုင်။
၄၆ ။ သြကား​ပဲး​ဆုပ်၊​ ဇယ်နှင့်​ပုပ်၊​ တရုပ်ြမင်ခိုး​နိုင်။
၄၇ ။ က​ေစာ်နှစ်အုပ်၊​ ခိုး​ေရလုပ်၊​ လက်ဆုပ်​ေြဖတည့်​မှိုင်။
၄၈ ။ အနာပဆုပ်၊​ ​ေကျာနှင့်​ကုပ်၊​ ကင်း​တုပ်သည့်​နှယ်ယိုင်။
၄၉ ။ ယဉ်​ေခါင်အချုပ်၊​ ရှင်တရုပ်၊​ မိအုပ်မိရှင်ြကိုင်။
၅၀ ။ စိုက်သစ်ကိုး​ဆုပ်၊​ ကျီကိုထုပ်၊​ ​ေပါင်း​ချုပ်စာရင်း​ကိုင်။
၅၁ ။ ဖမျက်ဖဆုပ်၊​ လှံနှင့်​တုပ်၊​ ကုပ်လုပ်​ေခွး​ထိုင်ထိုင်။
၅၂ ။ နှမ်း​ပျစ်ဘက်ထုပ်၊​ ​ေပါက်​ေပါက်ဆုပ်၊​ လုပ်ြပည့်​မစား​နိုင်။
၅၃ ။ လက်ဝါး​ရံုး​ရှုပ်၊​ ဆယ်​ေချာင်း​ရုပ်၊​ ရှိအုပ်ပန်း​ဆယ်ခိုင်။
၅၄ ။ ကုလား​တထုပ်၊​ ​ေဆး​အချုပ်၊​ တရုပ်တထည်နိုင်။
၅၅ ။ ပစ္စည်း​အိမ်လုပ်၊​ ြဖစ်စရုပ်၊​ အထုပ်ြကီး​ရာနိုင်။
၅၆ ။ ချည်နှင့်​မလုပ်၊​ ပိုး​နှင့်​ချုပ်၊​ ရုပ်ထီး​မ​ေဆာင်း​ပိုင်။
၅၇ ။ ကမ္မဇရုပ်၊​ ပစ္စယုပ်၊​ အချုပ်အြခာတိုင်။
၅၈ ။ ဆန်ခွဲး​ဆန်နုပ်၊​ ဖွဲး​တဆုပ်၊​ ရရုပ်မထင်နိုင်။
၅၉ ။ ​ေငွတလက်ခုပ်၊​ ကျံုး​တည့်​ဆုပ်၊​ ရဲး​ရုပ်ရဲး​ဆုလှိုင်။

အည် ကာရန် ၄၆ ပုဒ် (ဘွင့်​ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ လွမ်း​တာလည်း​ရှည်၊​ ​ေနရသည်၊​ ​ေဆာက်တည်မရ​ေသး​။
၀၂ ။ ညင်း​ညင်း​ေလြပည်၊​ လာဘိသည်၊​ ချမ်း​ြကည်တဧး​ဧး​။
၀၃ ။ ရှင်​ေနှာင်း​ရုပ်ရည်၊​ လှထူး​သည်၊​ လူ့​ြပည်နှိုင်း​ဘက်​ေဝး​။
၀၄ ။ စိတ်ကလည်း​ြကည်၊​ ဝမ်း​ထဲး​ရည်၊​ အသည်သူြကီး​ေြမး​။
၀၅ ။ ပတ္တြမား​တချည်၊​ ဆန်တြပည်၊​ ​ေရာင်း​မည်ကတူး​ေကျး​။
၀၆ ။ မင်း​မျက်နှာရှည်၊​ ​ေခတ္တြပည်၊​ သာြကည်​ေပျာ်စံ​ေရး​။
၀၇ ။ ပရမတ်သည်၊​ ပွတ်တိုင်လည်၊​ ​ေရြကည်ငါး​တ​ေြပး​။
၀၈ ။ သဒ္ဒါဟူသည်၊​ ချံုပင်စည်၊​ ​ေရနည်ငါး​မ​ေဝး​။
၀၉ ။ သက္ကရာဇ်တည်၊​ ​ေရာနှစ်မည်၊​ စား​သည်​ေဇာနှင့်​ေတး​။
၁၀ ။ တစ်သံုး​ငါး​တည်၊​ သုန်း​လတ်မည်၊​ ယင်း​သည်ကား​မင်း​ေလး​။
၁၁ ။ မင်း​တမည်မည်၊​ ရသူရည်၊​ ​ေအာင်စည်ြကွယ်မည့်​ေရး​။
၁၂ ။ လူမျိုး​အင်း​ကျည်၊​ ငအိုး​လည်၊​ ​ေကျာ်စည်ငသါ​ေထွး​။
၁၃ ။ နှမ်း​ပွတ်ဆံုကျည်၊​ နွား​နှင့်​လည်၊​ စက်ရှည်ြမင့်​လှ​ေဝး​။
၁၄ ။ နှလံုး​တမည်၊​ ြမဲး​ခိုင်ြကည်၊​ စိတ်ြကည်ရဲး​သံ​ေပး​။
၁၅ ။ သတ္တဝါမည်၊​ ဖွတ်ဦး​ကျည်၊​ လှည့်​လည်ြမိုင်ချံု​ေစး​။
၁၆ ။ ထီး​လိုင်ကာသည်၊​ ​ေတာင်ရိုး​ရှည်၊​ အပ်ကျည်​ေတံာသ​ေလး​။
၁၇ ။ က​ေရာ်ကမည်၊​ မကျိုး​ကျည်၊​ ညွတ်ြကည်​ေစလ​ေသး​။
၁၈ ။ စကား​စြမည်၊​ နား​မလည်၊​ ရိပ်ြခည်မ​ေြမာ်​ေတွး​။
၁၉ ။ လူင​ေရွှရည်၊​ မ့​ကိုြပည်၊​ နှုတ်ြခည်နုယဉ်​ေကျး​။
၂၀ ။ ပျား​တရထည်၊​ သစ်မည်စည်၊​ လွန်တည်​ေရှာက်နှင့်​ေဝှး​။
၂၁ ။ ​ေချာင်း​တရထည်၊​ ​ေရကိုဆည်၊​ ပတ်လည်ကုန်း​ေဖွး​ေဖွး​။
၂၂ ။ စိုစိုြပည်ြပည်၊​ ြကာြမင့်​ရှည်၊​ ​ေဖွနှည်စိတ်စက်​ေလး​။
၂၃ ။ တရုပ်ဥတည်၊​ မင်း​စစ်သည်၊​ ဖည်ယမ်း​ဖည်ယမ်း​ေြပး​။
၂၄ ။ လူအာဇာနည်၊​ မဟာ​ေထရ်၊​ ဉာဏ်ြခည်မသမ်း​ေြမှး​။
၂၅ ။ ​ေရွှအ​ေရာင်ြခည်၊​ ဆ့​တဲ ရည်၊​ ပိုး​ြမည်ြမူး​အ​ေသွး​။
၂၆ ။ အရိအရည်၊​ ​ေသွး​နှင့်​ြပည်၊​ ယိုသည်နှပ်တံ​ေတွး​။
၂၇ ။ တံြမွာတံရှည်၊​ တီး​သည့်​စည်၊​ ​ေသဉ်လည်​ေြကာင်မင်း​့​ေြမး​။
၂၈ ။ နဂါး​ေနတည်၊​ ​ေတာင်မလည်၊​ သာစည်ြငိမ်း​ချမ်း​ဧး​။
၂၉ ။ ​ေလာ်​ေလာ်လည်လည်၊​ ကျင့်​မူနည်၊​ အရည်အချင်း​ေမး​။
၃၀ ။ ဝါဝါသည်သည်၊​ ဆင်ရမည်၊​ သင်ထည်ပုဆိုး​ေသး​။
၃၁ ။ ဟင်း​ရမ်း​ေထာ်ပည်၊​ ​ေရအနည်၊​ ​ေထာက်ရှည်ကန်လံုး​ေဖွး​။
၃၁ ။ ပရိတ်​ေတာ်ရည်၊​ ခံပါမည်၊​ သာြကည်ရွတ်ဘိ​ေသး​။
၃၂ ။ ​ေရ​ေနာက်မုန်နည်၊​ သား​ေဆး​ရည်၊​ မြကည်​ေမာဟ​ေသွး​။
၃၃ ။ ပတ်ပတ်ဝန်း​လည်၊​ တိုင်း​တိုင်း​ချည်၊​ ဟိုင်း​တည်ဆုန်း​ေတွး​ေတွး​။
၃၄ ။ ငါတို့​ြပင်စည်၊​ ြမို့​အမည်၊​ သည်သည်အံ့​ြက​ေမး​။
၃၅ ။ ​ေနာင်မင်း​့​ဧည့်​သည်၊​ ​ေဆး​ဝါး​တည်၊​ သည်သည်က​ေရဧး​။
၃၆ ။ ြမင်း​ဝန်း​မလည်၊​ ပွင့်​လင်း​စည်၊​ ​ေရြကည်ဝနှင့်​ေဝး​။
၃၇ ။ မယိမ်း​မဖည်၊​ နန်း​ထိုင်သည်၊​ ​ေဆာက်တည်ကာလ​ေရွး​။
၃၈ ။ သံတကျည်ကျည်၊​ ​ေမာင်ကုန်သည်၊​ ​ေရာင်း​မည်အဘယ်​ေဈး​။
၃၉ ။ ​ေကျာက်တိုင်တရည်၊​ ကျင့်​ရမည်၊​ ပွဲး​တည်သူြကီး​ေသွး​။
၄၀ ။ ပတ်သာတံရှည်၊​ တီး​သံြမည်၊​ လက်ဆည်ကန်စာ​ေရး​။
၄၁ ။ တဆယ်​ေလာင်း​မည်၊​ ထမ်း​ပိုး​ရည်၊​ ယင်း​သည်နာရီ​ေပး​။
၄၂ ။ ဆ့​နှဲစ်လလည်၊​ ​ေန့​ဘို့​ရည်၊​ ညဉ့်​သည်အြကွင်း​ေဆး​။
၄၃ ။ စကား​အတည်၊​ ​ေအာင်​ေကျာ်စည်၊​ ​ေရွှြပည်သူြမတ်​ေလး​။
၄၄ ။ ဘဝါး​တိုရှည်၊​ စတွန်း​မည်၊​ ယင်း​သည်ပံုနှင့်​ေပး​။
၄၅ ။ လူ​ေကျာ်စံတည်၊​ မဲ့​ေ ဆွသည်၊​ လူရည်ယဉ်​ေဆး​ေဆး​။
၄၆ ။ ယိုသည့်​မျက်ရည်၊​ စဲး​ေအာင်ဆည်၊​ ငိုြမည်ပူဆာ​ေဆွး​။

အပ် ကာရန် ၁၂၅ ပုဒ်
၀၁ ။ ​ေကျာက်စံုစီကွပ်၊​ ​ေရွှကွမ်း​ချပ်၊​ ြကပ်ြကပ်ထား​တည့်​ပါ။
၀၂ ။ ြမို့​ရွာတိုင်း​ကျပ်၊​ နှစ်ြပည်စပ်၊​ ထက်ြကပ်မ​ေနရာ။
၀၃ ။ ​ေတာင်ကျပ်​ေြမာက်ကျပ်၊​ မသွား​အပ်၊​ ြကပ်ြကပ်မနင်း​သား​။
၀၄ ။ မင်း​က​ေပး​လာဘ်၊​ ဆုသစ်ထပ်၊​ ြမို့​ရပ်​ေကျး​ြပည်ရွာ။
၀၅ ။ အြကား​အလပ်၊​ လွန်​ေစ့​စပ်၊​ အချပ်ထပ်တရာ။
၀၆ ။ ​ေြခာက်ဆဲ့​ေ လး​ထပ်၊​ အန္တကပ်၊​ တရပ်သ​ေခင်္ျယျာ။
၀၇ ။ သ​ေခင်္ျယျကပ်၊​ ​ေလး​ြကိမ်ထပ်၊​ စပ်မှတကမ္ဘာ။
၀၈ ။ လူဆိုး​လူရွပ်၊​ မကျင့်​အပ်၊​ မလပ်ဝီစိမှာ။
၀၉ ။ ရာဂလည်း​တပ်၊​ မှား​သံုး​သပ်၊​ ရူး​သွပ်လူမိစ္ဆာ။
၁၀ ။ နင်း​တိုင်း​ြကွပ်ြကွပ်၊​ စူး​ရွှပ်ရွှပ်၊​ ဖပ်ဖပ်​ေသွး​ြပည်ပါ။
၁၁ ။ လန့်​ဖျပ်လန့်​ဖျပ်၊​ ပ့​တဲ င်ထပ်၊​ တိမ်း​မပ်မူး​ေဝဆာ။
၁၂ ။ စဆံစွ ရပ်၊​ ​ေရွှြပား​ကပ်၊​ တင့်​အပ်​ေနဘွယ်သာ။
၁၃ ။ ဟိရိဩတ္တပ်၊​ သင်း​ေခွချပ်၊​ နိမ့်​ဝပ်သူ့​မျက်နှာ။
၁၄ ။ ​ေခွး​နှယ်တွပ်တွပ်၊​ ကိုက်တည့်​ဟပ်၊​ လက်ပပ်​ေြမွြပိတ္တာ။
၁၅ ။ ြပုတ်ြပုတ်ရှပ်ရှပ်၊​ ​ေငွငါး​ကျပ်၊​ ရွက်ထပ်မှုတ်တည့်​ပါ။
၁၆ ။ မလွတ်မလပ်၊​ သူနှင့်​တပ်၊​ လက်ထပ်မနှင်း​ရာ။
၁၇ ။ ြကက်မှာကား​ခွပ်၊​ ငှက်မှာဆွပ်၊​ ပညပ်​ေခါ်​ေဝါဟာ။
၁၈ ။ သံုး​လွန်း​ချည်တပ်၊​ တရုပ်အပ်၊​ ချုပ်စပ်သကင်္န်း​လွှာ။
၁၉ ။ ပျိုး​ခင်း​ေြခာက်တပ်၊​ ထသင်း​ြကွပ်၊​ ပပ်ြကား​အက်၍အာ။
၂၀ ။ စိစိရွပ်ရွပ်၊​ လည်ကိုညှပ်၊​ နှိပ်ကွပ်မင်း​အာဏာ။
၂၁ ။ ​ေြပာင်း​ေလး​ထူထပ်၊​ ​ေကွ့​ကတပ်၊​ ြကိုး​ချပ်လံုလံုကာ။
၂၂ ။ လျှံြပည့်​ထပ်ထပ်၊​ မိုး​ဝယ်လျှပ်၊​ လျှပ်လျှပ်ပါး​လွှာလွှာ။
၂၃ ။ ​ေြခနင်း​ဘိနပ်၊​ ​ေြခတွင်တပ်၊​ စီး​စွပ်သွား​ေသာခါ။
၂၄ ။ တ​ေကာင်တညှပ်၊​ ​ေမာကိုး​ထပ်၊​ ​ေသာင်သွပ်ရှမ်း​ေနရာ။
၂၅ ။ ​ေဟာင်း​နွမ်း​ရိပွပ်၊​ ညစ်​ေြကး​ကပ်၊​ ဖွပ်၍ထား​ေသချာ။
၂၆ ။ ​ေနာင်မင်း​လက်ြကပ်၊​ တရား​ကျပ်၊​ လက်စွပ်​ေကျာက်နီလာ။
၂၇ ။ အလျား​ပျပ်ပျပ်၊​ ရင်ြဖင့်​အပ်၊​ ​ေြမဝပ်သု​ေမဓာ။
၂၈ ။ ြမီ​ေဟာင်း​မဆပ်၊​ ြမီသစ်ထပ်၊​ မနပ်ကျိုး​ဟုတ်ကာ။
၂၉ ။ ငှက်ကျား​ငှက်စပ်၊​ ဘိဘိညှပ်၊​ ပျား​ဖွပ်အလိမ္မာ။
၃၀ ။ မှာဘက်ကမ်း​ယပ်၊​ မကူး​ခပ်၊​ တန့်​ရပ်​ေမျှာ်ငံ့​ကာ။
၃၁ ။ ​ေပါင်​ေအာက်ြမီး​ချပ်၊​ ​ေြကာင်ြကီး​ဝပ်၊​ တီး​ရှပ်လင်း​ကွင်း​သာ။
၃၂ ။ အ​ေပါ်ကုန်း​စပ်၊​ ပန်း​မရွပ်၊​ စရပ်သုဓမ္မာ။
၃၃ ။ ​ေနပူတံလှပ်၊​ ထင်လျှပ်လျှပ်၊​ တပ်တပ်မြမင်သာ။
၃၄ ။ ​ေချာ​ေချာသပ်သပ်၊​ ထရံကပ်၊​ လျှပ်လျှပ်ပါး​ပါး​ကာ။
၃၅ ။ သံပျင်ကလာပ်၊​ ကျမ်း​ြဗို့​ဟပ်၊​ စပ်စပ်စား​စား​လျှာ။
၃၆ ။ ​ေသ​ေသဝပ်ဝပ်၊​ မ​ေနအပ်၊​ ရပ်ရပ်နား​နား​ြကာ။
၃၇ ။ ​ေနပူရှိန်စပ်၊​ ယပ်နှင့်​ယပ်၊​ မဏ္ဍပ်ထဲး​မှာသာ။
၃၈ ။ ​ေြပာင်း​နှင့်​ပိစပ်၊​ လူး​နှင့်​ဆပ်၊​ မအပ်မဘွယ်ရာ။
၃၉ ။ နွဲ့​လျှင်ကား​သပ်၊​ ခိုင်လျှင်ထပ်၊​ ကျပ်လျှင်သပ်ပင်း​ပါ။
၄၀ ။ လက်သည်း​ကိုအပ်၊​ ပင်း​သည့်​သပ်၊​ စပ်စပ်ပူ​ေအာင်နာ။
၄၁ ။ လက်ရန်း​ဆင်ကပ်၊​ ဝန်း​ဝန်း​စပ်၊​ သံုး​ထပ်​ေကျာင်း​ဧရာ။
၄၂ ။ စပယ်စလပ်၊​ အထပ်ထပ်၊​ ပွင့်​ချပ်ငံု​ေရွှဝါ။
၄၃ ။ ခွက်ြကုတ်ကလပ်၊​ ြပည့်​ေအာင်ထပ်၊​ ြဖူဖပ်ကွမ်း​ရွက်ဝါ။
၄၄ ။ သွယ်သွယ်သပ်သပ်၊​ ပျိုဖပ်ဖပ်၊​ လံုး​ရပ်တင့်​လှစွာ။
၄၅ ။ ကွမ်း​ေလာင်ကွမ်း​ကျပ်၊​ ပန်း​သလှပ်၊​ ကွမ်း​ချပ်စလင်း​ြကာ။
၄၆ ။ စ​ေနထက်ြကပ်၊​ တူလက်တပ်၊​ သည်ရပ်မီး​ေလာင်ရာ။
၄၇ ။ မီး​ေသွး​သံုး​ကျပ်၊​ ကန့်​ငါး​ကျပ်၊​ ဆယ်ကျပ်ယမ်း​ထည့်​ပါ။
၄၈ ။ ပတ္တြမား​ပွင့်​ချပ်၊​ အမည်တပ်၊​ ပညပ်မီး​ပန်း​မှာ။
၄၉ ။ ဝံသ​ေလး​ထပ်၊​ ဘွဲ့​ဆိုအပ်၊​ ​ေလး​ရပ်အဝတ္ထာ။
၅၀ ။ လဟုမချပ်၊​ ​ေလး​လံုး​စပ်၊​ ပညပ်ပတိဋ္ဌာ။
၅၁ ။ ဆန်း​တွင်ဝိကပ်၊​ ဂိုဏ်း​ဆင့်​တပ်၊​ အထပ်အထပ်သာ။
၅၂ ။ သဒ္ဒါဝိကပ်၊​ ြကံစည်အပ်၊​ အရပ်အရပ်သာ။
၅၃ ။ ဓိဋ္ဌာန်ဝိကပ်၊​ ပံုြပင်ဟပ်၊​ အြကပ်အြကပ်သာ။
၅၄ ။ ဂုဏ်နှင့်​ြဒဗ်၊​ သင့်​ေအာင်ဟပ်၊​ အစပ်အစပ်သာ။
၅၅ ။ အချပ်အချပ်၊​ ငှက်​ေပျာပပ်၊​ အလှပ်အလှပ်ခွါ။
၅၆ ။ အခံအွ ပပ်၊​ ပွင့်​ချင်း​ထပ်၊​ အချပ်အချပ်ြကာ။
၅၇ ။ မ​ေစ့​မစပ်၊​ ​ေကာ်ြဖင့်​ကပ်၊​ ငပ်လွှား​ငပ်လွှား​ကွာ။
၅၈ ။ ဆီး​ေတာမတွပ်၊​ နှင်း​မစပ်၊​ ပယပ်ကျယ်တို့​ရွာ။
၅၉ ။ ြမင်း​ေတာ်လျှပ်လျှပ်၊​ ပျံချပ်ချပ်၊​ အာစပ်​ေရပါး​လွှာ။
၆၀ ။ ​ေြဖာင့်​စင်း​တင်သပ်၊​ ​ေထာင်​ေထာင်ချပ်၊​ သံုး​ထပ်စီး​အဂင်္ါ။
၆၁ ။ အမတ်သံုး​ထပ်၊​ ြမင်း​စီး​အပ်၊​ အြကပ်လည်း​သံုး​ြဖာ။
၆၂ ။ ငါး​ချက်စမ်း​သပ်၊​ ချုပ်သံုး​ထပ်၊​ သံုး​ရပ်မလွန်ရာ။
၆၃ ။ ဆက်ချွန်း​အာစပ်၊​ ​ေဗွပန်း​ချပ်၊​ စီး​အပ်ခုနစ်ြဖာ။
၆၄ ။ မင်း​တို့​မှတ်အပ်၊​ ဆင်​ေဝှ့​ရပ်၊​ သံုး​ထပ်ြကံု​ေသာခါ။
၆၅ ။ သံုး​မည်အြကပ်၊​ မင်း​စီး​အပ်၊​ သံုး​ထပ်ဆင်​ေပါ်မှာ။
၆၆ ။ အထိသံုး​ထပ်၊​ ချွန်း​ရိုး​ချပ်၊​ နံကပ်​ေစ့​မှသာ။
၆၇ ။ နှာ​ေမာင်း​နှာရွပ်၊​ ​ေြခဘိနပ်၊​ ​ေစ့​စပ်ြမဲး​ေသချာ။
၆၈ ။ ​ေသယျ​ေလး​ထပ်၊​ ​ေခါ်ပညပ်၊​ နိုး​ချပ်​ေစခါခါ။
၆၉ ။ ဂဠုန်​ေတာင်ပျပ်၊​ ကန်တွင်ရပ်၊​ နှုတ်လျှပ်ပါး​မည်လွှာ။
၇၀ ။ ကံုမိန်နှစ်ရပ်၊​ ဂဠုန်ဝပ်၊​ ြဖီး​ထပ်ပွါး​ဥစ္စာ။
၇၁ ။ သိဟ်တွင်ြကပ်ြကပ်၊​ ဂဠုန်ဝပ်၊​ ချစ်တပ်မိမာတာ။
၇၂ ။ လံုး​ေလချပ်ချပ်၊​ ​ေဆး​ကလပ်၊​ ပိုး​ဟပ်​ေချး​ခန့်​သာ။
၇၃ ။ ထား​ဝယ်အရပ်၊​ ခရုရှပ်၊​ ြဖူလှပ်ဆွဆွဝါ။
၇၄ ။ သ​ေဘင်္ာကူး​ရွပ်၊​ ​ေလှတက်ရပ်၊​ အရွပ်စုဗိုလ်ပါ။
၇၅ ။ တမာ​ေတာက်ရပ်၊​ မစား​အပ်၊​ မီး​ယပ်မ့​အဲ နာ။
၇၆ ။ ရိုက်တဖျပ်ဖျပ်၊​ ​ေစာင့်​ပျပ်ပျပ်၊​ ကွပ်ညှပ်​ေနာင့်​ဆရာ။
၇၇ ။ ကျမ်း​ခုနစ်ထပ်၊​ နို့​ဘိုး​ဆပ်၊​ သင်အပ်ဘိဓမ္မာ။
၇၈ ။ အ​ေရာင်လျှပ်လျှပ်၊​ ​ေရွှရည်ြပွပ်၊​ မိုး​ယပ်ပျံခုန်ကာ။
၇၉ ။ ြပည်တရွှပ်ရွှပ်၊​ ​ေသွး​ဖပ်ဖပ်၊​ နှပ်နှင့်​ရံစွ ရာ။
၈၀ ။ ရိက္ခာစား​နပ်၊​ ​ေပး​ဆုလာဘ်၊​ လက်ယပ်​ေခါ်ငင်ကာ။
၈၁ ။ အငန်အစပ်၊​ ချဉ်သနပ်၊​ လာဘ်သပ်ထူ​ေြပာစွာ။
၈၂ ။ ထမင်း​မနပ်၊​ မီး​မှာနှပ်၊​ ဆန်ဖွပ်မဟုတ်ပါ။
၈၃ ။ နိမ့်​နိမ့်​ပျပ်ပျပ်၊​ သူ့​အနပ်၊​ ကပ်ယပ်မှီခိုလာ။
၈၄ ။ တည်​ေလထွက်နပ်၊​ ပျိုဖွပ်ဖွပ်၊​ မလျှပ်မ​ေပါ်ရာ။
၈၅ ။ ​ေလျှာ်​ေလြပွပ်ြပွပ်၊​ ကဝါဖွပ်၊​ ဆပ်ြပာငန်မှသာ။
၈၆ ။ မသင့်​မအပ်၊​ ​ေလျာ်ြပစ်တပ်၊​ ယိုး​စွပ်ြခင်း​ေလး​ြဖာ။
၈၇ ။ ြမည်တစပ်စပ်၊​ မစား​အပ်၊​ ပညပ်မိန့်​ေတာ်လာ။
၈၈ ။ နှုတ်သီး​စပ်စပ်၊​ စာရင်း​တွပ်၊​ ဘရှပ်တိုက်​ေလကာ။
၈၉ ။ ရှား​ေစာင်း​လက်ပပ်၊​ ရှား​စပ်စပ်၊​ နပ်နပ်ကျိုမှသာ။
၉၀ ။ ချက်ကျစပ်စပ်၊​ ကိုယ်ကိုကွပ်၊​ မလျှပ်မ​ေပါ်ရာ။
၉၁ ။ ထား​မပဲး​ခွပ်၊​ သွား​ချပ်ချပ်၊​ သနပ်​ေလျှာ်ဆုတ်ခွါ။
၉၂ ။ အိပ်​ေနနိုး​ချပ်၊​ တငပ်ငပ်၊​ လျင်လျပ်ငါ့​ပညာ။
၉၃ ။ တန်း​ခွန်လျှပ်လျှပ်၊​ မင်း​ေခါင်တပ်၊​ ​ေထာင့်​ခပ်ယွန်း​ကလာ။
၉၄ ။ ကာယြဒဗ်၊​ ရုပ်ကလာပ်၊​ ​ေဘး​ခပ်သိမ်း​နှင့်​ကွာ။
၉၅ ။ အဘိုး​သိန်း​ခပ်၊​ ​ေနာင့်​ေပါင်း​ချပ်၊​ တည်း​စပ်ထိုး​သီကာ။
၉၆ ။ မသံုး​မသပ်၊​ ခဲး​မြကွပ်၊​ ​ေတး​ခပ်ြပာနှင့်​သာ။
၉၇ ။ နိမ့်​ြခင်း​ကွပ်ကွပ်၊​ ယို့​ပျပ်ပျပ်၊​ ​ေရခပ်မခိုင်း​ရာ။
၉၈ ။ ပျဉ်​ေထာင်အုဌ်ြကွပ်၊​ မိုး​ေစ့​စပ်၊​ အိမ်ယပ်အိမ်ဘီသာ။
၉၉ ။ ကိစ္စလျပ်လျပ်၊​ ြပီး​ေစအပ်၊​ အား​လပ်မငံ့​ရာ။
၁၀၀ ။ ရွာမကျည်း​ကျပ်၊​ ြမို့​ြကံညှပ်၊​ ဆင်း​ကွပ်ဆိုသည့်​ရွာ။
၁၀၁ ။ ဟင်း​ြဖူဝက်ြကွပ်၊​ တည်ဒဟပ်၊​ နှပ်ချိုမဟာကာ။
၁၀၂ ။ လဲး​ေလာ်ဟင်း​ြကွပ် လွန်ခံစပ်၊​ ​ေထာင့်​ဆပ်ြပာနှင့်​သာ။
၁၀၃ ။ ​ေနပူမလှပ်၊​ မ​ေြခာက်တပ်၊​ ကျပ်ဝယ်တင်​ေလပါ။
၁၀၄ ။ ရွပ်ရွပ်ြကွပ်ြကွပ်၊​ နား​ကိုကျပ်၊​ ပျပ်စပ်ထိုင်စကာ။
၁၀၅ ။ ​ေဆး​နှင့်​မစပ်၊​ အနာကျပ်၊​ ကုသပ်​ေပျံာ​ေြကာင်း​ရှာ။
၁၀၆ ။ စံုလည်း​တပ်တပ်၊​ ​ေရှာင်​ေပါက်ကျပ်၊​ ြဖီး​ချပ်ပင့်​သိမ်း​ကာ။
၁၀၇ ။ ကာလချုပ်စပ်၊​ တရုပ်ကပ်၊​ ရွက်ထပ်အြမွာြမွာ။
၁၀၈ ။ ​ေရစနီး​ကပ်၊​ ငစင်စပ်၊​ ​ေနလှပ်မခံမာ။
၁၀၉ ။ မင်း​ေစတိုက်လျှပ်၊​ အစစ်အပ်၊​ ယိုး​စွပ်​ေတာ့​မည်သာ။
၁၁၀ ။ သကာမုန့်​ြကွပ်၊​ ​ေနာင့်​ကိုကပ်၊​ အာစပ်လှစ်ဘွင့်​ကာ။
၁၁၁ ။ ငါနှင့်​မစပ်၊​ ရှင်း​ရှင်း​လပ်၊​ ​ေတာင်ကပ်ဖါး​ရား​ြကာ။
၁၁၂ ။ ဆံကျင်ြမိတ်ချပ်၊​ ​ေရွှနား​ကပ်၊​ စွပ်တပ်ဆင်တန်း​ဆာ။
၁၁၃ ။ ​ေမာင်နှင့်​လက်ထပ်၊​ မ့​ကိုအပ်၊​ ​ေဝး​ရပ်မြကွသာ။
၁၁၄ ။ မျက်နှာချင်း​အပ်၊​ ပါး​ချင်း​ထပ်၊​ ကပ်ယပ်ပိုက်ဘက်ကာ။
၁၁၅ ။ နဖူး​သင်း​ကျပ်၊​ ရိုး​ေတာ်ညှပ်၊​ ​ေရာင်လျှပ်ညီး​ဝင်း​ဝါ။
၁၁၆ ။ ပူပူလှပ်လှပ်၊​ အာရံုတပ်၊​ တမ်း​မပ်မူး​မူး​ြဖာ။
၁၁၇ ။ လွမ်း​ရိလွမ်း​ပွပ်၊​ လွမ်း​မျိုး​ထပ်၊​ ကျိန်း​စပ်မျက်​ေရလွှာ။
၁၁၈ ။ ထန်း​မှာထန်း​ပပ်၊​ ထန်း​ပလပ်၊​ နှစ်ထပ်​ေခါ်​ေဝါဟာ။
၁၁၉ ။ ​ေဆး​ဝါး​ဆိုး​တပ်၊​ စိန်နှင့်​ြပွပ်၊​ သစ်ရပ်​ေလျာက်ထုပ်သာ။
၁၂၀ ။ ​ေရွှစက်နှစ်ရပ်၊​ သံုး​မည်ယပ်၊​ အတပ်သိ​ေအာင်ရှာ။
၁၂၁ ။ ဂဠုန်​ေတာင်ညှပ်၊​ ​ေမံာတိုယပ်၊​ စီး​အပ်ြမင်း​ေရး​ရာ။
၁၂၂ ။ အပါယ်​ေလး​ထပ်၊​ သံုး​ပါး​ကပ်၊​ ရှစ်ရပ်ဆိုး​ယုတ်မာ။
၁၂၃ ။ ကျွန်ခုနစ်ရပ်၊​ မ​ေစအပ်၊​ ​ေစအပ်ခုနစ်ြဖာ။
၁၂၄ ။ ကညာ​ေလး​ရပ်၊​ စွန့်​ငါး​ထပ်၊​ ချစ်အပ်တပါး​သာ။
၁၂၅ ။ သမီး​ေပး​အပ်၊​ အင်ရှစ်ထပ်၊​ မလပ်မလွတ်ရာ။

အည်း​ ကာရန် ၅၉ ပုဒ် (ဘွင့်​ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ ​ေအာင့်​ေတာင့်​ညည်း​တည်း​၊​ သံြခည်း​ြခည်း​၊​ အိမ်း​အည်း​မလိုက်လို။
၀၂ ။ ဖ​ေနှာင့်​ဖကျည်း​၊​ နာရှိန်ြကည်း​၊​ တိမ်း​လည်း​ဖိုက်ဖိုက်ငို။
၀၃ ။ ​ေြမြမင့်​ကုန်း​ြကည်း​၊​ ရာသကျည်း​၊​ စရည်း​ပင်ပျိုပျို။
၀၄ ။ ရန္တပစ္စည်း​၊​ ကုလား​ကျည်း​၊​ တပ်နည်း​ဘွဲ့​မည်ဆို။
၀၅ ။ မဆိုင်တလည်း​၊​ သစ်ပင်ကျည်း​၊​ စွန်သည်း​ချံုထိုး​လျှို။
၀၆ ။ ညို့​ညို့​ြကည်း​ြကည်း​၊​ မှိုင်း​မည်း​မည်း​၊​ မန်ကျည်း​ပင်ညိုညို။
၀၇ ။ ​ေကျာ့​ေကျာ့​ကျည်း​ကျည်း​၊​ ပျင်း​ေရာ့​ရည်း​၊​ အချည်း​နှီး​ပင်ကို။
၀၈ ။ နါ​ေပျာ်ဘွယ်ချည်း​၊​ သံြခည်း​ြခည်း​၊​ ြဖည်း​ြဖည်း​ညင်း​ညင်း​ဆို။
၀၉ ။ မာခါခပ်ကျည်း​၊​ ကုတ်နှင့်​ြကည်း​၊​ စပ်နည်း​ခွဲး​ထား​ဆို။
၁၀ ။ အယဉ်သည်း​သည်း​၊​ စီး​တံလည်း​၊​ ြကည်း​ြကည်း​သွင်သွင်ယို။
၁၁ ။ ပ့ဲ​တင်ရိုက်ြကည်း​၊​ ​ေတာ်သံလည်း​၊​ မိတည်း​ပွင့်​မည်ကို။
၁၂ ။ ​ေစာင့်​ေစာင့်​စည်း​စည်း​၊​ ကျွတ်ဆုရည်း​၊​ ​ေကာဏ္ဍည်း​တူလိုလို။
၁၃ ။ ဦး​ေခါင်း​ြပည်း​စည်း​၊​ သင်ဓုန်း​လှည်း​၊​ အရည်း​ြမတ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၁၄ ။ ကိုယ်ြပင်​ေကျာစည်း​၊​ သပ်သပ်ြခည်း​၊​ ညဆည်း​ဆာရီကို။
၁၅ ။ ​ေသွး​စုန်း​မျက်မည်း​၊​ ငယ်ကရည်း​၊​ စုလည်း​ြမိတ်စလျှို။
၁၆ ။ ြကပ်ြကပ်တည်း​တည်း​၊​ ြကိုး​နှင့်​စည်း​၊​ ခိုက်ဆည်း​ရန်ရှာလို။
၁၇ ။ အညစ်အထည်း​၊​ အချည်း​စည်း​၊​ အချည်း​သက်သက်ကို။
၁၈ ။ ကျူ​ေစာင်ရန်း​စည်း​၊​ ဆင်နှင့်​လှည်း​၊​ ြပည်း​ြပည်း​ကုန်ပျက်ြပို။
၁၉ ။ နှာ​ေဝနှာစည်း​၊​ နှလံုး​ြကည်း​၊​ ြခည်း​ြခည်း​သံချိုချို။
၂၀ ။ ဝတ္ထုပစ္စည်း​၊​ ​ေနာင်ဘို့​ဆည်း​၊​ ​ေပါပည်း​လှူကုသိုလ်။
၂၁ ။ သစ်ပင်ကုဟည်း​၊​ သစ်ဆည်း​လည်း​၊​ ကံနည်း​ရွာတခို။
၂၂ ။ အမျက်ချုပ်တည်း​၊​ မဲ့​ေ မာင်နည်း​၊​ သည်း​ညည်း​ခံ​ေစလို။
၂၃ ။ ယဉ်​ေကျး​တင့်​ရည်း​၊​ ပိတ်ရထည်း​၊​ ဖွပ်ကျည်း​ခါသာညို။
၂၄ ။ လိပ်ခဲး​တည်း​လည်း​၊​ တချက်တည်း​၊​ ြဖုတ်ြခည်း​ရုတ်ြခည်း​ဆို။
၂၅ ။ တံ​ေဘာင်စံနည်း​၊​ ဘ့​နှဲယ်လည်း​၊​ စည်း​ေဝး​ပွဲး​ထိုထို။
၂၆ ။ ြပာသာဒ်ဦး​ြပည်း​၊​ အနည်း​နည်း​၊​ ​ေပါပည်း​ကဲး​လား​လျှို။
၂၇ ။ ပိတ်သည်း​ပိတ်နည်း​၊​ တြဖည်း​ြဖည်း​၊​ ဆည်း​ဆည်း​ဆူဆူဆို။
၂၈ ။ မျက်နှာသိမ်း​ြပည်း​၊​ အရှက်သည်း​၊​ မ့​ချဲည်း​ရှိုက်ကါငို။
၂၉ ။ ဆင်ထိန်း​ယရည်း​၊​ ကျင့်​ထံုး​နည်း​၊​ ​ေခါင်း​ြပည်း​ဦး​ရှင်ညို။
၃၀ ။ တြပံုြပည်း​ြပည်း​၊​ ​ေန့​ရက်လည်း​၊​ အချည်း​မသွား​လို။
၃၁ ။ ဥဘ​ေတာဗျည်း​၊​ ​ေကာင်း​မှုနည်း​၊​ လိပ်လည်း​ကျင့်​ဝန်တို။
၃၂ ။ ဆင်ပလလည်း​၊​ နိဿရည်း​၊​ ကမ္ပည်း​ေတာင်ြမင်း​မိုရ်။
၃၃ ။ စင်တလင်း​လှည်း​၊​ မျက်နှာမည်း​၊​ ကသည်း​စစ်သည်ဗိုလ်။
၃၄ ။ တသမတ်တည်း​၊​ ချစ်အား​သည်း​၊​ ခမည်း​ဘခင်ဆို။
၃၅ ။ ဆံု့​ဆံု့​ဆည်း​ဆည်း​၊​ ရွယ်လျချည်း​၊​ ခမည်း​ေပး​ေစလို။
၃၆ ။ ပံု​ေမာင်း​နရည်း​၊​ ြခူဆည်း​လည်း​၊​ ြဖင်ပည်း​အလျှိုလျှို။
၃၇ ။ ​ေရွ​ေဘာ်တံစည်း​၊​ ​ေချာသည်တည်း​၊​ သည်လှည်း​မကုတ်ကို။
၃၈ ။ ​ေတာင်ြကီး​မျက်မည်း​၊​ ရှုပ်ရှက်စည်း​၊​ ရွာပည်း​ခွင်လံုး​ြပို။
၃၉ ။ အသံဟည်း​ဟည်း​၊​ ဆင်ြမင်း​ဟည်း​၊​ လှည်း​သည်ရွာဆီကို။
၄၀ ။ ​ေြခသည်း​လက်သည်း​၊​ တင့်​တရည်း​၊​ ဆိုလည်း​မနာထို။
၄၁ ။ သဒ္ဒါမှာလည်း​၊​ သမုစ္စည်း​၊​ အဆည်း​တတ်​ေအာင်ဆို။
၄၂ ။ ကမ္မဓာရည်း​၊​ သမာသ်နည်း​၊​ ကစ္စည်း​မိန့်​သံချို။
၄၃ ။ ဂိုဏ်း​ကား​ရှစ်စည်း​၊​ နည်း​ေြခာက်နည်း​၊​ ​ေတာဒည်း​ကျမ်း​အလို။
၄၄ ။ မ​ေအာ်မအည်း​၊​ မ​ေရာ့​ရည်း​၊​ သိမ်း​ဆည်း​စိတ်စက်သို။
၄၅ ။ အသံဟည်း​ဟည်း​၊​ မီး​ြကည်း​ဟည်း​၊​ စား​နည်း​စူး​ရှည်တို။
၄၆ ။ တန်စက်​ေရဆည်း​၊​ အိုး​ဇရည်း​၊​ ပံုနည်း​မှတ်ပိုက်မျို။
၄၇ ။ ကိုယ်ကိုသရည်း​၊​ ခွါ​ေစာင့်​စည်း​၊​ ဝိနည်း​စာသြဂင်္ိုဟ်။
၄၈ ။ တလူး​လည်း​လည်း​၊​ ငှက်တင်ကျည်း​၊​ ြကည်း​ြကည်း​ြမလိုလို။
၄၉ ။ ထူး​ဆစ်နှင့်​ြကည်း​၊​ တံခါး​ကျည်း​၊​ ဟည်း​လည်း​ဘွင့်​မည်ဆို။
၅၀ ။ ​ေဝဿန်ခမည်း​၊​ မင်း​သိဉ္စည်း​၊​ သိမ်း​ဆည်း​ေြမး​ေတာ်ကို။
၅၁ ။ အချုပ်အတည်း​၊​ ကိုင်၍လှည်း​၊​ ထိတ်ကျည်း​ခတ်တည့်​လျို။
၅၂ ။ ဝမ်း​ေနာင့်​ဝမ်း​နည်း​၊​ မိညက်ြကည်း​၊​ စိုက်ချည်း​ေခါ်ြပိုက်ယို။
၅၃ ။ စဉ့်​ကူး​ေကျာ်သည်း​၊​ ​ေရွှ​ေတာင်မည်း​၊​ တိုက်လှည်း​ငါး​မာရ်ြဖို။
၅၄ ။ ပမာပမည်း​၊​ ရှာ​ေဘွဆည်း​၊​ သိပ်သည်း​ေစာင့်​ကိုယ်ကို။
၅၅ ။ နံ့​သာ​ေသွး​နည်း​၊​ မပျစ်ကျည်း​၊​ တင့်​ရည်း​လိမ်း​ေစလို။
၅၆ ။ တိမ်​ေြခကလည်း​၊​ ြမတည်း​တည်း​၊​ မည်း​မည်း​မှိုင်း​မှိုင်း​ညို။
၅၇ ။ သိပ်သိပ်သည်း​သည်း​၊​ စာ​ေပတည်း​၊​ ​ေရး​နည်း​မှန်​ေစလို။
၅၈ ။ ​ေြခြကည်း​လက်ြကည်း​၊​ နာရှိန်သည်း​၊​ ရှံုး​ရှည်း​ကျူကျူငို။
၅၉ ။ ​ေတာင်ဘိမလည်း​၊​ စစ်လည်သည်း​၊​ ရန်စည်း​ပယ်ဖျက်ြဖို

အည့်​ ကာရန် ၂၄ ပုဒ် (ဘွင့်​ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ လတ​ေပါင်း​တည့်​၊​ ခါ​ေကာင်း​ြပည့်​၊​ ထွန်း​စည့်​ေနနှင့်​လ။
၀၂ ။ မျက်​ေစာင်း​ထိုး​လှည့်​၊​ နဂါး​ြကည့်​၊​ ြမည့်​ြမည့်​ေြကတတ်စွ။
၀၃ ။ ​ေထာင်သည့်​သြကည့်​၊​ ​ေရွှအြပည့်​၊​ မထည့်​မမံရ။
၀၄ ။ သည်မှါတဲး​လှည့်​၊​ ကုန်သည်ဧည့်​၊​ ရက်လှည့်​ခု​ေန့​ည။
၀၅ ။ ​ေကာကိ​ေကာကည့်​၊​ ြပုတတ်လှည့်​၊​ မုန်း​မည့်​အာစာရ။
၀၆ ။ ဆံုဆံုဆည့်​ဆည့်​၊​ ရှင်အိမ်ြပည့်​၊​ ချဉ့်​ချည့်​ပါး​လျလျ။
၀၇ ။ အသံညည့်​ညည့်​၊​ ​ေပျာင်း​ချည့်​ချည့်​၊​ မြပည့်​လင်မဝ။
၀၈ ။ ​ေနမွန်း​တည့်​တည့်​၊​ ထွန်း​စည့်​စည့်​၊​ ရှုြကည့်​ြမင်သာလှ။
၀၉ ။ ရှမ်း​ြပည်မိုင်း​စည့်​၊​ စလင်း​ဧည့်​၊​ ဆည့်​တွင်​ေကျး​လက်က။
၁၀ ။ ကရွဲ့​ကတည့်​၊​ မမတ်တည့်​၊​ ြပည့်​စင်ပင်ကကျ။
၁၁ ။ သည်မှာမြပည့်​၊​ သည်မှာထည့်​၊​ မြဖည့်​မတင်း​ရ။
၁၂ ။ ဆိုတည့်​ြပုတည့်​၊​ င​ေအါင်ြပည့်​၊​ တည့်​သင့်​ရပ်ရွာက။
၁၃ ။ နတ်ြပည်တရှည့်​၊​ သာ​ေမာသည့်​၊​ ဝမ်း​ြပည့်​ရပ်ဂါမ။
၁၄ ။ အတိုင်း​အရှည့်​၊​ ရိုက်သည်လှည့်​၊​ ရစ်လှည့်​ပတ်ပတ်ချ။
၁၅ ။ သရက်သီး​မှည့်​၊​ ပင်လံုး​ြပည့်​၊​ ဆွတ်မည့်​ချိန်ကာလ။
၁၆ ။ အိပ်ဖန်အိပ်လှည့်​၊​ ခုအိပ်လှည့်​၊​ မှုရှည့်​ခံထမ်း​ရ။
၁၇ ။ ြဖူး​ြဖူး​ြဖည့်​ြဖည့်​၊​ ပတ်ပတ်လှည့်​၊​ သလည့်​သလွင်း​ကျ။
၁၈ ။ ဆိုခွင့်​တည့်​တည့်​၊​ လာ၍လှည့်​၊​ ြကွင်း​သည့်​စကား​စ။
၁၉ ။ မာယာမျက်လှည့်​၊​ ြပပါထည့်​၊​ ယင်း​သည့်​ြပင်မရ။
၂၀ ။ ငလည်ငလှည့်​၊​ ငါ့​တပည့်​၊​ သည့်​နှယ်ကျင့်​စာဂ။
၂၁ ။ ရှား​ကျီး​နှိုင်း​ရှည့်​၊​ ​ေရွှစင်မှည့်​၊​ အြပည့်​အမွမ်း​ချ။
၂၂ ။ အမည်ကိုလှည့်​၊​ ဆန်​ေအာင်မှည့်​၊​ ​ေကာင်း​မည့်​ကာရဏ။
၂၃ ။ အရပ်ကိုြကည့်​၊​ ြပန်​ေအာင်မှည့်​၊​ ထွက်၏့​ ​ေဗဒင်က။
၂၄ ။ မျက်နှာ​ေစာင်း​လှည့်​၊​ တပါး​ြကည့်​၊​ ငြပည့်​ငစံြမ။

​ေအး​ ကာရန် ၂၁ ပုဒ်
၀၁ ။ သူြကွယ်သူ​ေဌး​၊​ ဆွမ်း​ပန်း​ေကျွး​၊​ ဟစ်​ေြကွး​ေြပာနှင့်​စည်။
၀၂ ။ အငယ်က​ေမွး​၊​ နို့​ရည်​ေကျွး​၊​ နို့​ေြကွး​တင်​ေချသည်။
၀၃ ။ အခံအွ ​ေြကး​၊​ ခွါတည့်​ေနွှး​၊​ ကတ်​ေကျး​တရထည်။
၀၄ ။ အညစ်အ​ေြကး​၊​ အစင်​ေဆး​၊​ ​ေရွှ​ေကျး​ငှက်ြမရည်။
၀၅ ။ ြမို့​နှင့်​မ​ေဝး​၊​ ငါတို့​ေကျး​၊​ ​ေငွ​ေြကး​ေတာင်း​ရမည်။
၀၆ ။ သံတ​ေြခး​ေြခး​၊​ ဥစ္စာ​ေချး​၊​ မ​ေပး​ြမင့်​တာရှည်။
၀၇ ။ မနိုင်၍​ေလး​၊​ တ​ေဟး​ေဟး​၊​ ​ေဖး​ေဖး​တက်​ေတာ့​သည်။
၀၈ ။ တဏှာြမူ​ေြမှး​၊​ ​ေမျာက်နှဲး​ေစး​၊​ ခွါ​ေရး​ခက်​ေတာ့​သည်။
၀၉ ။ ပူပူ​ေနွး​ေနွး​၊​ တစ်တစ်​ေလွး​၊​ အိုက်​ေချွး​ထွက်​ေတာ့​သည်။
၁၀ ။ မ​ေပျာက်လို​ေသး​၊​ အနာ​ေဖး​၊​ ဘိုး​ေဘး​ဆက်​ေတာ့​သည်။
၁၁ ။ စင်သန့်​သ​ေန္ဓး​၊​ ြမို့​ေတာ်​ေဆး​၊​ ​ေရဧး​ပက်​ေတာ့​သည်။
၁၂ ။ မျက်​ေတာင်ရှက်​ေြမှး​၊​ တ​ေရး​ေရး​၊​ ​ေမှး​ေမှး​စက်​ေတာ့​သည်။ (*****)
၁၃ ။ ရှင်ြဖူရှင်​ေပွး​၊​ ရှင်ြငိမ်း​ေမွှး​၊​ ဆံ​ေသး​နက်​ေတာ့​သည်။
၁၄ ။ စ​ေလင​ေခွး​၊​ မင်း​ေခွး​ေချး​၊​ လူ​ေရး​ပျက်​ေတာ့​သည်။
၁၅ ။ ကျည်စိုး​ညီ​ေထွး​၊​ စုက္က​ေတး​၊​ ကိုယ်​ေရး​ကိုဖျက်သည်။
၁၆ ။ ပိတ်​ေတာင်ညီ​ေထွး​၊​ မင်း​င​ေခွး​၊​ ြမင်း​ေကျွး​မျိုး​ဆက်ရှည်။
၁၇ ။ အစွယ်​ေဖွး​ေဖွး​၊​ သည်​ေြမွ​ေြပွး​၊​ အာ​ေစး​ခက်​ေတာ့​မည်။
၁၈ ။ ဘိုး​ေခါင်ပဲး​ေထွး​၊​ ငှက်ြမစ်​ေတွး​၊​ ​ေခွး​ေခါ်ရစ်သာြမည်။
၁၉ ။ ငယ်ငယ်​ေလှး​ေလှး​၊​ ယဉ်​ေချး​ေချး​၊​ ​ေြခး​ေြခး​မိန့်​နှုန်ြခည်။
၂၀ ။ နမသ​ေလး​၊​ ဖွပ်တည့်​ေြခွး​၊​ ထွက်​ေချွး​ကိုယ်အရည်။
၂၁ ။ ငံုအာချပ်​ေသး​၊​ ​ေကွး​ရ​ေရွး​၊​ မု​ေလး​လက်တံရှည်။

​ေအ့​ ကာရန် ၁၂ ပုဒ်
၀၁ ။ တ​ေအာက်​ေမ့​ေမ့​၊​ တ​ေစ့​ေစ့​၊​ လွမ်း​၍့​တ​ေခွ​ေခွ။
၀၂ ။ တ​ေြခာက်​ေသွ့​ေသွ့​၊​ တ​ေပွ့​ေပွ့​၊​ သမ်း​၍့​တ​ေဝ​ေဝ။
၀၃ ။ တ​ေကံာ​ေကွ့​ေကွ့​၊​ ​ေလ​ေဝ့​ေဝ့​၊​ ဆမ်း​၍့​တ​ေချွ​ေချွ။
၀၄ ။ ဆင်မှာကား​ေစ့​၊​ ဝက်မှာ​ေလ့​၊​ ​ေခါ်၍့​ေကျွး​ြမဲး​ေပ။
၀၅ ။ မြငီး​မ​ေငွ့​၊​ အန်မှာ​ေစ့​၊​ ခတ်၍့​တ​ေလ​ေလ။
၀၆ ။ အဘက်လည်း​ေတွ့​၊​ လက်လည်း​ေတ့​၊​ လက်​ေဝှ့​သတ်ပါ​ေစ။
၀၇ ။ ​ေရွှစည်း​ခံု​ေ ရှ့​၊​ ​ေရွှြခ​ေသ့​၊​င်္ ခုန်၍့​ေဟာက်​ေသာ့​ေထွ။
၀၈ ။ သစ်ပင်အိပ်​ေမွ့​၊​ စာငှက်​ေစွ့​၊​ ​ေကာက်​ေကွ့​နှင့်​ဆူး​ေလ။
၀၉ ။ အဆီ​ေဝ့​ေဝ့​၊​ မ​ေြခာက်​ေသွ့​၊​ မင်​ေသ့​ထိုး​ပါ​ေလ။
၁၀ ။ ရမ်း​ရမ်း​ေလွ့​ေလွ့​၊​ စပါး​ေလှ့​၊​ မ​ေဟ့​အဖျင်း​ေထွ။
၁၁ ။ အရာက​ေရွှ့​၊​ ခွါတည့်​ေရွ့​၊​ ​ေရွှ​ေငွ့​အကျင့်​ေပ။
၁၂ ။ မချမ်း​မ​ေြမ့​၊​ မ​ေပျာ်​ေမွ့​၊​ နုန်း​ေခွ့​လွမ်း​ဆာ​ေဝ။

ေအ ကာရန် ၁၇ ပုဒ်
၀၁ ။ ဘုန်း​ြကက်သ​ေရ၊​ လျှံလက်​ေဝ၊​ ြမု​ေတြဖိုး​ေမာက်လျှမ်း​
၀၂ ။ ​ေဗာဓိ​ေညာင်​ေရွှ၊​ ဗုဒ္ဓ​ေဟ၊​ သ​ေြပအလယ်ဝှမ်း​။
၀၃ ။ အညာအ​ေြက၊​ ​ေမွှး​ပျံ့​ေလ၊​ မ​ေကျ​ေြပာထံုး​တမ်း​။
၀၄ ။ ပွတ်ခံုပွတ်​ေကျ၊​ ထွား​ထွား​ေြက၊​ ပွတ်​ေလလွန်ြကိုး​ပမ်း​။
၀၅ ။ သလိပ်သည်း​ေြခ၊​ ​ေြက​ေအာင်​ေချ၊​ ​ေသွး​ေလလွန်ြငိမ်း​ချမ်း​။
၀၆ ။ ြမို့​ကား​စ​ေလ၊​ ရွာစ​ေပ၊​ ြမစ်​ေြခရွာပန်း​ထမ်း​။
၀၇ ။ အ​ေထွအ​ေထွ၊​ မိန့်​သံ​ေချ၊​ ဆင်​ေြခမိန့်​ေတာ်တမ်း​။
၀၈ ။ တိရစ္ဆာန်​ေချ၊​ ​ေဟာက်၍​ေန၊​ ြမိုင်​ေြခမနီး​ကမ်း​။
၀၉ ။ စစ်ထိုး​ြက​ေချ၊​ တ​ေတ​ေတ၊​ ဗိုလ်​ေြခြခိမ့်​ြခိမ့်​မွမ်း​။
၁၀ ။ မသင့်​ေသာက်​ေရ၊​ ဆတ်ဆတ်​ေချ၊​ လက်​ေြခတယမ်း​ယမ်း​။
၁၁ ။ ပန်း​ပင်မိုဃ်း​ေဆွ၊​ သစ်ပ​ေလွ၊​ ြပတ်​ေြကွ​ေတာင်လံုး​လွှမ်း​။
၁၂ ။ တရုပ်မိုင်း​ေလွ၊​ ြမို့​ေညာင်​ေရွှ၊​ မိုင်း​ေအွမိုင်း​ဝါရှမ်း​။
၁၃ ။ ငရှဉ့်​င​ေြမွ၊​ ငါး​င​ေြပ၊​ င​ေထွငဖယ်ြခမ်း​။
၁၄ ။ စစ်တုရင်​ေခွ၊​ ကစား​ေထွ၊​ ​ေပွလီ​ေပွညာသွမ်း​။
၁၅ ။ နွား​မှာနွား​ေြပ၊​ ဆိုး​ရိ​ေပွ၊​ ြကန်​ေဗွချက်​ေဘံာြကမ်း​။
၁၆ ။ ရှင်စံရှင်ဧ၊​ ရှင်ြငိမ်း​ေဝ၊​ ရှင်​ေြပရှင်ြငိမ်း​ချမ်း​။
၁၇ ။ ငတုတ်င​ေတွ၊​ ငလွမ်း​ေြပ၊​ င​ေဝင​ေသာ်နှမ်း​။

အဉ်း​ ကာရန် ၂၄ ပုဒ် (ပိတ်ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ အကျယ်အကျဉ်း​၊​ ရံုး​ေစ့​ချဉ်း​၊​ ​ေဆာင်ြကဉ်း​ပံုထူး​လည်။
၀၂ ။ ကျိုင်း​ရံုး​မိုင်း​ပျဉ်း​၊​ ရပ်ဟိုင်း​ကျဉ်း​၊​ မိုင်း​ရှဉ်း​ရှမ်း​တို့​ြပည်။
၀၃ ။ ​ေခါင်း​ခဲး​ဦး​ယဉ်း​၊​ အနာညှဉ်း​၊​ မျက်ပျဉ်း​ကျချက်ရှည်။
၀၄ ။ ခိုင်ခိုင်မျဉ်း​မျဉ်း​၊​ ဝမ်း​နာဖျဉ်း​၊​ စဉ်း​စဉ်း​ဝင်တတ်သည်။
၀၅ ။ ပဲး​ြကီး​ပဲး​ယဉ်း​၊​ ထား​နှင့်​စဉ်း​၊​ အကျဉ်း​ထား​ေတာ့​မည်။
၀၆ ။ မိုင်း​ဝါမိုင်း​လျဉ်း​၊​ လဝန်း​ဖျဉ်း​၊​ မိုင်း​မျဉ်း​ရှမ်း​ရပ်ြပည်။
၀၇ ။ တက်တဖျဉ်း​ဖျဉ်း​၊​ အနာယဉ်း​၊​ မျက်စဉ်း​ခတ်ရမည်။
၀၈ ။ ကသည်း​ြမို့​မျဉ်း​၊​ မခိုင်မျဉ်း​၊​ အဉ်း​ထဉ်း​ကသည်း​မည်။
၀၉ ။ ​ေပယဉ်း​ေပယဉ်း​၊​ မိန်း​ငိုက်မျဉ်း​၊​ စိုး​စဉ်း​သိရိပ်ြခည်။
၁၀ ။ ဟူး​ဟူး​လျဉ်း​လျဉ်း​၊​ နွား​နှစ်ရှဉ်း​၊​ စဉ်း​စဉ်း​ြကိုး​ြဖင့်​ချည်။
၁၁ ။ ကက္ကုကမျဉ်း​၊​ အင်ြကင်း​ပျဉ်း​၊​ ခက်မျှဉ်း​နှိမ်ဆွတ်မည်။
၁၂ ။ ြငိုး​ြငိုး​ဖျဉ်း​ဖျဉ်း​၊​ ငါ့​ကိုညှဉ်း​၊​ လက်စဉ်း​သိ​ေတာ့​သည်။
၁၃ ။ ​ေပျာ့​ေပျာ့​ပျဉ်း​ပျဉ်း​။ နုပ်နုပ်စဉ်း​၊​ ဖျဉ်း​နှင့်​ကျိုရမည်။
၁၄ ။ ရှုန်း​ရှုန်း​ရှဉ်း​ရှဉ်း​၊​ ​ေတာင်ဟုန်ြကဉ်း​၊​ တဉ်း​တဉ်း​ပျံ​ေလသည်။
၁၅ ။ ရွက်တိုင်လင်း​ယဉ်း​၊​ ခတ်တံမျဉ်း​၊​ ​ေြဖာင့်​မျှဉ်း​မတ်မတ်တည်။
၁၆ ။ စကား​ရံုး​ချဉ်း​၊​ သင့်​ေအာင်လျဉ်း​၊​ အကျဉ်း​မိန့်​ဆိုသည်။
၁၇ ။ ​ေနှး​ေနှး​ဖျဉ်း​ဖျဉ်း​၊​ ​ေြကး​ပန်း​တဉ်း​၊​ ခဲး​ယဉ်း​လုပ်​ေဖွနှည်။
၁၈ ။ အုပ်ကာပါး​ပျဉ်း​၊​ စစ်ဝတ်မျဉ်း​၊​ မျက်စဉ်း​တရထည်။
၁၉ ။ မင်း​နှင့်​စပ်လျဉ်း​၊​ ​ေဂါရာဇဉ်း​၊​ ရံုး​ချဉ်း​သံုး​ေဆာင်ရည်။
၂၀ ။ အာပတ်ခဲး​ယဉ်း​၊​ ထုလ္လစ္စဉ်း​၊​ အလျဉ်း​သင့်​တတ်သည်။
၂၁ ။ ြမီး​သွယ်ပုစဉ်း​၊​ ပျံရှဉ်း​ရှဉ်း​၊​ တံမျဉ်း​ြကိုး​နှင့်​ချည်။
၂၂ ။ ဇာတာလက်စဉ်း​၊​ ​ေမး​မည်ချဉ်း​၊​ တမျဉ်း​ရွက်တန်သည်။
၂၃ ။ မ​ေပျာင်း​မမျှဉ်း​၊​ ဉာဏ်ခဲး​ယဉ်း​၊​ ြမား​စဉ်း​သွား​တရည်။
၂၄ ။ ဆိုး​ဆိုး​ညှင်း​ညှင်း​၊​ တဖျဉ်း​ဖျဉ်း​၊​ စက်မျဉ်း​ေပျာ်တာရှည်။

အဉ် ကာရန် ၂၄ ပုဒ် (ပိတ်ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ ငါး​မာရ်ပယ်ြကဉ်၊​ ​ေဗာဓိဉာဉ်၊​ တင်ပျဉ်ဘွဲ့​ထက်ဝယ်။
၀၂ ။ ထုန်ထုန်ကျဉ်ကျဉ်၊​ ​ေသွး​ေြမယှဉ်၊​ ပါစဉ်​ေဆး​နှင့်​နယ်။
၀၃ ။ ြခပရွက်ကျဉ်၊​ ဘဲး​ေရှာင်ြကဉ်၊​ ခါချဉ်​ေြခ​ေထာက်သွယ်။
၀၄ ။ အချိုအချဉ်၊​ သရက်ပျဉ်၊​ ဥယျာဉ်ြမိုင်သာလယ်။
၀၅ ။ အစူအစဉ်၊​ ပင်ချင်း​ယှဉ်၊​ ​ေတာချဉ်ပျစ်ပင်နှယ်။
၀၆ ။ ဥပါယ်တံမျဉ်၊​ သွယ်ဝှယ်ယှဉ်၊​ စိတ်ချဉ်စက်ချဉ်ဘွယ်။
၀၇ ။ အရိုး​အစဉ်၊​ ဘွဲ့​စီလျဉ်၊​ တံမျဉ်နိမိတ်သွယ်။
၀၈ ။ အသက်ဝိညာဉ်၊​ ​ေပျာက်ဘိတ်စဉ်၊​ ကျိုင်း​ေသဉ်​ေစာ်ဘွား​ငယ်။
၀၉ ။ ​ေကာက်ရိတ်တံစဉ်၊​ လုပ်ချက်ယဉ်၊​ ဘက်ယှဉ်​ေြမွ​ေြပွး​စွယ်။
၁၀ ။ သူနှင့်​မယှဉ်၊​ မခိုင်မျဉ်၊​ ပညာသိနှံ့​ကျယ်။
၁၁ ။ အနုအယဉ်၊​ ခဲး​အပျဉ်၊​ စီစဉ်ပျိုနုနယ်။
၁၂ ။ ရန်မဖီဖျဉ်၊​ ပုထုဇဉ်၊​ စက်ယာဉ်ရဟတ်နှယ်။
၁၃ ။ တန္တစိမ်း​ချဉ်၊​ သံ​ေယာဇဉ်၊​ ြဖတ်ရဉ်ပိုင်း​ပိုင်း​ပယ်။
၁၄ ။ စက်ခုတ်ြဖတ်ရဉ်၊​ ​ေလး​ေထာင့်​ပျဉ်၊​ ဉာဏ်ပညာအံ့​ဘွယ်။
၁၅ ။ ခံပဋိညာဉ်၊​ ဥ​ေယျာဇဉ်၊​ ဆိုစဉ်မြပတ်သွယ်။
၁၆ ။ တန်း​ခိုး​ေြခာက်စဉ်၊​ အဘိညာဉ်၊​ သဗ္ဗညုတဝယ်။
၁၇ ။ မယဉ်တယဉ်၊​ အဉ်တဉ်တဉ်၊​ ဆံလျဉ်နဖူး​ကျယ်။
၁၈ ။ အခဲး​အကျဉ်၊​ ထအင်ပျဉ်၊​ ​ေပါင်း​ယှဉ်​ေဆး​ြဖင့်​ဝယ်။
၁၉ ။ တို့​ရှင့်​ကျွန်စဉ်၊​ ဗညား​ေသဉ်၊​ မိုင်း​ယဉ်သိန်း​နီဝယ်။
၂၀ ။ စီစီလျဉ်လျဉ်၊​ ​ေရအယဉ်၊​ နစ်စဉ်​ေလှနှင့်​ဆယ်။
၂၁ ။ ဘာဝနာဉာဉ်၊​ သံြပား​ပျဉ်၊​ ြမဲး​ယှဉ်ပိတ်ဖံုး​ကွယ်။
၂၂ ။ ရပ်ထင်​ေရလျဉ်၊​ ​ေြမြကီး​ေသဉ်၊​ ပိုက်စဉ်​ေြဖာင့်​တန်း​ရွယ်။
၂၃ ။ ​ေညာင်း​ညာ​ေြဖဖျဉ်၊​ နား​ေနစဉ်၊​ သည်ပ​ေညာင်ပင်ဝယ်။
၂၄ ။ ​ေနမင်း​ေြမး​လျဉ်၊​ ထီး​မင်း​ယဉ်၊​ နန်း​စဉ်စိုး​ဆက်နွယ်။

အဉ့်​ ကာရန် ၆ ပုဒ် (ပိတ်ရွတ်စပ်နည်း​)
၀၁ ။ ကာလလျဉ့်​လျဉ့်​၊​ ​ေန့​နှင့်​ညဉ့်​၊​ သွား​စဉ့်​ေနစဉ်ခိုက်။
၀၂ ။ တိရစ္ဆာန်ရှဉ့်​၊​ ပျံလျဉ့်​လျဉ့်​၊​ ငစဉ့်​ကူး​ကလိုက်။
၀၃ ။ ချိုး​ချိုး​ချဉ့်​ချဉ့်​၊​ သွန်း​သည့်​စဉ့်​၊​ လျဉ့်​လျဉ့်​ြဖတ်၍တိုက်။
၀၄ ။ ပုဆိုး​ယဉ့်​ယဉ့်​၊​ ဆင်ဝတ်စဉ့်​၊​ ရဉ့်​ရဉ့်​ဦး​ဆံကိုက်။
၀၅ ။ ခုန်ြငင်း​ထိုး​ယဉ့်​၊​ ကစား​စဉ့်​၊​ ရွာညဉ့်​ေရှာ့​တသိုက်။
၀၆ ။ လည်ဆံလျဉ့်​လျဉ့်​၊​ ထား​ြဖင့်​ရဉ့်​၊​ ကစဉ့်​ကလျား​လိုက်။

အိပ် ကာရန် ၃၃ ပုဒ်
၀၁ ။ ြကည်နူး​စိပ်စိပ်၊​ ဦး​တင်ထိပ်၊​ နှစ်ကျိပ်​ေလး​ဆူတွင်။
၀၂ ။ သံ​ေတာ်တံဆိပ်၊​ ​ေရွှ​ေပလိပ်၊​ ဦး​ထိပ်အချိဆင်။
၀၃ ။ ထွန်း​ဝင်း​ေရာင်ချိပ်၊​ ​ေရွှ​ေညာင်ရိပ်၊​ မါရ်နှိပ်ြပီး​ေအာင်ြမင်။
၀၄ ။ ကျွန်း​ဇမ္ဗူဒိပ်၊​ သာချမ်း​ရိပ်၊​ ကူး​ဆိပ်နိဗ္ဗာန်ခွင်။
၀၅ ။ တိုင်း​တမ္ပဒိပ်၊​ မင်း​ဝံထိပ်၊​ ရန်ဆိပ်ဘုန်း​ေဆး​နှင်။
၀၆ ။ မလည်း​မလိပ်၊​ ​ေပျာ်​ေအာင်သိပ်၊​ မအိပ်မစက်ချင်။
၀၇ ။ ​ေကာက်ညှင်း​ငချိပ်၊​ ​ေြခနှင့်​နှိပ်၊​ အသိပ်အနှက်တင်။
၀၈ ။ မကျဲး​မစိပ်၊​ ြကယ်​ေဖျာက်ဆိပ်၊​ မှိုင်း​ရိပ်တိမ်အြပင်။
၀၉ ။ စန်း​ကျြဂိုဟ်အိပ်၊​ နံစံနိပ်၊​ မစိပ်မြဖား​ပင်။
၁၀ ။ ​ေစ့​ေစ့​သိပ်သိပ်၊​ မိန့်​ေတာ်ရိပ်၊​ စိပ်စိပ်နာ​ေစချင်။
၁၁ ။ သည်း​ေြခသလိပ်၊​ ​ေလမိုး​နိပ်၊​ ြမား​ဆိပ်​ေဆး​နှင့်​တင်။
၁၂ ။ အရွက်စိပ်စိပ်၊​ ခက်သိပ်သိပ်၊​ လမ်း​ထိပ်ပ​ေညာင်ပင်။
၁၃ ။ သိြမင်မင်း​ရိပ်၊​ စူဠလိပ်၊​ စိပ်စိပ်ြကံဆင်ြခင်။
၁၄ ။ ​ေလျှာ်ြဖူြမရိပ်၊​ အခံသွိပ်၊​ ​ေြမွဆိပ်တက်သည့်​သွင်။
၁၅ ။ ညိုညိုချိပ်ချိပ်၊​ ြကာတံဆိပ်၊​ ပန်း​လိပ်ဆူး​ေရွှပင်။
၁၆ ။ စာသိပ်​ေရသိပ်၊​ မန္တန်စိပ်၊​ မင်း​ဇိပ်ပရပ်လျှင်။
၁၇ ။ ဇင်း​မယ်ြမို့​ထိပ်၊​ ြဗသဒိပ်၊​ ရိပ်ရိပ်​ေရး​ေရး​ထင်။
၁၈ ။ ပုတီး​လည်း​စိပ်၊​ မာန်ကိုနှိပ်၊​ သိပ်သိပ်သည်း​သည်း​ပင်။
၁၉ ။ ​ေစ့​ေစ့​သိပ်သိပ်၊​ ကမ္ပည်း​လိပ်၊​ ရိပ်ကာမဆိုချင်။
၂၀ ။ ​ေခွ​ေခွလိပ်လိပ်၊​ ဆာမွတ်သိပ်၊​ စက်အိပ်​ေပျာ်မရွှင်။
၂၁ ။ ယက်ကန်း​လက်လိပ်၊​ အနား​သိပ်၊​ စိပ်စိပ်​ေစ့​ေအာင်ငင်။
၂၂ ။ သကင်္န်း​လက်လိပ်၊​ အစာသိပ်၊​ ​ေစ့​စိပ်အပ်ချည်မျှင်။
၂၃ ။ ​ေရး​ေရး​ရိပ်ရိပ်၊​ ​ေနာင်မင်း​့​ထိပ်၊​ မ့​လိပ်ြပာနှယ်ထင်။
၂၄ ။ မိန်း​မရှင်အိပ်၊​ ဗိုင်း​ေကာင်း​လိပ်၊​ ြကမ်း​နိပ်အိမ်ဆင်ဝင်။
၂၅ ။ ​ေပွး​ညှင်း​တင်း​တိပ်၊​ မယ်လှထိပ်၊​ အရိပ်မျှမြမင်။
၂၆ ။ အြပည့်​အသိပ်၊​ ငါး​နှင့်​လိပ်၊​ ကွန်စိပ်ချကာငင်။
၂၇ ။ ကုလား​မည်ဇိပ်၊​ အဂင်္လိပ်၊​ တံဆိပ်ခတ်လိုက်တင်။
၂၈ ။ လူငစံအိပ်၊​ ဖျာကိုလိပ်၊​ သိပ်သိပ်ထား​မည်ြပင်။
၂၉ ။ သဝန်စသိပ်၊​ ​ေခွစာလိပ်၊​ ဆီး​ချိပ်ြမဲး​ေအာင်တင်။
၃၀ ။ အိမ်​ေြခသိပ်သိပ်၊​ မကျဲး​စိပ်၊​ ရွာလိပ်ြမကုန်း​ြပင်။
၃၃ ။ ချီ​ေဆာင့်​ခုန်သိပ်၊​ ငါ့​ကိုနှိပ်၊​ ရွာလိပ်​ေြမံာထဲး​တွင်။
၃၄ ။ ကွမ်း​ေလာင်ကွမ်း​လိပ်၊​ ​ေရာင်ချိပ်ချိပ်၊​ မွမ်း​သိပ်မျက်စံုဆင်။
၃၅ ။ သစ္စသံခိပ်၊​ ကျမ်း​များ​့​ထိပ်၊​ ​ေသာ့​သိပ်ဘွဲ့​ကျီသွင်။

အုတ် ကာရန် ၁၁၀
၀၁ ။ ကျွန်ဆိုး​ကျွန်ယုတ်၊​ ထား​ြဖင့်​ခုတ်၊​ အဟုတ်မကျင့်​ြပီ။
၀၂ ။ မတိုး​စုတ်စုတ်၊​ ​ေနာက်သို့​ဆုတ်၊​ တုတ်နှင့်​မဆင့်​ြပီ။
၀၃ ။ ရှပ်ရှပ်ြပုတ်ြပုတ်၊​ ဘုရား​အုဌ်၊​ ဖုတ်၍မကျက်ြပီ။
၀၄ ။ တံစုန်း​သစ်ငုတ်၊​ ​ေြငာင့်​ခလုတ်၊​ အဆုတ်မခက်ြပီ။
၀၅ ။ ​ေြပာင်း​ပဲး​အစုတ်၊​ ဖူး​တိုင်ဆုတ်၊​ ြမက်ဖုတ်​ေသွ့​ ခဲ့​ြပီ။
၀၆ ။ အအူအဆုတ်၊​ ငါ့​ကိုနုတ်၊​ စုန်း​ဘုတ်မသွင်း​ြပီ။
၀၇ ။ ြကက်နှင့်​ယုန်တုတ်၊​ ခါနှင့်​ဘုတ်၊​ သုတ်သုတ်ပျံ​ေလြပီ။
၀၈ ။ ြကိုး​စား​အား​ထုတ်၊​ အရကုတ်၊​ ညှို့​ြဖုတ်​ေလး​သံချီ။
၀၉ ။ ​ေထာင်း​ထုသတ်ပုတ်၊​ သား​ေရစုတ်၊​ မဆုတ်မဖဲ့​ြပီ။
၁၀ ။ မျက်ရည်တုတ်တုတ်၊​ မီး​ထင်း​မှုတ်၊​ ချက်ြပုတ်မြပီး​ြပီ။
၁၁ ။ သခွါး​ငြပုတ်၊​ အ​ေရြကုတ်၊​ ဆိတ်ကုတ်လက်ရာသီ။
၁၂ ။ ြတိကဋုက်၊​ ပိတ်ချင်း​ဟုတ်၊​ ငရုတ်ချင်း​နီနီ။
၁၃ ။ ​ေလြပည်သုတ်သုတ်၊​ စပါး​ပုတ်၊​ ​ေပါင်း​တုတ်ြမည်စီစီ။
၁၄ ။ မြပတ်မစုတ်၊​ ​ေနာင့်​မျက်သုတ်၊​ တမုတ်ဆိုး​ပီပီ။
၁၅ ။ စံပါပရုတ်၊​ ယူလိမ်း​သုတ်၊​ ​ေရွှနှုတ်ကွမ်း​နီနီ။
၁၆ ။ မီး​ယူသစ်ငုတ်၊​ ပုန်း​စလုတ်၊​ ပဲး​ြပုတ်ထမ်း​ချီချီ။
၁၇ ။ သူ​ေကာင်း​အဟုတ်၊​ ပုဆိုး​သုတ်၊​ ြခုတ်ြခုတ်​ေြမသီသီ။
၁၈ ။ သဒ္ဒါမှာသုတ်၊​ ဝုတ္တိထုတ်၊​ လိင်ဝုစ်အြပီြပီ။
၁၉ ။ ​ေရွှြကုတ်​ေငွြကုတ်၊​ ပန်း​ထိမ်ခုတ်၊​ ​ေဂါ်မုတ်ပုလဲး​စီ။
၂၀ ။ ဝါစာဖရုသ်၊​ လူြကမ်း​ြကုတ်၊​ နှင်ထုတ်လိုက်​ေလြပီ။
၂၁ ။ တံပိုး​လည်း​မှုတ်၊​ ​ေသလည်း​တုတ်၊​ နှုတ်လည်း​မ​ေစာင့်​ြပီ။
၂၂ ။ အဟတ်အဟုတ်၊​ ​ေစာင်မာန်ရှုတ်၊​ မချုတ်ချယ်ဝံ့​ြပီ။
၂၃ ။ မန္တန်မန်း​မှုတ်၊​ ဖွဖွစုတ်၊​ တီး​တုတ်ြမည်သံပီ။
၂၄ ။ ​ေြမမိုး​အုတ်အုတ်၊​ သဲး​သဲး​ရုတ်၊​ ထုတ်ထုတ်ြပတ်​ေလြပီ။
၂၅ ။ ဝက်ကလည်း​ရုတ်၊​ ရှဉ့်​ကတုတ်၊​ သစ်ြကုတ်ရိုက်သံချီ။
၂၆ ။ ​ေကျး​သား​တရုတ်၊​ ရှဉ့်​တတုတ်၊​ ခွါဆုတ်မ​ေဝး​ြပီ။
၂၇ ။ အာဃာမျက်ြကုတ်၊​ သိမ်း​ကျား​သုတ်၊​ နှံစုတ်​ေကာင်လံုး​ချီ။
၂၈ ။ ဗလဝါမုခ်၊​ ဝဲး​စလုတ်၊​ တုတ်တုတ်မစီး​ြပီ။
၂၉ ။ မဟာသမုဒ်၊​ ြမစ်​ေဝဝုစ်၊​ ​ေသံာတုတ်မ​ေကာင်း​ညှီ။
၃၀ ။ အ​ေြမှံာအကုတ်၊​ စား​ယူနုတ်၊​ ရုတ်ရုတ်လျင်လျင်ပီ။
၃၁ ။ သမာသ်တဒ္ဓုတ်၊​ အာချာတ်ြကုတ်၊​ ပါဌ်ပုဒ်သင့်​ေအာင်စီ။
၃၂ ။ ​ေလး​အင်မယုတ်၊​ ပါတိမုက်၊​ ဒုကုဋ်တင်နီနီ။
၃၃ ။ မဂင်္လသုတ်၊​ ဆွမ်း​တပုတ်၊​ သမုတ်ဆိုရိုး​မှီ။
၃၄ ။ ​ေရှ့​တိုး​ေနာက်ဆုတ်၊​ အရကုတ်၊​ သမုစ္စယြပီ။
၃၅ ။ ပစ္စည်း​နှင့်​ပုဒ်၊​ ယှဉ်ချုတ်ချုတ်၊​ တဒ္ဓုတ်ဆ့​ငဲါး​လီ။
၃၆ ။ သံုး​ဆယ့်​ငါး​ပုဒ်၊​ ဝကင်္ဝုတ်၊​ ချုတ်ချုတ်မတိုက်ြပီ။
၃၇ ။ သို့​စင်ြကိုး​ကုတ်၊​ ကမ္မစုတ်၊​ မဟုတ်မမှန်ြပီ။
၃၈ ။ ဇာတာအဟုတ်၊​ ခုနစ်အုတ်၊​ သမ္ဗုဒ္ဓအဆီ။
၃၉ ။ အရက်နှင့်​မုတ်၊​ ​ေလကိုထုတ်၊​ ဝမ်း​ရုတ်မိုဃ်း​သံပီ။
၄၀ ။ ​ေြမ​ေပါက်မဟုတ်၊​ ​ေခွး​ြမီး​ပုတ်၊​ တမုတ်ြကိုး​နှင့်​သီ။
၄၁ ။ နည်း​နာမှန်ဟုတ်၊​ ​ေနတ္တိထုတ်၊​ တိပုက္ခလြပီ။
၄၂ ။ စည်သံြပုတ်ြပုတ်၊​ ပလုတ်တုတ်၊​ တီး​မှုတ်တီး​မှုတ်သီ။
၄၃ ။ ခဏချက်ြဖုတ်၊​ တမုဟုတ်၊​ တသုတ်တသုတ်ချီ။
၄၄ ။ ​ေစွ့​ေစွ့​စုတ်စုတ်၊​ မှိတ်တုတ်တုတ်၊​ ​ေနာက်ဆုတ်​ေနာက်ဆုတ်မှီ။
၄၅ ။ ​ေစတီလိုဏ်မုခ်၊​ အလှထုတ်၊​ ဂါဝုတ်ဂါဝုတ်စီ။
၄၆ ။ အိမ်ဆင့်​စမုတ်၊​ ​ေကျာင်း​မုခ်ထုတ်၊​ ထွာရှုတ်ထွာရှုတ်စီ။
၄၇ ။ အင်း​အဋ္ဌမုခ်၊​ ချနည်း​ဟုတ်၊​ လှည့်​ဝုတ်လှည့်​ဝုတ်လီ။
၄၈ ။ တဆယ်ဝင်ယုတ်၊​ စပါး​ပုတ်၊​ ကုတ်​ေကာ်ကုတ်​ေကာ်ချီ။
၄၉ ။ အ​ေမွး​စုတ်စုတ်၊​ ​ေြပာင်း​ဘူး​ဖုတ်၊​ မြပုတ်မ​ေပါင်း​ြပီ။
၅၀ ။ သမ္မာသမ္ဗုဒ်၊​ ဂုဏ်​ေတာ်စုတ်၊​ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်သီ။
၅၁ ။ အလွန်အယုတ်၊​ ထွာနှင့်​မုဌ်၊​ အလုတ်အလတ်ြပီ။
၅၂ ။ ြကိုး​ြကိုး​ကုတ်ကုတ်၊​ လူငတုတ်၊​ စည်ပုတ်တီး​မည်ချီ။
၅၃ ။ တနယ်မဟုတ်၊​ ​ေြမသဲး​ဖုတ်၊​ သုသာန်တစြပီ။
၅၄ ။ ​ေကျာက်​ေကာင်း​အစုတ်၊​ တွင်း​ကထုတ်၊​ မိုး​ကုတ်ကျပ်ြပင်ဆီ။
၅၅ ။ အပတ်တကုတ်၊​ ြမို့​တာအုဌ်၊​ ြခုတ်ြခုတ်ကျ​ေအာင်စီ။
၅၆ ။ ​ေြမတွင်ငုတ်ငုတ်၊​ ပိုး​မည်း​ဖုတ်၊​ ြဖီး​ြဖုတ်မရှိြပီ။
၅၇ ။ ြဖိုး​ြဖိုး​ြဖုတ်ြဖုတ်၊​ အစပ်ြပုတ်၊​ လှည်း​ကုတ်ကိုမပီ။
၅၈ ။ သစ်သား​လက်ထုတ်၊​ ​ေကာ်သည့်​ကုတ်၊​ တုတ်ထက်မခိုင်ြပီ။
၅၉ ။ ​ေနနှင့်​ငုတ်လုတ်၊​ လိုက်စုတ်စုတ်၊​ ရွာကုတ်ကဲး​တွင်မှီ။
၆၀ ။ ဣရိယာပုတ်၊​ မဟာဘုတ်၊​ လွန်ယုတ်ဓာတ်မညီ။
၆၁ ။ လျင်လျင်ရုတ်ရုတ်၊​ ရိုက်တည့်​ပုတ်၊​ ဖုတ်ဖုတ်မြမည်ြပီ။
၆၂ ။ ​ေရခွက်​ေရမှုတ်၊​ လှူဘို့​ထုတ်၊​ လက်သုတ်ပဝါနီ။
၆၃ ။ ပဋ္ဌာန်း​တိက်ဒုက်၊​ မိန့်​ေတာ်ထုတ်၊​ ​ေရွှနှုတ်ကျူး​ခဲ့​ြပီ။
၆၄ ။ ​ေလာကီ​ေလာကုတ်၊​ ​ေကျး​ဇူး​ဟုတ်၊​ ဝိမုတ်အင်ငါး​လီ။
၆၅ ။ သိန်း​နှင့်​ပက္ကုသ်၊​ မျက်မာန်ြကုတ်၊​ မရှုတ်မချြပီ။
၆၆ ။ မျက်​ေမှာင်ြကုတ်ြကုတ်၊​ ဥပဂုတ်၊​ ပယ်ထုတ်မာရ်ကိုဘီ။
၆၇ ။ သီတင်း​ဥပုသ်၊​ မဟာဒုဂ်၊​ မယုတ်မမာြပီ။
၆၈ ။ တည်ပင်နှင့်​ြကုတ်၊​ ဝါး​ရင်း​တုတ်၊​ လက်ထုတ်ရပ်ရွာဆီ။
၆၉ ။ သံတြကုတ်ြကုတ်၊​ ြမည်ခုတ်ခုတ်၊​ ရုတ်ရုတ်မဆိုြပီ။
၇၀ ။ ြပိတ္တာအစုတ်၊​ ဂိဇ္ဈကုဋ်၊​ ​ေကျး​နှုတ်ြမင့်​သီသီ။
၇၁ ။ ရှင်အဿဂုတ်၊​ ရာဂနုတ်၊​ တုတ်တုတ်မတုန်ြပီ။
၇၂ ။ အြမိတ္တစုက်၊​ ဝရယုဂ်၊​ လဆုတ်လဆန်း​မှီ။
၇၃ ။ ြဖူြဖူတုတ်တုတ်၊​ ငှက်စလုတ်၊​ ြခုတ်ြခုတ်မျိုလိုက်ြပီ။
၇၄ ။ ဒိသာပါမုက်၊​ ​ေခါ်တွင်ဟုတ်၊​ စက်ခုတ်ပျဉ့်​နှယ်ညီ။
၇၅ ။ ချစ်ချစ်ချုတ်ချုတ်၊​ ကျမ်း​တံသုတ်၊​ စုတ်စွဲး​မကျင့်​ြပီ။
၇၆ ။ ပရိယာယ်​ေဝဝုစ်၊​ ပရယုဂ်၊​ ​ေဘာ်ထုတ်အလီလီ။
၇၇ ။ လည်လည်ဝုတ်ဝုတ်၊​ ပန်း​ချီစုတ်၊​ မသုတ်မသင်ြပီ။
၇၈ ။ ြမည်တစုတ်စုတ်၊​ ဝမ်း​မှာတုတ်၊​ ငင်နုတ်​ေဆး​စံုညီ။
၇၉ ။ တွင်မှာချုတ်ချုတ်၊​ ခတ်သည့်​တုတ်၊​ မြပုတ်နိုင်​ေအာင်စီ။
၈၀ ။ ကျား​ကျား​တုတ်တုတ်၊​ ​ေတာြကွက်စုတ်၊​ ကိုက်ဆုတ်ဖျက်​ေလြပီ။
၈၁ ။ ထိုး​ထိုး​ထုတ်ထုတ်၊​ မင်​ေသ့​စုတ်၊​ နာဟုတ်သူငယ်ချီ။
၈၂ ။ တိရစ္ဆာန်ြဖုတ်၊​ ​ေသွး​သံစုတ်၊​ ထုတ်ချင်း​လျှိုလိုက်ြပီ။
၈၃ ။ နပုန်း​ပဏ္ဍုက်၊​ ကာလသုတ်၊​ ြခုတ်ြခုတ်ကျ​ေလြပီ။
၈၄ ။ အခွန်အတုတ်၊​ ​ေပး​ဟုထုတ်၊​ ပုတ်ရွာငခွန်ဆီ။
၈၅ ။ အစမြဖုတ်၊​ တီး​စည်ပုတ်၊​ တုတ်တုတ်ြမည်သံပီ။
၈၆ ။ ဆား​ေတာင်တီး​တုတ်၊​ ​ေခါ်သမုတ်၊​ စည်ပုတ္တရာဆီ။
၈၇ ။ ​ေပျာင်း​ေပျာင်း​ထုတ်ထုတ်၊​ သုဓါဘုတ်၊​ သင်ပုဇ်တင်​ေလြပီ။
၈၈ ။ ​ေရွှစာသံယုတ်၊​ ဧကဝုစ်၊​ ပါဌ်ပုဒ်အြပီြပီ။
၈၉ ။ စိတ်မဟဂ္ဂုတ်၊​ သမ္ပယုတ်၊​ ​ေဘာ်ထုတ်ပန်း​နှယ်သီ။
၉၀ ။ ကျား​နှင့်​သစ်ြကုတ်၊​ ြကက်ကိုမှုတ်၊​ ဖုတ်ဖုတ်ကျ​ေလြပီ။
၉၁ ။ ြပိ​ေန္တာကထုတ်၊​ ပဉ္စဘုတ်၊​ အဟုတ်နိဒါန်း​စီ။
၉၂ ။ ငှက်ခရုတ်တုတ်၊​ ခရုစုတ်၊​ သုတ်သုတ်ပျံကာချီ။
၉၃ ။ အ​ေလှာင်အြပုတ်၊​ ပရိဘုတ်၊​ ြကုတ်ြကုတ်မျို​ေလြပီ။
၉၄ ။ မီး​ခိုး​ြပုတ်ြပုတ်၊​ သရဘုတ်၊​ ချက်ြပုတ်ြဖင်​ေပါသီ။
၉၅ ။ ​ေပွး​ညှင်း​ဝက်ြခုတ်၊​ တွင်ယူစုတ်၊​ ပယ်ထုတ်​ေသွး​ရည်နီ။
၉၆ ။ ထွက်သည့်​ယုန်တုတ်၊​ ​ေခွး​ြမီး​ပုတ်၊​ သုတ်သုတ်လိုက်​ေလြပီ။
၉၇ ။ တင်ရိုက်​ေဆာက်ပုတ်၊​ လှင်ကန်တုတ်၊​ ကရုတ်ကရက်ချီ။
၉၈ ။ ပါဋလိပုတ်၊​ ဝဇီမုတ်၊​ ​ေစတုတ်​ေကာသမ္ဗီ။
၉၉ ။ ​ေြခာက်​ေတာင်မုဌ်ယုတ်၊​ နံ့​သာြကုတ်၊​ ပယ်ထုတ်​ေခါဘနီ။
၁၀၀ ။ မိတ်ခင်ပွန်း​ြဖုတ်၊​ စာဂယုတ်၊​ ပုတ်သင်ကျင့်​လဇ္ဇီ။
၁၀၁ ။ ငရဲး​သစ်ငုတ်၊​ ကာလသုတ်၊​ တုတ်၍ကျိုး​ခဲ့​ြပီ။
၁၀၂ ။ သူ​ေတာ်မဟုတ်၊​ ကျွန်ယစ်တုတ်၊​ ြပစ်ထုတ်အြပီြပီ။
၁၀၃ ။ ဝက်ခံုဝက်ခုတ်၊​ သညာထုတ်၊​ သမုတ်အလီလီ။
၁၀၄ ။ သူ​ေတာ်ဟုတ်ဟုတ်၊​ ဟင်း​ရည်တုတ်၊​ ရှုတ်ရှုတ်မြမည်ြပီ။
၁၀၅ ။ ရှင်မည်း​ရှင်ချုတ်၊​ ရှင်အိုး​ပုတ်၊​ ရှင်ပုတ်ရှင်ပိုး​စီ။
၁၀၆ ။ မွဲး​မွဲး​သုတ်သုတ်၊​ ရှင်​ေပွး​တုတ်၊​ ချက်စုတ်ရှင်နှင်း​ဤ။
၁၀၇ ။ ငရဲး​သစ်ငုတ်၊​ ထား​နှင့်​ခုတ်၊​ ကတုတ်နှင့်​မဆီ။
၁၀၈ ။ အကန့်​အပုဒ်၊​ ယတိြဖုတ်၊​ ဟုတ်ဟုတ်ဟတ်ဟတ်စီ။
၁၀၉ ။ ကျွဲး​ေကာမင်း​ကုတ်၊​ နွား​စား​ငုတ်၊​ ​ေမျာက်လုတ်နှင့်​သစ်တီ။
၁၁၀ ။ သူ​ေတာ်မဟုတ်၊​ ခင်ပွန်း​ြဖုတ်၊​ ပုတ်သင်ကျင့်​လဇ္ဇီ။

အိတ် ကာရန် ၅၄ ပုဒ်
၀၁ ။ ရှင်​ေစာြမတ်စိတ်၊​ သံုး​လူ့​မိတ်၊​ ဗျာဒိတ်​ေတာ်ကျူး​ရင့်​။
၀၂ ။ ​ေနာ်မာ​ေသာင်ြမိတ်၊​ ဆံ​ေတာ်ရိတ်၊​ ​ေရွှစိတ်​ေတာ်ပွင့်​ပွင့်​။
၀၃ ။ ြဗဟ္မာ​ေရှး​မိတ်၊​ လှူဦး​ညိတ်၊​ ပရိက္ခရာနှင့်​။
၀၄ ။ ဆွမ်း​အဘိတ်ဘိတ်၊​ တသပိတ်၊​ တဆိတ်စာသာဆင့်​။
၀၅ ။ ဆန်တတင်း​စိတ်၊​ ​ေနာင့်​လွယ်အိတ်၊​ ဘိတ်မည်အပွင့်​ပွင့်​။
၀၆ ။ မ​ေစ္ဆရစိတ်၊​ ချွန်း​နှယ်ချိတ်၊​ ​ေဆွမိတ်မဘွဲ့​သင့်​။
၀၇ ။ ဆံြခည်ဆယ်စိတ်၊​ မယွင်း​ဘိတ်၊​ မချိတ်မငင်ကျင့်​။
၀၈ ။ လူသံတိတ်တိတ်၊​ ညံဆိတ်ဆိတ်၊​ ပရိတ်ရွတ်ချိန်သင့်​။
၀၉ ။ မျက်စိကိုမှိတ်၊​ လည်ကိုညိတ်၊​ လက်ဆိတ်တို့​ကာပင့်​။
၁၀ ။ စည်း​ြခံပိတ်ပိတ်၊​ ပုဏ္ဍရိက်၊​ ြဖတ်ဆိတ်ဖူး​ညွန့်​ပွင့်​။
၁၁ ။ ကျွဲး​နွား​ဘုတ်ြပိတ်၊​ ြမင်း​ြမည်း​ဆိတ်၊​ အဟိတ်ပီပီကျင့်​။
၁၂ ။ ဗာလီကဏိဌ်၊​ ရာမမိတ်၊​ သုကျိတ်​ေခါ်သံလွင့်​။
၁၃ ။ သမာသ်တဒ္ဓိတ်၊​ အာချာတ်ကိတ်၊​ ခက်ကျိတ်​ေရာက်သည်နှင့်​။
၁၄ ။ ​ေြမြပင်ဖံုး​ပိတ်၊​ ​ေဒါင်း​မုတ်ဆိတ်၊​ ြမက်ြပိတ်​ေရာက်သည်နှင့်​။
၁၅ ။ သွား​တကျိတ်ကျိတ်၊​ မရှုဆိတ်၊​ စိတ်လည်း​ေကာက်သည်နှင့်​။
၁၆ ။ မုတ်နား​မုတ်ဆိတ်၊​ သွယ်ြမိတ်ြမိတ်၊​ မိတ်လည်း​ေပါက်သည်နှင့်​။
၁၇ ။ ​ေနှာင်အိမ်လည်း​ပိတ်၊​ ​ေြခချင်း​ကျိတ်၊​ ထိတ်လည်း​ေစာက်သည်နှင့်​။
၁၈ ။ မဂင်္လာတိတ်၊​ ​ေအာင်မည့်​ဟိတ်၊​ ဘိသိက်​ေြမှာက်သည်နှင့်​။
၁၉ ။ ရှား​ေစာင်း​သိဂင်္နိတ်၊​ ညက်​ေအာင်ြကိတ်၊​ ပိတ်တကျည်​ေလှာက်ဆင့်​။
၂၀ ။ ပရိတ်ချည်ဆိတ်၊​ ပုဆိုး​ပိတ်၊​ ြမိတ်ဆာရှည်သည်နှင့်​။
၂၁ ။ စမွတ်စြမိတ်၊​ ပုတီး​ကျိတ်၊​ ဆိတ်ဖူး​စည်သည်နှင့်​။
၂၂ ။ မိုဃ်း​တစိတ်စိတ်၊​ သွန်း​ချဘိတ်၊​ ကျိတ်ကျိတ်ြမည်သည်နှင့်​။
၂၃ ။ စိုး​တထိတ်ထိတ်၊​ လက်ြဖင့်​ဆိတ်၊​ ​ေြကာက်စိတ်လည်သည်နှင့်​။
၂၄ ။ ညိုး​တညိတ်ညိတ်၊​ ​ေြပာင်ထိတ်ထိတ်၊​ ဘိတ်ဘိတ်​ေရာင်ြခည်လွင့်​။
၂၅ ။ ကျိတ်ကျိတ်လိတ်လိတ်၊​ ဝန်တိုစိတ်၊​ ပိတ်သည်း​ပိတ်နည်း​ကျင့်​။
၂၆ ။ မခွဲး​မစိတ်၊​ ​ေကံာခတ်ြကိတ်၊​ တိတ်​ေတွး​စာနာသင့်​။
၂၇ ။ အ​ေခါင်ပဏ္ဍိတ်၊​ ပု​ေရာဟိတ်၊​ အတိတ်နာဂတ်ဘွင့်​။
၂၈ ။ ဧကာသနိက်၊​ စီဝရိက်၊​ ကျိတ်ကျိတ်ခဲး​ခဲး​ကျင့်​။
၂၉ ။ ငှက်ကရဝိက်၊​ ကျူး​ရင့်​ထိတ်၊​ သူ့​စိတ်ငါ့​စိတ်သင့်​။
၃၀ ။ အစွန်အြမိတ်၊​ ကာဏာရိဌ်၊​ မှိတ်တုတ်တဘက်ဘွင့်​။
၃၁ ။ တ​ေဖျံာဆိတ်ဆိတ်၊​ မျက်စိမှိတ်၊​ ပိတ်တံုဖံုး​တံုဘွင့်​။
၃၂ ။ အြမဲး​အနိစ်၊​ ဝိပရိတ်၊​ တဆိတ်မ​ေထာက်ချင့်​။
၃၃ ။ ရွာမန်း​စရိတ်၊​ ြမို့​မိုး​မိတ်၊​ မိုင်း​စိတ်ရှမ်း​အကျင့်​။
၃၄ ။ သီတင်း​အဘိတ်၊​ ကျင့်​စာရိတ်၊​ ဆို့​ပိတ်မပျံ့​လွင့်​။
၃၅ ။ ဝမ်း​ကျသည့်​ပိတ်၊​ မစဲး​တိတ်၊​ ပိတ်သင်း​ခတ်နှင့်​သင့်​။
၃၆ ။ ကံ​ေကျွး​စရိတ်၊​ ဆ့​သဲံုး​စိတ်၊​ ပင့်​ဘိတ်​ေဆာ်​ေလှာ်နှင့်​။
၃၇ ။ ​ေရွှသိဂင်္နိက်၊​ ​ေကျာက်​ေဂါ်မိတ်၊​ ​ေရာင်ဘိတ်​ေမှာင်မျိုး​လွင့်​။
၃၈ ။ ကန်အမနိတ်၊​ ြဂိုဟ်မှာကိတ်၊​ နိမိတ်ယူြကလင့်​။
၃၉ ။ ငါး​ငသံချိတ်၊​ ဗုဇွန်ဆိတ်၊​ ထိုး​ထိတ်​ေရ​ေပါ်လွင့်​။
၄၀ ။ မရွံ့​ မထိတ်၊​ ရဲး​သည့်​စိတ်၊​ ပရိက္ခာနည်း​ဘွင့်​။
၄၁ ။ ခဲး​ခဲး​ကျိတ်ကျိတ်၊​ မယွင်း​ဘိတ်၊​ အဓိဋ္ဌာတဆင့်​။
၄၂ ။ ဝါဖန်ဝါြကိတ်၊​ အိမ်လံုး​ထိတ်၊​ မဆိတ်ညံသည်ြဖင့်​။
၄၃ ။ ြကာပုဏ္ဍရိက်၊​ ြကာတင်း​တိတ်၊​ ချပ်ပိတ်ရံကာဆင့်​။
၄၄ ။ သစ်ပိုး​ေတာက်ဆိတ်၊​ ငှက်ခင်ထိတ်၊​ ကျိတ်ထား​ပံုတြမှင့်​။
၄၅ ။ ပဉ္စနန္တရိက်၊​ ကံအဟိတ်၊​ ြပိတ္တာမြဖစ်သင့်​။
၄၆ ။ သံဃာဒိသိသ်၊​ ဒုဗ္ဘာသိတ်၊​ ပါစိတ်အာပတ်သင့်​။
၄၇ ။ ​ေဗဒင်စဒိတ်၊​ ခက်ကိလိဌ်၊​ တွက်စိတ်လျင်​ေအာင်ကျင့်​။
၄၈ ။ တံချူနှင့်​ချိတ်၊​ ခက်ဖျား​ညိတ်၊​ ဆိတ်ဖလူး​ပင်ြမင့်​။
၄၉ ။ မွမ်း​မွမ်း​ထိတ်ထိတ်၊​ စပါး​ရိတ်၊​ ​ေကာက်ချိတ်တံစဉ်နှင့်​။
၅၀ ။ ရှင်မွန်သတိတ်၊​ မွမ်း​မွမ်း​ညိတ်၊​ ရဲး​စိတ်နှလံုး​ြမင့်​။
၅၁ ။ ငင်ငင်ချိတ်ချိတ်၊​ ​ေစတသိက်၊​ စိတ်မှာယှဉ်သြဖင့်​။
၅၂ ။ လှည်း​နှင့်​ခင်တိတ်၊​ ​ေနာင့်​ကိုကျိတ်၊​ ကနိဌ်ကူမသင့်​။
၅၃ ။ သံ​ေရာင်ထိတ်ထိတ်၊​ ပုခက်ချိတ်၊​ ကျိတ်ကျိတ်ကျူး​လွှဲး​ရင့်​။
၅၄ ။ မင်း​နန္ဒမိတ်၊​ မရှုဆိတ်၊​ ​ေရွှစိတ်ချမ်း​သာသင့်​။

အတ် ကာရန် ၂၃၂ ပုဒ်
၀၁ ။ ရှင်​ေတာ်တုလွတ်၊​ သံုး​လူ့​ထွတ်၊​ လူနတ်ထိပ်​ေသျှာင်ကျင်။
၀၂ ။ တို့​ရှင်ချစ်ဓာတ်၊​ ရှစ်စရွတ်၊​ လူနတ်ထိပ်မှာတင်။
၀၃ ။ အ​ေရး​ကတ်လတ်၊​ မြပီး​တတ်၊​ ဆွတ်ဆွတ်လွန်ပူပင်။
၀၄ ။ ဆံပင်ြမိတ်လွတ်၊​ ​ေနာင့်​သက်မှတ်၊​ မချွတ်​ေနာင့်​ဘို့​ပင်။
၀၅ ။ ညိုြပာဝင်း​လတ်၊​ မိမျိုး​ြမတ်၊​ နတ်ဟုစိတ်ဝယ်ထင်။
၀၆ ။ ြမင်လျှင်ြကည်ညွတ်၊​ သက်ခင်ြပတ်၊​ ထွား​မွတ်​ေနာင့်​သခင်။
၀၇ ။ သံ​ေတာ်တွတ်တွတ်၊​ ရှင်ကလွှတ်၊​ ဝါကျွတ်မတိုင်ခင်။
၀၈ ။ ​ေရယဉ်ကတွတ်၊​ ြပွန်ြပွတ်ြပွတ်၊​ လွှတ်​ေလ​ေအာက်တခွင်။
၀၉ ။ ချုပ်ြခာမလွတ်၊​ စီနှင့်​တွတ်၊​ ပစ်ခတ်လိုက်တိုင်း​ပင်။
၁၀ ။ ရှိမ်း​ရှိမ်း​ပူအတ်၊​ မျက်စဉ်း​ခတ်၊​ နှာနှတ်သင့်​ေြကာင်း​ဆင်။
၁၁ ။ သမား​ေဆး​တတ်၊​ မန္တန်ရွတ်၊​ ဖွတ်ဖွတ်ယခုတွင်။
၁၂ ။ ြဖူး​ြဖူး​မတ်မတ်၊​ နန်း​ြပာသာဒ်၊​ ​ေကွး​ညွတ်မုတ်တုရင်။
၁၃ ။ အပုတ်အခတ်၊​ ​ေထာင်း​ထုသတ်၊​ လတ်လတ်​ေသ​ေလကျင်။
၁၄ ။ သား​ေထွး​သား​လတ်၊​ ပျိုထွတ်ထွတ်၊​ လည်ဝတ်မျက်ရွဲး​သွင်။
၁၅ ။ ​ေသ​ေသသတ်သတ်၊​ ​ေြဖာင့်​ေအာင်ခတ်၊​ မလတ်မ​ေကာပင်။
၁၆ ။ ဗာလီဩရသ်၊​ ​ေမျာက်​ေအာင်ကွတ်၊​ ရန်ညွတ်အိမ်​ေရှ့​ရှင်။
၁၇ ။ မလိုမလွတ်၊​ ရာဇဝတ်၊​ ယုတ်ြမတ်မဟူကျင်။
၁၈ ။ ဇဝနနတ်၊​ အခဲး​ဆတ်၊​ အမတ်​ေြခလက်လျင်။
၁၉ ။ သူ​ေတာ်သူထွတ်၊​ အကျင့်​ဝတ်၊​ ယွင်း​ချွတ်မည်မထင်။
၂၀ ။ ြဗဟ္မာမိုး​နတ်၊​ သတပတ်၊​ ယူဘတ်၊​ နိမိတ်ြမင်။
၂၁ ။ တံြမက်လှည်း​ခတ်၊​ ရက်တိုင်း​မှတ်၊​ ြကည်ညွတ်စိတ်​ေတာ်ရွှင်။
၂၂ ။ ​ေန့​ညဉ့်​မြပတ်၊​ ပရိယတ်၊​ ဘတ်ဘတ်အံအံသင်။
၂၃ ။ ဓုတင်​ေတရသ်၊​ ပဋိပတ်၊​ ​ေထရ်ကဿပတွင်။
၂၄ ။ ​ေတာ​ေနသူြမတ်၊​ ပိဏ္ဍပါတ်၊​ ဝတ်ကိုမဖျက်ချင်။
၂၅ ။ ကုန်း​ခင်​ေြမကျတ်၊​ အချွတ်ချွတ်၊​ ​ေညာင်ြကတ်စိုက်မရှင်။
၂၆ ။ ​ေြခချင်း​ထူး​ပွတ်၊​ အပတ်ပတ်၊​ ခတ်သည့်​ထိတ်နှင့်​ပင်။
၂၇ ။ တရား​ဆံုး​ြဖတ်၊​ ဓမ္မသတ်၊​ မတ်မတ်​ေြဖာင့်​ေစချင်။
၂၈ ။ စဒိတ်လည်း​တတ်၊​ သူဇိဒတ်၊​ စိတ်မှတ်ြပီး​တိုင်လျှင်။
၂၉ ။ သံသရာဝဋ်၊​ ရှင်း​ရှင်း​ြပတ်၊​ လူ့​ထွတ်ဘုရား​ရှင်။
၃၀ ။ ဝါဝါြကတ်ြကတ်၊​ ပန်း​ရင်ခတ်၊​ ​ေြမကျတ်ကုန်း​ေမာ်ြပင်။
၃၁ ။ တာရာနက်သတ်၊​ ​ေနလြကတ်၊​ မိုး​လတ်အာကာခွင်။
၃၂ ။ ထမင်း​ကမွတ်၊​ ​ေရကငတ်၊​ မတတ်နိုင်ပဲး​ပင်။
၃၃ ။ နှလံုး​ြကွပ်ဆတ်၊​ ဘီလူး​နတ်၊​ ရွတ်ရွတ်ကိုက်တည့်​ငင်။
၃၄ ။ ချား​ခံုရဟတ်၊​ ဒိနရတ်၊​ ရစ်ပတ်တသွင်သွင်။
၃၅ ။ ဆ့​ခဲုနစ်ပတ်၊​ ​ေခွကရွတ်၊​ ြကာသွတ်​ေရအိုး​စင်။
၃၆ ။ ဆူမှုန်သည်း​ပွတ်၊​ ထွက်မတတ်၊​ ဖတ်ဖတ်​ေမာသည်ပင်။
၃၇ ။ အာကစဉ်လွတ်၊​ ထမင်း​ဖတ်၊​ စား​လတ်မည်​ေလာရှင်။
၃၈ ။ မန်ကျည်း​သပွတ်၊​ ကျည်း​သခွတ်၊​ သတွတ်​ေတာသစ်ပင်။
၃၉ ။ ရှစ်အင်စံုြမတ်၊​ ြဖူဆွတ်ဆွတ်၊​ ​ေဖါင်း​ဝတ်ြမင်း​ယဉ်ညင်။
၄၀ ။ ​ေသာ​ေသာ​ေြမညွတ်၊​ တီတီတွတ်၊​ ြပွတ်နှင့်​ရီ​ေရာပင်။
၄၁ ။ မျက်စံုလည်း​သတ်၊​ နဝရတ်၊​ စီခတ်အမွှမ်း​တင်။
၄၂ ။ မံုအာပွင့်​ဝတ်၊​ ကံုး​ယူဆွတ်၊​ ခက်ညွတ်ဂမုန်း​အင်။
၄၃ ။ စိတ်​ေတာ်​ေတာက်ဆတ်၊​ တချက်လွှတ်၊​ နူး​ညွတ်ခွင့်​မြမင်။
၄၄ ။ ဆင်တွင်ဆင်ြမတ်၊​ ရန်စြဖတ်၊​ ပတ်ယတ်စံုသည့်​ဆင်။
၄၅ ။ ​ေြခခါလက်ခတ်၊​ တုန်ဆတ်ဆတ်၊​ လက်ပွတ်ဦး​ဆံငင်။
၄၆ ။ ဆန်ြဖုန်း​လည်း​ဆတ်၊​ မဖွပ်တတ်၊​ ကျွန့်​ဝတ်မကံုတွင်။
၄၇ ။ ြကံစည်လျှို့​ကတ်၊​ နဂါး​ပတ်၊​ ရတတ်​ေသာ်သာလျှင်။
၄၈ ။ ​ေကျံာကိုလည်း​ခတ်၊​ ရိုက်ဆတ်ဆတ်၊​ ​ေဆာ့​ကျွတ်စိတ်​ေလာင်လင်။
၄၉ ။ ​ေသာကရကဋ်၊​ ​ေသာက်ြကူး​တတ်၊​ ​ေဟာမှတ်ဇာတာြပင်။
၅၀ ။ ြခ​ေသင့်္​ေ နမှတ်၊​ ကရကဋ်၊​ ချစ်ြမတ်​ေဆွအိမ့်​ရှင်။
၅၁ ။ နဂါး​ရစ်ပတ်၊​ ကရကဋ်၊​ ဖျက်တတ်သူ့​ချစ်ခင်။
၅၂ ။ ခဲး​ေလာင်း​ညီြမတ်၊​ မင်း​ခဲး​လတ်၊​ ရိမဒ်ြပည်ြကီး​ရှင်။
၅၃ ။ ​ေရွှ​ေမှာက်သည်း​ပွတ်၊​ သား​ထွန်လွတ်၊​ ဆက်မှတ်ရာဇဝင်။
၅၄ ။ ရှင်စံရှင်မှတ်၊​ ရှင်မျိုး​ြမတ်၊​ ရှင်လတ်ရှင်ြငိမ်း​အင်။
၅၅ ။ င​ေအာင်ငြမတ်၊​ ငစံမှတ်၊​ ငတတ်င​ေကျာ်ထင်။
၅၆ ။ ဆယ်ပါး​ပုတ်ခတ်၊​ တရား​ကတ်၊​ ြဖတ်​ေလပညာ့​ရှင်။
၅၇ ။ ​ေြခာက်ပါး​အြမတ်၊​ တရား​ြဖတ်၊​ တတ်​ေစသိကျွမ်း​ကျင်။
၅၈ ။ သိရိဘုန်း​ထွတ်၊​ လှတမွတ်၊​ မင်း​ြမတ်သံုး​ဆက်ြကင်။
၅၉ ။ သမိန်​ေစာထွတ်၊​ မဏိရွတ်၊​ မင်း​မတ်ဝန်ချုပ်တင်။
၆၀ ။ မကင်း​ပူး​ပွတ်၊​ ဗိုလ်မင်း​ြဖတ်၊​ ​ေရး​ကတ်မင်း​တိုင်ပင်။
၆၁ ။ လက်ဝဲး​ထိမ်း​မတ်၊​ လက်မှုတတ်၊​ ပွတ်ညွတ်လုပ်စီရင်။
၆၂ ။ မွန်မည်စအွတ်၊​ ဗညား​ြဗတ်၊​ ချည်ပတ်ဘွဲ့​ေရွှစင်။
၆၃ ။ မဟာသမတ်၊​ တံဆိပ်ခတ်၊​ တမွတ်မှန်ကင်း​တင်။
၆၄ ။ ရာဇာဓိရတ်၊​ ဗကမတ်၊​ ဆတ်ဆတ်ြမား​ြမား​ဆင်။
၆၅ ။ ‘တ’ ဂိုဏ်း​မလွတ်၊​ ‘ယ’ ဂိုဏ်း​သွတ်၊​ ဂါယတ္တိဆန်း​တွင်။
၆၆ ။ တရိန်း​ေသာသတ်၊​ တည်တံုလတ်၊​ ​ေြမှာက်မှတ်တရိန်း​ပင်။
၆၇ ။ ​ေမာင်း​မပညတ်၊​ စဒိတ်မှတ်၊​ တတ်​ေစအစတွင်။
၆၈ ။ ခံု​ေလံာနက္ခတ်၊​ ယှဉ်စမှတ်၊​ ဂိုဏ်း​နတ်ြမင်း​မိုရ်ရှင်။
၆၉ ။ ပိုး​စုန်း​လျှံပတ်၊​ ​ေနမင်း​သတ်၊​ ဟီနတ်​ေဒါသထင်။
၇၀ ။ ​ေဒါသဝါကျတ်၊​ ​ေြခာက်ချက်သတ်၊​ ပုဒ်ပါဌ်ြပင်သုတ်သင်။
၇၁ ။ ပိုဒ်စံုညီညွတ်၊​ ပဒါသတ်၊​ ဂုဏ်ြမတ်တန်း​ဆာဆင်။
၇၂ ။ ခုနစ်ဝိဘတ်၊​ ​ေကျစမှတ်၊​ သမာသ်​ေခါ်ရိုး​ပင်။
၇၃ ။ ​ေယာ​ေသာနိယတ်၊​ အနိယတ်၊​ စွဲး​မှတ်သင့်​ရာငင်။
၇၄ ။ နပုန်း​ဧကတ်၊​ င့​တဲံုလတ်၊​ သမာသ်ဒိဂုပင်။
၇၅ ။ အန္တတ် ဗာဟျတ်၊​ ယွင်း​မချွတ်၊​ စပ်မှတ်စံုနှစ်ြပင်။
၇၆ ။ ကတ်ကတ်သတ်သတ်၊​ ကျမ်း​အာချာတ်၊​ ဝိဘတ်ရှစ်သွယ်စင်။
၇၇ ။ ပစ္စည်း​နှင့်​ဓာတ်၊​ ရှုပ်ရှက်ခတ်၊​ ဥဏာဒ်မသင်ချင်။
၇၈ ။ သဒ္ဒါရုပ်ဓာတ်၊​ လိန်သကတ်၊​ ကတ်လတ်ကန့်​လန့်​ကျင်။
၇၉ ။ ကာလာဝင်သရတ်၊​ ကိတ္တဓာတ်၊​ ြမြမတ်စံုရှစ်အင်။
၈၀ ။ ​ေရွှနိုင်း​ချင်း​ခတ်၊​ ​ေြကာင်​ေဟာ်ရတ်၊​ တွတ်တွတ်နီလွင်လွင်။
၈၁ ။ ပိဿပဲး​ရတ်၊​ ြဖူထွတ်ထွတ်၊​ ဘိုး​ြမတ်​ေရွှစင်စင်။
၈၂ ။ စွန့်​အပ်စွန့်​တတ်၊​ နှစ်ချက်မှတ်၊​ ကံကတ္တား​ပင်ပင်။
၈၃ ။ သညာဧကတ်၊​ အထူး​မှတ်၊​ နာနတ်အသွင်သွင်။
၈၄ ။ အသညသတ်၊​ ဝိညာဉ်ြပတ်၊​ တည်မှတ်ရုပ်နှင်နှင်။
၈၅ ။ မ​ေပျာင်း​မထတ်၊​ နံ့​သာဖတ်၊​ ​ေဖျာ်သတ်လိမ်း​ချင်ချင်။
၈၆ ။ ​ေနာင့်​ကိုအကတ်၊​ ြကံသတတ်၊​ ယုတ်လတ်လူြမင်ြမင်။
၈၇ ။ လွမ်း​တဆွတ်ဆွတ်၊​ နွမ်း​ညွတ်ညွတ်၊​ စိတ်လွတ်​ေလပင်ပင်။
၈၈ ။ ကွမ်း​တဖွတ်ဖွတ်၊​ ထံုး​ခွံ့​ သွတ်၊​ နူး​ညွတ်စိတ်ရွှင်ရွှင်။
၈၉ ။ သံတတွတ်တွတ်၊​ ြမည်​ေရး​ရွတ်၊​ လွှမ်း​ပတ်အမျှင်မျှင်။
၉၀ ။ ဧကနိပါတ်၊​ စသည်ဇာတ်၊​ ြဖစ်ြမတ်အတင်တင်။
၉၁ ။ အနဝတတ်၊​ ငါး​ေတာင်ညွတ်၊​ ​ေရြမတ်ြကည်လင်လင်။
၉၂ ။ မနူး​မစွတ်၊​ မိုဃ်း​ေသး​ဆွတ်၊​ ​ေြမရွတ်သဲး​ချင်ချင်။
၉၃ ။ ​ေမွှး​မျိုး​အံပတ်၊​ ​ေဖျာ်လိမ်း​ဆွတ်၊​ မထတ်ရဉ်ရွှင်ရွှင်။
၉၄ ။ ဆိုတတွတ်တွတ်၊​ တသွတ်သွတ်၊​ မိန့်​ရွတ်နှုတ်လွင်လွင်။
၉၅ ။ အာကာသဓါတ်၊​ နတ်​ေရလွှတ်၊​ စီး​ြပွတ်ယဉ်ဖျင်ဖျင်။
၉၆ ။ သံ​ေလး​သံြပတ်၊​ သံရည်ြဖတ်၊​ ကျူး​ခတ်ဧး​ယင်ယင်။
၉၇ ။ ပဋိစ္စြမတ်၊​ သမုပ္ပါဒ်၊​ ​ေဟာမှတ်ဟိတ်ဖိုလ်ငင်။
၉၈ ။ ထီး​တရပတ်၊​ ​ေဇာတိရသ်၊​ စီခတ်အမွမ်း​ဆင်။
၉၉ ။ စာ​ေပတည်း​ြပဌ်၊​ အြပီး​သတ်၊​ ကမ္ပတ်အုပ်ချုပ်တင်။
၁၀၀ ။ နှလံုး​သည်း​ပွတ်၊​ ​ေတာက်တပတ်၊​ ြပွတ်ြပွတ်ထွက်လုကျင်။
၁၀၁ ။ အသတ်အလတ်၊​ မကျွမ်း​တတ်၊​ ြပွတ်ြပွတ်မဆိုချင်။
၁၀၂ ။ အယုတ်အလတ်၊​ တ​ေကာင်း​ပွတ်၊​ ပွတ်ညွတ်လှပံုြပင်။
၁၀၃ ။ ပန်း​ပုပန်း​ပွတ်၊​ ပန်း​ချီတတ်၊​ ညီညွတ်​ေဆး​စံုတင်။
၁၀၄ ။ ဝါဖန်ဝါဖတ်၊​ မျှမတတ်၊​ မမှတ်မသား​ချင်။
၁၀၅ ။ ထား​နှင့်​ပိုင်း​ြဖတ်၊​ အရည်ြပတ်၊​ ဖွတ်ဖွတ်ကျိုး​ေလကျင်။
၁၀၆ ။ ချိန်စင်း​ေြကး​ခတ်၊​ မူး​နှင့်​မတ်၊​ ကတ်လတ်အလွဲး​တင်။
၁၀၇ ။ မအီမယွတ်၊​ နုထွတ်ထွတ်၊​ လံုး​ပတ်လျလျခင်။
၁၀၈ ။ ​ေအာက်ကင်း​ြမစ်ြမတ်၊​ အပတ်ပတ်၊​ ရွာမတ္တရာခွင်။
၁၀၉ ။ ကျိကျိကျွတ်ကျွတ်၊​ အချွတ်ချွတ်၊​ နို့​အတ်မျှမစင်။
၁၁၀ ။ နှိုက်နှိုက်ကျွတ်ကျွတ်၊​ ြကံ​ေစ့​ပွတ်၊​ ကွမ်း​ဖတ်ငံုလျက်ပင်။
၁၁၁ ။ အရည်အဖတ်၊​ သဃင်္ဘတ်၊​ ငပတ်​ေြကာ်နှင့်​တင်။
၁၁၂ ။ ထန်း​သီး​စုတ်ဖတ်၊​ မစား​တတ်၊​ ကျွန်း​ြပတ်ရွာကရှင်။
၁၁၃ ။ အိုင်ထံုး​ေဆး​ခတ်၊​ သား​ငါး​သတ်၊​ ကင်း​လတ်ရွာသခင်။
၁၁၄ ။ အနာမည်း​တွတ်၊​ အမာရွတ်၊​ ကတ်ဖို​ေဆး​နှင့်​တင်။
၁၁၅ ။ ကိုက်၍မြပတ်၊​ အမဲး​ရွတ်၊​ ခွံ့​ သွတ်အံ​ေစာင်တင်။
၁၁၆ ။ ပုဆိုး​နာနတ်၊​ ဆင်ယင်ဝတ်၊​ ရံုး​လွှတ်မတက်ခင်။
၁၁၇ ။ လိပ်​ေခါင်း​နက္ခတ်၊​ မွန်း​မတ်မတ်၊​ လနတ်​ေတာ်ကပင်။
၁၁၈ ။ အမည်အနွတ်၊​ ဝစနတ်၊​ အလွတ်မတင်ယင်။
၁၁၉ ။ အဗ္ဘာန်မာနတ်၊​ ပရိဝါသ်၊​ အာပတ်​ေြဖသုတ်သင်။
၁၂၀ ။ ရဟန်း​တို့​ဝတ်၊​ ပကတတ်၊​ ဝန်း​ပတ်ဧက်ချည်း​တင်။
၁၂၁ ။ သကင်္န်း​ကိုယ်ဝတ်၊​ သူ​ေတာ်ြမတ်၊​ ဉတ်မျှမတင်ချင်။
၁၂၂ ။ ပါစိတ်ဒုက္ကဋ်၊​ သင့်​တံုလတ်၊​ ​ေြဖမှတ်နှုတ်ချိုလွင်။
၁၂၃ ။ မင်း​မသိတတ်၊​ ြဗဟ္မဒတ်၊​ ​ေြပာမှတ်​ေရှး​ပံုြပင်။
၁၂၄ ။ ​ေလာင်း​ဘူရိဒတ်၊​ ​ေဗာဓိသတ်၊​ ​ေရနတ်ပညာလျင်။
၁၂၅ ။ အဇာတသတ်၊​ ​ေဒဝဒတ်၊​ တိုက်လွှတ်ဂိရိဆင်။
၁၂၆ ။ မီး​ေပါက်​ေသနတ်၊​ ပစ်လွှတ်ခတ်၊​ ချပ်ဝတ်လံု​ေြကာင်း​ဆင်။
၁၂၇ ။ ​ေစတနာြပတ်၊​ တံြမက်ခတ်၊​ ​ေမွး​ဓာတ်​ေသာက်ရှင်ပင်။
၁၂၈ ။ စမွဲး​စမွတ်၊​ အရမတ်၊​ နာနတ်သီး​ချိုပင်။
၁၂၉ ။ တီး​သည့်​ပံုပတ်၊​ စည်လက်ခတ်၊​ ပွဲး​ြမတ်ခံသဘင်။
၁၃၀ ။ ​ေထာ​ေပး​ေထာပတ်၊​ နှမ်း​ဆီချွတ်၊​ နယ်ပွတ်ဆံုငယ်တွင်။
၁၃၁ ။ သရက်သီး​ြပွတ်၊​ လှမ်း​ယူဆွတ်၊​ အပတ်တကုတ်ပင်။
၁၃၂ ။ သီဟိုဠ်ကျမ်း​တတ်၊​ ဗုဒ္ဓဒတ်၊​ ပုဒ်ပါဌ်ကျမ်း​စီရင်။
၁၃၃ ။ အဘိုး​မြပတ်၊​ လျင်​ေတာက်ပတ်၊​ ြမတ်သတ်ကုန်စယ်ရှင်။
၁၃၄ ။ ပါဏာတိပါတ်၊​ သူ့​သက်သတ်၊​ မီး​ပွတ်သဉ့်​ နှယ်ပင်။
၁၃၅ ။ ချိပ်တတ်ချိပ်သတ်၊​ ​ေထာလပတ်၊​ ​ေခါ်မှတ်ပန်း​ညိုပင်။
၁၃၆ ။ ချုပ်ချုပ်သတ်သတ်၊​ စိတ္တုပ္ပါဒ်၊​ ြခံပွတ်ဉာဏ်​ေရး​ဆင်။
၁၃၇ ။ ဈာန်သမာပတ်၊​ မရလတ်၊​ ရွတ်ရွတ်ပျံမလျင်။
၁၃၈ ။ စြကာရဟတ်၊​ လှည့်​ကာပတ်၊​ မန္ဓာတ်​ေလး​ကျွန်း​့​ရှင်။
၁၃၉ ။ ဂဏန်း​ေြခအဌ်၊​ ​ေြခာက်ကား​ဆဌ်၊​ သတ်ကား​ခုနစ်အင်။
၁၄၀ ။ ကျမ်း​ပိဋကတ်၊​ အစင်တတ်၊​ နာဂတ်အတိတ်ြမင်။
၁၄၁ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​ခွတ်၊​ ရွာမိုင်း​ခတ်၊​ ကတ်ကျိုး​ရှမ်း​ြပည်ခွင်။
၁၄၂ ။ ​ေဗဒင်ဓိမာသ်၊​ သမသတ်၊​ ဒါး​ကတ်ခါကရှင်။
၁၄၃ ။ နဝင်း​လည်း​သတ်၊​ အဂ္ဂိယတ်၊​ လိုက်မှတ်ဆိုရိုး​ပင်။
၁၄၄ ။ ဗီဇနာပါဒ်၊​ ကာလမှတ်၊​ သွတ္တပတ်​ေဗဒင်။
၁၄၅ ။ သ​ေန္ဓထူး​ြမတ်၊​ ဥပပါတ်၊​ မိုး​နတ်ြဖစ်ကိုယ်ထင်။
၁၄၆ ။ ငှက်ကရကတ်၊​ ဓတရဌ်၊​ စွပ်ဝတ်မ့​ချဲည်ခင်။
၁၄၇ ။ ခဲး​ခဲး​ကတ်ကတ်၊​ ပရမတ်၊​ ​ေသာ့​ခတ်သည့်​နှယ်ပင်။
၁၄၈ ။ ဗုဇွန်ြကံတတ်၊​ ဗျိုင်း​လည်ြဖတ်၊​ ​ေရွှကတ်​ေကျး​အသွင်။
၁၄၉ ။ တကျယ်ပကတ်၊​ ပိတ်သင်း​ခတ်၊​ ​ေြမကျတ်တီး​အြပင်။
၁၅၀ ။ ​ေကျာက်​ေဇာတိရသ်၊​ ဝင်သဝတ်၊​ ​ေတာင်ထွဋ်​ေဝပူခွင်။
၁၅၁ ။ မင်း​စက္ကရတ်၊​ စက္ကဝတ်၊​ နှစ်နတ်ပိုင်သည့်​ရှင်။
၁၅၂ ။ ကပိလဝတ်၊​ ြပည်များ​ထွတ်၊​ သိဒ္ဓတ်စိုး​ညာတင်။
၁၅၃ ။ ​ေပါက္ခရဝသ်၊​ မုခပါဌ်၊​ ​ေဟာမှတ်နှုတ်သွင်သွင်။
၁၅၄ ။ တန်း​ခိုး​ေတာ်ြမတ်၊​ ဣဒ္ဓိပါဒ်၊​ အထွတ်စံု​ေလး​အင်။
၁၅၅ ။ သံလျင်ြမို့​ြမတ်၊​ ​ေတာင်မတ်မတ်၊​ ကျတ်​ေခါက်ဘုရား​ရှင်။
၁၅၆ ။ သီဒါရစ်ပတ်၊​ ပင်လယ်ထွတ်၊​ ကျတ်ခမီရှင်ပင်။
၁၅၇ ။ ​ေကာင်း​ကင်ပျံတတ်၊​ ဆန်ငှက်ြကတ်၊​ ကုပ်ညွတ်တွင်း​သို့​ဝင်။
၁၅၈ ။ သံသရာဝဋ်၊​ သုနက္ခတ်၊​ မကျွတ်ြမင့်​ြကာတင်။
၁၅၉ ။ သတ္တဝါကျွတ်၊​ လိပ်နှင့်​ဖွတ်၊​ ပတတ်နှင့်​ပုတ်သင်။
၁၆၀ ။ နီနီစွတ်စွတ်၊​ ြဖူထွတ်ထွတ်၊​ ပန်း​ခတ္တာနှင့်​ပင်။
၁၆၁ ။ မညှိုး​ြမန်း​တတ်၊​ လန်း​လတ်လတ်၊​ ပန်း​ကတ္တရီပင်။
၁၆၂ ။ မျက်​ေတာင်တခတ်၊​ ချား​တပတ်၊​ မလတ်မလျား​ကျင်။
၁၆၃ ။ ရက်မ​ေပါင်း​ကွတ်၊​ ကိုင်သည့်​ရွတ်၊​ မယွတ်မယိုင်ပင်။
၁၆၄ ။ ြကက်တိုက်အန်ခတ်၊​ သီတရွတ်၊​ ကလတ်ကလျား​ရွှင်။
၁၆၅ ။ ခါသာကရတ်၊​ သက္ကလတ်၊​ ညစ်ပတ်မဲး​ေအာင်ဆင်။
၁၆၆ ။ ရှစ်ပါး​ဝန်း​ပတ်၊​ ပရိသတ်၊​ လူနတ်မွမ်း​မွမ်း​ြဖင်။
၁၆၇ ။ အလွတ်အလတ်၊​ မြပည့်​တတ်၊​ ခတ်​ေလအြပည့်​ပင်။
၁၆၈ ။ ​ေရွှြပည်ရိမဒ်၊​ ဘူမိရတ်၊​ ​ေနနတ်စိုး​ေပျာ်ရွှင်။
၁၆၉ ။ ဂိလာနဘတ်၊​ နိစ္စဘတ်၊​ မြပတ်လှူရန်ြပင်။
၁၇၀ ။ သကင်္န်း​အနား​ပတ်၊​ အနား​ဝတ်၊​ ကမ္ပတ်အိမ်ကွင်း​တင်။
၁၇၁ ။ တရဖျား​သည်း​ပွတ်၊​ မင်း​လှထွတ်၊​ ချစ်လွတ်ဆင်ြဖူ့​ရှင်။
၁၇၂ ။ ​ေလာင်ပူဖတ်ဖတ်၊​ ​ေဘး​ဥပဒ်၊​ ဖျန်း​ဆွတ်နတ်​ေရစင်။
၁၇၃ ။ ပံု​ေသဆတ်ဆတ်၊​ ပံုြပင်ခတ်၊​ ​ေလျာက်ပတ်​ေလသည်ပင်။
၁၇၄ ။ နုနုထွတ်ထွတ်၊​ ​ေကွး​ေကွး​ညွတ်၊​ ဖက်ဆွတ်​ေဂါ်သဇင်။
၁၇၅ ။ ဆန်တစရွတ်၊​ အိတ်ြပည့်​သွတ်၊​ ဆွတ်ဆွတ်ြဖူ​ေစချင်။
၁၇၆ ။ မ​ေလျာက်မပတ်၊​ ​ေြကာက်လျှင်ညတ်၊​ ြမည်တတ်​ေသာ်သာလျှင်။
၁၇၇ ။ အာဟာရဓာတ်၊​ သာထူး​ြမတ်၊​ ဝိဘတ္တိနည်း​အင်။
၁၇၈ ။ ​ေနတ္တိကျမ်း​ြမတ်၊​ ပရိဝါသ်၊​ ပညတ္တိပံုြပင်။
၁၇၉ ။ နန္ဒိယာဝဋ်၊​ နည်း​ထူး​ြမတ်၊​ တုလွတ်​ေနတ္တိပင်။
၁၈၀ ။ မင်း​ေပါရိသာဒ်၊​ ကာလဟတ်၊​ အမတ်ြပည်ကနှင်။
၁၈၁ ။ မိစ္ဆာြဖစ်တတ်၊​ ​ေလး​ချက်မှတ်၊​ ချစ်ြမတ်အိမ့်​ရှင်တွင်။
၁၈၂ ။ မရီး​နှင့်​မတ်၊​ လင်ကိုသတ်၊​ ​ေလး​ဇာတ်တိုင်​ေအာင်ပင်။
၁၈၃ ။ ကိုး​ဆ့​ကိုး​ဇာတ်၊​ ​ေယာက်ျား​သတ်၊​ အကျွတ်မဂ်ဖိုလ်ဝင်။
၁၈၄ ။ ဘွင့်​၍ရွတ်ဘတ်၊​ အား​ထုတ်လတ်၊​ ပယတ်အမည်တွင်။
၁၈၅ ။ ဟသင်္လာလည်ပတ်၊​ ကျွဲး​ြမီး​ခတ်၊​ စီး​တတ်ြမင်း​ြဖူရှင်။
၁၈၆ ။ ြဗဟ္မာလက်ဆွတ်၊​ ြကက်မိုး​စွတ်၊​ စိုင်း​လွှတ်အရိုင်း​နှင်။
၁၈၇ ။ အစငါး​ပတ်၊​ ပယ်ကသတ်၊​ စမ်း​မှတ်သံုး​ရပ်ခွင်။
၁၈၈ ။ ြကပ်တည်း​တည့်​မတ်၊​ ​ေြဖာင့်​ညီညွတ်၊​ မှတ်​ေလခုနစ်အင်။
၁၈၉ ။ ရင်ြပင်ညီညွတ်၊​ တည့်​တည့်​မတ်၊​ သား​ြမတ်စံု​ေရွှစင်။
၁၉၀ ။ သွား​တတ်လှမ်း​တတ်၊​ ဝမ်း​ပဲး​မှတ်၊​ ြကည့်​လတ်ဆင်မာတင်။
၁၉၁ ။ ​ေသွး​ရည်ချိုြမတ်၊​ ဆင်း​ေရွှလတ်၊​ ြကာဝတ်နံ့​ရည်ရွှင်။
၁၉၂ ။ ဆင့်​ဦး​ကင်း​ထွတ်၊​ အဂင်္ါဇာတ်၊​ ြကာညွတ်​ေညာင်ရွက်သွင်။
၁၉၃ ။ အ​ေစံာကား​ဆဌ်၊​ ဆ့​နှဲစ်ြမတ်၊​ ဝန်း​ပတ်​ေလး​သစ်ပင်။
၁၉၄ ။ ပျား​ရည်ပင်မှတ်၊​ ရည်ြပွတ်ြပွတ်၊​ ညစ်ပတ်​ေသာခါလျှင်။
၁၉၅ ။ အဟုတ်အဟတ်၊​ တန်ဘိုး​ြပတ်၊​ ​ေရွှြမတ်အသိန်း​စင်။
၁၉၆ ။ ဒရယ်နှင့်​ဆတ်၊​ ကျွဲး​နှယ်ခတ်၊​ မတ်တတ်လည်း​ေလကျင်။
၁၉၇ ။ ြကမ္မာဥပဒ်၊​ ​ေမာ​ေသာခတ်၊​ လတ်ဆတ်မြကာတင်။
၁၉၈ ။ ရွတ်ရွတ်ဘတ်ဘတ်၊​ ဖိုလ်ဟိတ်ခတ်၊​ ဆတ်ဆတ်ြကား​ေစချင်။
၁၉၉ ။ လတ်လတ်ဖတ်ဖတ်၊​ ဆင်း​ရုပ်ဓာတ်၊​ ထွား​မွတ်ြပာညက်စင်။
၂၀၀ ။ ပျံသွား​မတတ်၊​ နွယ်တန်း​ခတ်၊​ ဖတ်ဖတ်​ေမာမျှပင်။
၂၀၁ ။ ကိုင်ဆွဲး​အဝတ်၊​ သူ့​ကိုချွတ်၊​ ​ေလျာ်ဝတ်သံုး​ဆယ်ပင်။
၂၀၂ ။ နာမပညတ်၊​ ြကံသင်း​ကျွတ်၊​ ချီချွတ်မချီကျင်။
၂၀၃ ။ တိုက်တချွတ်ချွတ်၊​ ​ေကျာက်နှင့်​ပွတ်၊​ လတ်လတ်အ​ေရာင်တင်။
၂၀၄ ။ ထမ်း​ပိုး​ယုဂတ်၊​ ြကည့်​မတ်မတ်၊​ သူြမတ်ဆွမ်း​ခံဝင်။
၂၀၅ ။ နှလံုး​ြကွပ်ဆတ်၊​ ပဋိဃာတ်၊​ ​ေလး​ြမတ်ငါး​ရာစင်။
၂၀၆ ။ ဦး​ဆံမလွတ်၊​ ​ေရမိုး​စွတ်၊​ သုတ်ပွတ်​ေြကး​ညှင်း​စင်။
၂၀၇ ။ သွား​ေလစွတ်စွတ်၊​ ​ေစလိုက်လွှတ်၊​ ရွာပွတ်အင်သို့​ဝင်။
၂၀၈ ။ ​ေြပာင်း​ဝက်မလွတ်၊​ သီး​ဖျား​ဆွတ်၊​ စွတ်နှင့်​အြပည့်​တင်။
၂၀၉ ။ လွဲး​လွဲး​ချွတ်ချွတ်၊​ လျင်ရွတ်ရွတ်၊​ စွတ်သိတိုက်သည့်​သွင်။
၂၁၀ ။ ကျိုင်း​တံု​ေကျာ်ဖတ်၊​ ဝက်မစွတ်၊​ ​ေကျာက်ခတ်ြမို့​ရွာပင်။
၂၁၁ ။ ​ေအာင့်​ေအာင့်​ကျွတ်ကျွတ်၊​ မဆိုတတ်၊​ ​ေငါက်ဆတ်စကား​ြပင်။
၂၁၂ ။ ​ေရမ​ေသာက်တတ်၊​ ​ေချတည့်​ဆတ်၊​ ​ေရငတ်​ေလ​ေလနင်။
၂၁၃ ။ ထမင်း​စိမ့်​ဆတ်၊​ ပုန်း​ရည်ဖတ်၊​ ဆာမွတ်​ေလ​ေလဝင်။
၂၁၄ ။ မုချဆတ်ဆတ်၊​ စကား​တတ်၊​ ြပဌ်ြပဌ်ဌာန်း​ဌာန်း​ငင်။
၂၁၅ ။ တံတိုင်း​စနတ်၊​ ပိုင်း​တန်း​ခတ်၊​ ​ေကျာက်ဆတ်ကုန်း​အြပင်။
၂၁၆ ။ ပါသည်တံဆတ်၊​ သင်တိုင်း​ဝတ်၊​ ငှက်ခတ်သမား​တွင်။
၂၁၇ ။ ​ေရွှဝါရင်ပတ်၊​ ​ေြကွမတတ်၊​ မိန်း​ြပတ်ဆွတ်ဆွတ်ကျင်။
၂၁၈ ။ ​ေလှ​ေလှာ်တက်ခတ်၊​ မညီညွတ်၊​ လှိုင်း​ြပတ်ဝဲး​မှာတင်။
၂၁၉ ။ ​ေြမနီသရွတ်၊​ အြပည့်​သွတ်၊​ ကျတ်သလွန်ရှင်ပင်။
၂၂၀ ။ ​ေနာင့်​ေရဖျန်း​ြပွတ်၊​ ပက်လိုက်လွှတ်၊​ ကျွတ်​ေလမဲ့​ေ ရွှရင်။
၂၂၁ ။ မလွဲး​မချွတ်၊​ တည်ြမဲး​ဝတ်၊​ ဟင်း​ပွတ်အိုး​နှင့်​ပင်။
၂၂၂ ။ အခါဓိမာသ်၊​ သီတင်း​ကျွတ်၊​ ​ေြကး​ပတ်စည်သံလွင်။
၂၂၃ ။ ြကလိုြကခတ်၊​ ညိုလတ်လတ်၊​ ခုတ်ြဖတ်ထား​နှင့်​ထွင်။
၂၂၄ ။ ပုဆိုး​ပံုကတ်၊​ ပိတ်ကျည်း​ခတ်၊​ ကရတ်ခါသာဖျင်။
၂၂၅ ။ အစဉ်မြပတ်၊​ ​ေြခရာဘတ်၊​ လာလတ်ပါ​ေစချင်။
၂၂၆ ။ မ့​ကိုဆတ်ဆတ်၊​ စုန်း​ဟုမှတ်၊​ ရုပ်ပတ်လူပံုယင်။
၂၂၇ ။ ချမ်း​သာဖျက်တတ်၊​ ​ေြခာက်ချက်မှတ်၊​ ညစ်ပတ်ကျင့်​ေလး​အင်။
၂၂၈ ။ ပန်း​ေမာ်ငပတ်၊​ ​ေခါ်ပညတ်၊​ တသတ်​ေရး​ေစချင်။
၂၂၉ ။ လွန်း​နှင့်​လက်ခတ်၊​ မကိုင်တတ်၊​ နှတ်ကရှုပ်ချင်ချင်။
၂၃၀ ။ ဂန္ဓမာနတ်၊​ နာဂဒတ်၊​ မဂ်ြမတ်အစထွင်။
၂၃၁ ။ ယက်​ေချာညီညွတ်၊​ ရာဇမတ်၊​ ပတ်ပတ်ကာဝန်း​ကျင်။
၂၃၂ ။ ​ေမွး​ဘလက်ြပတ်၊​ ​ေဆး​ကိုပွတ်၊​ ဒဟတ်သကိုင်း​ပင်။

အုန်း​ ကာရန် ၄၄ ပုဒ်
၀၁ ။ ရှင်ဘုရင့်​ဘုန်း​၊​ မိုဃ်း​သို့​ချုန်း​၊​ လူပုန်း​ေနသာပဲး​။
၀၂ ။ ​ေရယဉ်ရစ်မှုန်း​၊​ တိုက်ဖျက်ြဖုန်း​၊​ ကျင်း​ကုန်း​ြပိုပျက်ကွဲး​။
၀၃ ။ သဘင်ချိန်ဆုန်း​၊​ တက်တုန်း​တုန်း​၊​ နှိုင်း​နှုန်း​နတ်မလွဲး​။
၀၄ ။ ချစ်​ေသာ်ချစ်နှုန်း​၊​ မုန်း​ချင်း​မုန်း​၊​ နတ်စုန်း​ကုသိာမဲး​။
၀၅ ။ ငဆွံ့​ ငကုန်း​၊​ လက်​ေြခြပုန်း​၊​ သူမုန်း​စရာဆဲး​။
၀၆ ။ မိုဃ်း​စည်အုန်း​အုန်း​၊​ ​ေဆာ်ရိုက်တုန်း​၊​ ရှုန်း​ရှုန်း​ြခိမ့်​သဲး​သဲး​။
၀၇ ။ မဖျင်း​မသုန်း​၊​ ပျား​ပိတုန်း​၊​ ြဖုန်း​ြဖုန်း​ပျံဝဲး​ဝဲး​။
၀၈ ။ အား​အန်တိုး​တုန်း​၊​ ြကိုး​၍ရုန်း​၊​ နွား​ကုန်း​ဆိုစပွဲး​။
၀၉ ။ မျက်မည်း​ေသွး​စုန်း​၊​ နတ်တနှုန်း​၊​ ခင်အုန်း​ေြမာက်​ေသး​ပဲး​။
၁၀ ။ သဇင်ပန်း​သုန်း​၊​ အင်ဂမုန်း​၊​ ပုန်း​ညက်နှင့်​ခဝဲး​။
၁၁ ။ မန်ကျည်း​တနှုန်း​၊​ ထန်း​နှင့်​အုန်း​၊​ သင်ပုန်း​နှင့်​ေအာ်လဲး​။
၁၂ ။ နက်စင်ပိတုန်း​၊​ ​ေတာင်ပံနှုန်း​၊​ မြပုန်း​မကျည်ပဲး​။
၁၃ ။ သစ်ခက်ဝါး​သုန်း​၊​ ပျက်တီး​ြပုန်း​၊​ ငကုန်း​ငကျင်း​တဲး​။
၁၄ ။ တ​ေထာင်ပမုန်း​၊​ လှည့်​၍မှုန်း​၊​ မင်း​ဘုန်း​ထင်လက်ပွဲး​။
၁၅ ။ ငကွငကုန်း​၊​ လူငဖုန်း​၊​ ပါး​မုန်း​နှင့်​မွဲး​မွဲး​။
၁၆ ။ ရုန်း​ရုန်း​စုန်း​စုန်း​၊​ နွား​နှင့်​မှုန်း​၊​ ပုန်း​တကား​သား​ပဲး​။
၁၇ ။ ဟူး​ဟူး​ဟုန်း​ဟုန်း​၊​ ​ေလသင်ဓုန်း​၊​ သုန်း​သုန်း​ေြပး​စြမဲး​။
၁၈ ။ ​ေြပာစည်ြပုတ်ြပုန်း​၊​ အုတ်အုတ်အုန်း​၊​ ဆွမ်း​ဘုန်း​ေပး​သည့်​ပွဲး​။
၁၉ ။ တိုး​တိုး​တုန်း​တုန်း​၊​ ညိုး​ညိုး​ညုန်း​၊​ ရှိုး​ရှုန်း​စည်နှင့်​နှဲး​။
၂၀ ။ ထန်း​သီး​တုန်း​တုန်း​၊​ မိုဃ်း​ချုန်း​ချုန်း​၊​ အုန်း​အုန်း​ရွာစြမဲ။
၂၁ ။ လွှနှင့်​သာဆုန်း​၊​ စာသင်ပုန်း​၊​ သင်ဓုန်း​နှင့်​မခွဲး​။
၂၂ ။ ဘယ်ြဂိုဟ်စား​တုန်း​၊​ ဘယ်နတ်မုန်း​၊​ ဘယ်စုန်း​မျှဘမ်း​ပဲး​။
၂၃ ။ မီး​ပန်း​ပွင့်​တုန်း​၊​ တန်​ေဆာင်မုန်း​၊​ ထစ်အုန်း​မိုဃ်း​မဖွဲး​။
၂၄ ။ လူချင်း​မနှုန်း​၊​ လူနပုန်း​၊​ ​ေရှး​ဘုန်း​မ​ေကာင်း​ပဲး​။
၂၅ ။ အဓိကရုဏ်း​၊​ ြကီး​မျက်မုန်း​၊​ အုန်း​ကွန်း​ရွာသား​ပွဲး​။
၂၆ ။ ငရင်း​ငရုန်း​၊​ ြမို့​မင်း​တုန်း​၊​ အုန်း​ကွယ်နှင့်​အုန်း​ကွဲး​။
၂၇ ။ ြမို့​ေတာ်မင်း​တုန်း​၊​ ပန်း​ပန်း​သုန်း​၊​ အုန်း​ဖွဲး​နှင့်​ပုန်း​မဲး​။
၂၈ ။ သစ်ပင်ခါး​ကုန်း​၊​ ခက်လက်ြပုန်း​၊​ ပုန်း​မဲး​နှင့်​အုန်း​ဖွဲး​။
၂၉ ။ သမင်​ေကျာက်ကုန်း​၊​ ​ေဆာင်​ေလရုန်း​၊​ ဖုန်း​ဖုန်း​မချခွဲး​။
၃၀ ။ နီလာရည်မှုန်း​၊​ အဘိုး​ဆုန်း​၊​ ပုန်း​ရည်​ေတာင်စာကဲး​။
၃၁ ။ မိုဃ်း​ရွာထစ်အုန်း​၊​ လုပ်​ေဆာင်တုန်း​၊​ လျှိုး​ပုန်း​နွား​နှင့်​ကျွဲး​။
၃၂ ။ ပျိုလှရွယ်တုန်း​၊​ တက်ြဖုန်း​ြဖုန်း​၊​ ​ေရွှဘုန်း​ြပိုင်ဘက်ရှဲး​။
၃၃ ။ မိုဃ်း​သား​လည်း​ချုန်း​၊​ ကျား​လည်း​ဟုန်း​၊​ ​ေြပး​ပုန်း​လွတ်ရာလွှဲး​။
၃၄ ။ ပလုတ်တုတ်တုန်း​၊​ ြပုတ်ြပုတ်ြပုန်း​၊​ ြမို့​အုန်း​ေဘာင်မှာပွဲး​။
၃၅ ။ အမျက်ဆုန်း​ဆုန်း​၊​ ရှင်မဖုန်း​၊​ ဆန်ြဖုန်း​ဆတ်၍ြကဲး​။
၃၆ ။ ဆင်​ေတာ့်​ေကျာက်ကုန်း​၊​ သုတ်သည့်​ဆုန်း​၊​ ရည်မှုန်း​ေတွ​ေတွစွဲး​။
၃၇ ။ ြကမ္မာနှင့်​ဘုန်း​၊​ မချိန်ဆုန်း​၊​ ​ေရနုန်း​ညွန်နစ်သဲး​။
၃၈ ။ ြမင်း​မိုရ်ြခကုန်း​၊​ ​ေနပိုး​စုန်း​၊​ ပုနှံုန်း​အလွဲး​လွဲး​။
၃၉ ။ သစ်ငုတ်တံစုန်း​၊​ ​ေလလည်း​မှုန်း​၊​ ဆုန်း​ဆုန်း​ဆဆလွဲး​။
၄၀ ။ တ​ေပါင်တပုန်း​၊​ ရွာကစုန်း​၊​ ကုန်း​မဆင်သို့​ဝဲး​။
၄၁ ။ ​ေနမျိုး​ဆက်ြပုန်း​၊​ မင်း​ရိုး​ပုန်း​၊​ ​ေရွှအုန်း​သီး​ကိုလွှဲး​။
၄၂ ။ ရွာဆား​လင်း​ကုန်း​၊​ ပလ္လင်ကုန်း​၊​ ရှား​ကုန်း​ကုန်း​သံုး​ကွဲး​။
၄၃ ။ ြပည်ြကီး​စနုန်း​၊​ ရန်ကိုြဖုန်း​၊​ ​ေရွှဘုန်း​ပွင့်​စဲး​စဲး​။
၄၄ ။ ငစင်း​ငစုန်း​၊​ ငသင်တုန်း​၊​ ငပုန်း​ပါလအဲး​။

အုန် ကာရန် ၂၉ ပုဒ်
၀၁ ။ ချမ်း​၍လည်း​တုန်၊​ ​ေလှနှင့်​စုန်၊​ ဒဂုန်မ​ေရာက်​ေသး​။
၀၂ ။ ​ေတာမှာ​ေမျာက်ယုန်၊​ ​ေြပး​သုန်သုန်၊​ အခုန်မ​ေြမာက်​ေသး​။
၀၃ ။ လွင့်​သည့်​ြမူမှုန်၊​ ​ေလြပင်း​ဟုန်၊​ ပဇ္ဇုန်​ေဆာ်ရိုက်​ေြကွး​။
၀၄ ။ ဘမ်း​ယူ​ေချကုန်၊​ ကျွန်သူပုန်၊​ မာန်ဟုန်မ​ေပျာက်​ေသး​။
၀၅ ။ လွန်ကျူး​ေမထုန်၊​ ကာမဂုဏ်၊​ သုန်သုန်မ​ေြမာက်​ေသး​။
၀၆ ။ ရှမ်း​ေြကာင့်​ယွင်း​သုန်၊​ မင်း​ဆက်ကုန်၊​ ြပည်စုန်မင်း​ြကီး​ေြမး​။
၀၇ ။ ပန်း​ေလာင်း​ကိုစုန်၊​ ယဉ်သုန်သုန်၊​ စမုန်​ေရ​ေဖွး​ေဖွး​။
၀၈ ။ နှုတ်ခွန်း​ဖုန်ဖုန်၊​ အတလုန်၊​ မအုန်မ​ေအာက်​ေြမှး​။
၀၉ ။ ​ေအာက်ထက်ဆန်စုန်၊​ နဝဂုဏ်၊​ ​ေကျာ်ဟုန်ရပ်နီး​ေဝး​။
၁၀ ။ ဆင်မှာြပင်း​ဟုန်၊​ ယိုသည့်​မုန်၊​ မကုန်မ​ေပျာက်​ေသး​။
၁၁ ။ တန်း​ခူး​လည်း​ကုန်၊​ လကဆုန်၊​ ​ေလမုန်တိုင်း​ဧး​ဧး​။
၁၂ ။ ရာသီ​ေမထုန်၊​ လနယုန်၊​ ထစ်ဟုန်မိုဃ်း​သံ​ေပး​။
၁၃ ။ သူ​ေဌး​ငပုဏ်၊​ သဒ္ဓါဟုန်၊​ မသုန်လှူဒါန်း​ေရး​။
၁၄ ။ ယူ၍မကုန်၊​ ​ေြမဝသုန်၊​ သူရုန္ဒန​ေကျး​။
၁၅ ။ ဘုန်း​ရှိန်​ေကျာ်ဟုန်၊​ နတ်ဝရုဏ်၊​ ​ေပျာက်ကုန်ရန်နှင့်​ေဘး​။
၁၆ ။ မင်း​ေကျာ်စွာစုန်၊​ လယ်ယာကုန်၊​ မသုန်လုပ်​ေဆာင်​ေရး​။
၁၇ ။ ရှင်မဟာပုဏ်၊​ တန်း​ခိုး​ဂုဏ်၊​ ဆန်စုန်​ေအာက်ထက်​ေမွှး​။
၁၈ ။ လင်း​ဝက်လင်း​ယုန်၊​ ပျံသုန်သုန်၊​ ငခုန်ရွာနီး​ေဝး​။
၁၉ ။ မျက်ရည်လည်း​ကုန်၊​ တမှုန်မှုန်၊​ ငိုဟုန်မစဲး​ေသး​။
၂၀ ။ တလိုင်း​သူပုန်၊​ ​ေြကာက်၍တုန်၊​ တသုန်တည်း​သါ​ေြပး​။
၂၁ ။ ​ေကျာင်း​ပရိဝုဏ်၊​ ​ေနအရုဏ်၊​ ​ေရာင်ဟုန်နီ​ေတွး​ေတွး​။
၂၂ ။ ဆန်ဆန်မှုန်မှုန်၊​ ငါ့​ကိုသုန်၊​ သည်ပုဏ္ဏား​အို​ေြမး​။
၂၃ ။ စပါး​ေနဟုန်၊​ လှန်း​ပါကုန်၊​ မအုန်မ​ေအာက်​ေသး​။
၂၄ ။ ​ေတဇြပင်း​ဟုန်၊​ နဂါး​တုန်၊​ ဂဠုန်ငှက်များ​ေဘး​။
၂၅ ။ မဖည်မသုန်၊​ ​ေရမကုန်၊​ မုန်ညင်း​မပျိုး​ေသး​။
၂၆ ။ ကျဉ်ကျဉ်ထုန်ထုန်၊​ ခိုက်ခိုက်တုန်၊​ စမုန်မျိုး​နှင့်​ေပး​။
၂၇ ။ မိဂဒါဝုန်၊​ မဟာဝုန်၊​ ြမူး​ခုန်သား​ငှက်​ေကျး​။
၂၈ ။ ဥဒါဟရုဏ်၊​ ​ေဆာင်ပါကုန်၊​ မဖုန်ဉာဏ်​ေရာင်​ေြပး​။
၂၉ ။ လယ်ယာနှင့်​ကုန်၊​ တို့​မြဖုန်၊​ ဂဠုန်ငှက်သံ​ေပး​။

အိန်း​ ကာရန် ၃၄ ပုဒ်
၀၁ ။ စိတ်​ေတာ်ရွှင်ဖိန်း​၊​ ​ေလျာင်း​စက်ကိန်း​၊​ မိန်း​မိန်း​တင်ပျဉ်ထိုင်။
၀၂ ။ ရှစ်​ေသာင်း​ေလး​သိန်း​၊​ ခံရွက်ထိန်း​၊​ ပိတ်လိန်း​ေြမအစိုင်။
၀၃ ။ ခန့်​တာဆံုး​ချိန်း​၊​ ရထား​ထိန်း​၊​ ရှုစိန်း​လမ်း​ဖိုင်ဖိုင်။
၀၄ ။ ပက္ကုသ်​ေဒဝိန်း​၊​ အမတ်သိန်း​၊​ ကာမိန်း​အရာြပိုင်။
၀၅ ။ စည်ြကီး​ထိန်း​ထိန်း​၊​ စည်မုဒိန်း​၊​ ဟိန်း​ဟိန်း​ြမည်သံအိုင်။
၀၆ ။ အ​ေြပာက်အြပိန်း​၊​ သင်း​ေချာပိန်း​၊​ တလိန်း​မတိုက်နိုင်။
၀၇ ။ လွန်​ေလအြပိန်း​၊​ ကပ်တသိန်း​၊​ ထွက်ကျိန်း​သင့်​ေအာင်ဆိုင်။
၀၈ ။ လူပျင်း​လူြပိန်း​၊​ စိတ်မထိန်း​၊​ ပိန်း​ကိုစား​၍မှိုင်။
၀၉ ။ ​ေရသား​ဖိန်း​ဖိန်း​၊​ တမိန်း​မိန်း​၊​ စက်ကျိန်း​မထနိုင်။
၁၀ ။ ကလက်ကလိန်း​၊​ မယဉ်မိန်း​၊​ ငှက်တိန်း​ညင်း​နှင့်​ကိုင်။
၁၁ ။ ​ေငွ​ေလး​ကျပ်ကျိန်း​၊​ ပိုလ်အသိန်း​၊​ ရှိန်း​ခို​ေမွး​ြကိုင်ြကိုင်။
၁၂ ။ ကိုယ်လက်မိန်း​မိန်း​၊​ ​ေသွး​ဖိန်း​ဖိန်း​၊​ စာတိန်း​ညင်း​ကိုချိုင်။
၁၃ ။ ရှုဘွယ်ြကည့်​စိန်း​၊​ ဝတ်ြဖူပိန်း​၊​ တိန်း​ညက်မဆိုး​နိုင်။
၁၄ ။ ကိုယ်လက်ဖိန်း​ဖိန်း​၊​ မျဉ်း​မျဉ်း​မိန်း​၊​ ကစိန်း​ကဝါး​မှိုင်။
၁၅ ။ ကု​ေဋတသိန်း​၊​ ကပ်ပျက်ကျိန်း​၊​ လွှံ့​ရှိန်း​ေကျာ်သံလှိုင်။
၁၆ ။ မချက်မချိန်း​၊​ ြကည့်​စိန်း​စိန်း​၊​ ဘိန်း​ကား​ရွာ​ေကျး​ကိုင်။
၁၇ ။ ြမည်တဟိန်း​ဟိန်း​၊​ ကျား​ေထာင်မိန်း​၊​ ဖိန်း​နွဲး​ဖိန်း​ခါတိုင်။
၁၈ ။ ြပည်ရွာချုပ်ထိန်း​၊​ နန္ဒသိန်း​၊​ ဟိန်း​ဟဲး​မရွတ်နိုင်။ (နန္ဒသိန်း​၌ စည်း​သဒ္ဒါ​ေကျသည်)
၁၉ ။ ြပိုး​ြပွမ်း​ပကိဏ်း​။ ဆက်ဆံကျိန်း​၊​ မိန်း​မ​ေရဆိပ်ြပိုင်။
၂၀ ။ မျဉ်း​ေခွစက်ကျိန်း​၊​ ရွှင်​ေပျာ်မိန်း​၊​ ဘိန်း​နွဲ့​ပွင့်​ချိန်တိုင်။
၂၁ ။ ​ေမာ​ေမာမိန်း​မိန်း​၊​ လျှာ​ေြကာလိန်း​၊​ ပိန္နဲး​မစား​နိုင်။
၂၂ ။ ဆင်နှယ်မိန်း​မိန်း​၊​ ကိုယ်ကိုထိန်း​၊​ သိဥ္စည်း​ဆရာပိုင်။
၂၃ ။ ကလက်ကလိန်း​၊​ စိတ်မထိန်း​၊​ သိဥ္စည်း​ငရဲး​တိုင်။
၂၄ ။ သံတဘိန်း​ဘိန်း​၊​ ြမည်ရှိန်း​ရှိန်း​၊​ ြမို့​သိန်း​နီစည်အိုင်။
၂၅ ။ မယဉ်မမိန်း​၊​ ဆင်ြမင်း​ထိန်း​၊​ စိန်း​လိန်း​တင်း​လင်း​မှိုင်။
၂၆ ။ ကလက်ကလိန်း​၊​ ​ေရဝယ်မိန်း​၊​ ​ေလှပိန်း​ေကာကိုကိုင်။
၂၇ ။ သစ်ြကုတ်ကဒိန်း​၊​ ကျား​ကဟိန်း​၊​ စက်ကျိန်း​မ​ေနပိုင်။
၂၈ ။ သတိုး​ဆင်ထိန်း​၊​ ​ေကျာ်လွှံ့​ရှိန်း​၊​ တသိန်း​ဗိုလ်​ေြခနိုင်။
၂၉ ။ သတ်​ေသာတရိန်း​၊​ တည်ခန့်​ကျိန်း​၊​ တရိန်း​ေြမှာက်တွက်ဆိုင်။ (​ေမာင်း​မစဒိတ်)
၃၀ ။ ချို​ေလး​သာအိန့်​၊​ နှုတ်​ေတာ်မိန့်​၊​ ထိန့်​ထိန့်​ေကျာ်သံ​ေဝ။
၃၁ ။ နသတ်တင်ြမစ်၊​ ​ေရး​နည်း​စစ်၊​ အသစ်ရတတ်​ေစ။
၃၂ ။ ယင်း​သည့်​အပ၊​ ထူး​၍ရ၊​ လူများ​့​ေခါင်ချုပ်​ေန။
၃၃ ။ အဂင်္ါမချို့​၊​ စံုပျို့​ပျို့​၊​ ငါတို့​ဆရာ​ေပ။
၃၄ ။ ပညာရှိများ​၊​ ထိုသူ့​အား​၊​ ညာထား​ကိုး​ကွယ်​ေလ။

အိန် ကာရန် ၃၃ ပုဒ်
၀၁ ။ သကျမုနိန်၊​ မာရဇိန်၊​ ကျွတ်ချိန်ရှု​ေြမာ်တင်း​။
၀၂ ။ ရှစ်ဆယ်ဇီဝိန်၊​ မာရဇိန်၊​ သိရိန်​ေြပာင်ရွှန်း​ဝင်း​။
၀၃ ။ ပဥ္စမာလိန်၊​ တာဝတိန်၊​ ​ေဒဝိန်သံုး​ကျိပ်မင်း​။
၀၄ ။ ဝဇိရစိန်၊​ နတ်ပုဆိန်၊​ နာဂိန်​ေဘာက်လျှိုး​ချင်း​။
၀၅ ။ မင်း​အမတ်ဒိန်၊​ သူရဲး​အိန်၊​ ​ေကျာက်စိန်ပံုမယွင်း​။
၀၆ ။ ကမ္ဘာပျက်ချိန်၊​ သုဘကိဏ်၊​ ​ေရရှိန်လွတ်ရှင်း​ရှင်း​။
၀၇ ။ မ​ေဟာ်ရာစိန်၊​ မင်း​ြဗအိန်၊​ စင်း​ချိန်မျှနိုင်း​ချင်း​။
၀၈ ။ ​ေဒဝနရိန်၊​ ​ေဇယသိန်၊​ ​ေကျာ်ရှိန်​ေဘး​ေတာ်ရင်း​။
၀၉ ။ နှုတ်​ေကာင်း​ခွန်း​ြမိန်၊​ သုခမိန်၊​ မှိန်မှိန်​ေနသည့်​မင်း​။
၁၀ ။ သခွတ်ပွင့်​ချိန်၊​ အသုရိန်၊​ ဝတိံသာသို့​ဆင်း​။
၁၁ ။ မင်း​ြကီး​မာလိန်၊​ နာဂသိန်၊​ ​ေမး​ချိန်​ေြဖရှင်း​ရှင်း​။
၁၂ ။ အနာထပိဏ်၊​ ​ေကျာ်သံရှိန်၊​ ကထိန်လှူစင်း​လျင်း​။
၁၃ ။ ​ေကာဇာ​ေကာဝိန်၊​ ြဂိုဟ်သွား​ချိန်၊​ ဆတ္တိံသြတင်း​။
၁၄ ။ ​ေဗဒင်စက်ချိန်၊​ ြပက္ခဒိန်၊​ ဒိန္နက်သည်း​ေဘာ်ြခင်း​။
၁၅ ။ ကရကဋ်သိဟ်၊​ ကံုနှင့်​မိန်၊​ အချိန်ဆဲ့​နှစ်ကွင်း​။
၁၆ ။ ​ေတဇြပင်း​ထိန်၊​ ​ေသာဏဒိန်၊​ အရှိန်မီး​အဆင်း​။
၁၇ ။ ​ေရပွက်နှိုင်း​ချိန်၊​ ဇီဝိတိန်၊​ ညှိုး​ပိန်​ေသွမယွင်း​။
၁၈ ။ ြဗ​ေကျာ်ြဗသိန်၊​ တရုပ်စိန်၊​ မမှိန်​ေရာင်လင်း​လင်း​။
၁၉ ။ အထက်မစိန်၊​ ​ေအာက်ပုသိန်၊​ ​ေရမိန်အလယ်တွင်း​။
၂၀ ။ ဝင်း​ဝင်း​ထိန်ထိန်၊​ ​ေနသူရိန်၊​ ဂါဝိန်ပျံသွား​နင်း​။
၂၁ ။ စကား​မြမိန်၊​ သစ္စာကျိန်၊​ နတ်ကိန္နရာဆင်း​။
၂၂ ။ နက်သတ်တာရိန်၊​ ရှု​ေမျှာ်ချိန်၊​ မာလိန်သ​ေဘင်္ာမင်း​။
၂၃ ။ ဆား​ဖံုး​မသိန်၊​ သလင်း​စိန်၊​ ဘိုး​ချိန်မမှီယွင်း​။
၂၄ ။ ​ေကျာ်သံြပင်း​ထိန်၊​ ရှင်မဟိန်၊​ ​ေဒဝိန်ညွတ်စင်း​စင်း​။
၂၅ ။ ဆင်စီး​နရိန်၊​ မင်း​ဥတိန်၊​ ဇနိန်ရန်ညွန့်​နင်း​။
၂၆ ။ ကရီကျိုး​ကျိန်၊​ ​ေကျး​နှင့်​မိန်၊​ ပိန်ညင်း​ြမူး​ရွှင်ြခင်း​။
၂၇ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​တိန်၊​ သင်း​တွဲး​စိန်၊​ ပူရှိန်သာပွင့်​လင်း​။
၂၈ ။ ကျွတ်မည့်​အချိန်၊​ ရှင်သုဒိန်၊​ မုနိန်ြပစ်တင်ြခင်း​။
၂၉ ။ ဣတ္ထိလိန်ပုလ္လိန်၊​ နပုလ္လိန်၊​ သံုး​လိန်ဆက်ဆံြခင်း​။
၃၀ ။ တလိုင်း​မစိန်၊​ ြမတ်နရိန်၊​ ဇနိန်​ေတာင်ငူမင်း​။
၃၁ ။ ​ေနဝင်ခါချိန်၊​ ြမည်သံရှိန်၊​ ငှက်တိန်ကျစ်ပိန်ညင်း​။
၃၂ ။ တရုပ်​ေသနိန်၊​ ​ေကျာ်သံရှိန်၊​ သံစိန်​ေယာ်ဓာမင်း​။
၃၃ ။ ငါသာနရိန်၊​ ြကံုး​သံရှိန်၊​ သမိန်​ေထာရာမင်း​။

အန့်​ ကာရန် ၃၈ ပုဒ်
၀၁ ။ ပုလဲး​တတန့်​၊​ ရွဲး​တတန့်​၊​ အခန့်​အခန့်​တွက်။
၀၂ ။ ပတ္ထာရြဖန့်​၊​ သခင်္ျာတန့်​၊​ အကန့်​အကန့်​ကွက်။
၀၃ ။ အခင်း​အခန့်​၊​ အ​ေရး​ကန့်​၊​ ကန့်​လန့်​ကန့်​လန့်​ြမွက်။
၀၄ ။ လက်​ေြခစန့်​စန့်​၊​ ​ေကွး​တည့်​ဆန့်​၊​ ရပ်တန့်​ရပ်တန့်​လျက်။
၀၅ ။ ြခား​ြခား​သန့်​သန့်​၊​ နှီး​မျှင်ကန့်​၊​ တတန့်​နှစ်တန့်​ယက်။
၀၆ ။ ငါး​မျှား​လက်တွန့်​၊​ ကွန်ပစ်စွန့်​၊​ ြကဲး​ြဖန့်​တံငါ့​လက်။
၀၇ ။ နံလျား​ကွန့်​ကွန့်​၊​ ​ေကျာင်း​ရက်ခန့်​၊​ အကန့်​အကွက်ရှက်။
၀၈ ။ ရှား​ရှား​ငန့်​ငန့်​၊​ ခါး​ဖန့်​ဖန့်​၊​ ဟင်း​ကန့်​ကလာဘက်။
၀၉ ။ ရုပ်ဝါမြပန့်​၊​ ရှံု့​ရှံု့​တွန့်​၊​ တန့်​ကျွဲး​ေတာဟင်း​ရွက်။
၁၀ ။ ရင့်​ရင့်​ြကန့်​ြကန့်​၊​ အခိုက်တန့်​၊​ ဒန့်​သခွါး​သရက်။
၁၁ ။ ​ေဆး​စိမ်း​ေြခာက်ဖန့်​၊​ သည်မျှခန့်​၊​ ဒန့်​သလွန်နှင့်​စက်။
၁၂ ။ ​ေကွး​ေကွး​ရွှန့်​ရွှန့်​၊​ ဖူး​ညွန့်​ညွန့်​၊​ ကန့်​ချုပ်နီအခက်။
၁၃ ။ မှိုဝန်း​မှိုချွန့်​၊​ ခပ်ဖန့်​ဖန့်​၊​ ​ေဆး​ကန့်​အိပ်နှင့်​ဘက်။
၁၄ ။ ကား​ကား​ြပန့်​ြပန့်​၊​ ကား​ကား​ြဖန့်​၊​ ပိတ်တွန့်​ြဖူညက်ညက်။
၁၅ ။ မယုတ်မဆွန့်​၊​ ​ေပး​လှူစွန့်​၊​ မတွန့်​တိုစိတ်စက်။
၁၆ ။ စိတ်အား​လိုလွန့်​၊​ ထား​ြဖင့်​ရွန့်​၊​ တွန့်​တွန့်​ငင်ရှိုက်မက်။
၁၇ ။ မ​ေကာက်မတွန့်​၊​ တွန့်​ရရွန့်​၊​ တန့်​သရီပစ်ချက်။
၁၈ ။ လူး​တလွန့်​လွန့်​၊​ တချွန့်​ချွန့်​၊​ ပဆွန့်​အနင်း​ပျက်။
၁၉ ။ ကတ်လတ်ကန့်​လန့်​၊​ တို့​နှင့်​ဆန့်​၊​ သန့်​သန့်​ရှင်း​ရှင်း​ထွက်။
၂၀ ။ ယူဇနာဓွန့်​၊​ ​ေြကညာကွန့်​၊​ စန့်​ဒကူး​မျိုး​ဘက်။
၂၁ ။ ကာကာဟန့်​ဟန့်​၊​ ​ေချာက်လိုက်လှန့်​၊​ ထိတ်လန့်​လွန်​ေြကာက်မက်။
၂၂ ။ ​ေကာင်း​ကင်တိမ်ညွန့်​၊​ ပျံြမူး​ကွန့်​၊​ ရွာတန့်​တဲး​ကငှက်။
၂၃ ။ ကာလရှည်ဓွန့်​၊​ လူအဝှန့်​၊​ မစွန့်​မိုက်ရန်မက်။
၂၄ ။ တီး​မှုတ်သံြကန့်​၊​ တတ္တလန့်​၊​ ထိန့်​နန့်​အုတ်အုတ်ကျက်။
၂၆ ။ တိုသည်ကိုဆန့်​၊​ ရှည်စန့်​စန့်​၊​ ခန့်​ခန့်​ရန်ရန်တွက်။
၂၆ ။ စင်စင်သန့်​သန့်​၊​ ​ေရအဝှန့်​၊​ ဖက်ခွန့်​ခပ်ကာပက်။
၂၇ ။ ​ေနြခည်နှုန်း​ခန့်​၊​ ဘုန်း​ေတာ်ြဖန့်​၊​ တန့်​တီး​သံုး​လူ့​ချက်။
၂၈ ။ ြပိတ္တာအဝှန့်​၊​ အိပ်မည်ခန့်​၊​ တလန့်​ြကား​ပက်လက်။
၂၉ ။ ဇာတာြဂိုဟ်တန့်​၊​ မိတ်ရန်ဆန့်​၊​ မသန့်​စဉ်း​နှင့်​လက်။
၃၀ ။ စား​မည်အခန့်​၊​ ​ေလာက်​ေအာင်ြဖန့်​၊​ မချန့်​မယံု့​ယွက်။
၃၁ ။ ြဗဟ္မာလက်ညွန့်​၊​ ဆယ်​ေချာင်း​ြဖန့်​၊​ ြမူး​ကွန့်​ေသာင်း​တိုက်စက်။
၃၂ ။ တဆ့​နှဲစ်တန့်​၊​ ရှက်တင်ခန့်​၊​ လိုလွန့်​သူနှစ်သက်။
၃၃ ။ ဦး​ဖျား​ချွန့်​ချွန့်​၊​ သက်ကိုစွန့်​၊​ မတွန့်​မ​ေနှာင့်​ရှက်။
၃၄ ။ လှူတံုမချန့်​၊​ အစိုး​သွန့်​၊​ ​ေပး​စွန့်​ြကည်သက်သက်။
၃၅ ။ မီး​ေသွး​ယမ်း​ကန့်​၊​ သင့်​ေအာင်ခန့်​၊​ မီး​ပန့်​ေဘာ်နည်း​ဘက်။
၃၆ ။ ြဗဟ္မါလက်ဆန့်​၊​ စွန်​ေတာင်ြဖန့်​၊​ ြမူး​ကွန့်​ြမင်း​ေပါ်ထက်။
၃၇ ။ မ​ေစ္ဆတား​ဟန့်​၊​ ကုသိုလ်ြကန့်​၊​ ဘုန်း​ညွန့်​မပွါး​တက်။
၃၈ ။ ပုဆိုး​ဖက်ခန့်​၊​ ဆင်ဝတ်သန့်​၊​ ပိတ်တွန့်​မာရဘက်။

အန်း​ ကာရန် ၁၁၄ ပုဒ်
၀၁ ။ သံုး​လူ့​ထိပ်ပန်း​၊​ ထွတ်ြကငှန်း​၊​ ပွင့်​လန်း​ြကက်သ​ေရ။
၀၂ ။ ြဗဟ္မာလှူဒါန်း​၊​ ြကာသကင်္န်း​၊​ နီး​ြမန်း​ေရာင်လျှံ​ေရွှ။
၀၃ ။ ​ေြမကိုတိုင်တန်း​၊​ မိန့်​ေတာ်ညွှန်း​၊​ မာရ်ကျန်း​ေပျာက်​ေပျာက်​ေြက။
၀၄ ။ ဗျာဒိတ်​ေတာ်ခွန်း​၊​ သံချိုရွှန်း​၊​ ြကိုင်မွှန်း​မွှန်း​ေလ​ေလ။
၀၅ ။ ြမင်း​မိုရ်​ေတာင်စွန်း​၊​ ညို​ေရာင်ထွန်း​၊​ ​ေတာင်ကျွန်း​ကျွန်း​သ​ေြပ။
၀၆ ။ မဤမကျန်း​၊​ အနာအန်း​၊​ ​ေဆး​ငန်း​ကုပါ​ေစ။
၀၇ ။ အ​ေဆွခင်ပွန်း​၊​ ​ေကာင်း​လျှင်ကန်း​၊​ ချစ်ပန်း​စုပါ​ေစ။
၀၈ ။ ကာလကိန်း​ခန်း​၊​ ြဂိုဟ်လက်စန်း​၊​ ဂဏန်း​ရှုပါ​ေစ။
၀၉ ။ ြမစ်နား​ကိုင်း​ကျွန်း​၊​ သဲး​ြပင်ထွန်း​၊​ လုပ်ငန်း​ထူပါ​ေစ။
၁၀ ။ ဖန်ရည်နီြမန်း​၊​ ​ေစွး​ေစွး​စွန်း​၊​ ရဟန်း​ြပုပါ​ေစ။
၁၁ ။ ြပုမိကံဆန်း​၊​ မျက်စိကန်း​၊​ အမှန်း​မသိ​ေလ။
၁၂ ။ ​ေမာ်မိ​ေမာ်မန်း​။ ​ေြမာ်​ေရး​ငန်း​၊​ ကျီး​ကန်း​ငှက်ယုတ်​ေတ။
၁၃ ။ အဆန်း​အဆန်း​၊​ ​ေရွှကျီး​ရန်း​၊​ မကန်း​အ​ေထွ​ေထွ။
၁၄ ။ တည်နှင့်​လင်း​လွန်း​၊​ ြကို့​နှင့်​ကျွန်း​၊​ နွယ်ငန်း​အ​ေခွ​ေခွ။
၁၅ ။ ဆင်ချိတ်သည့်​ချွန်း​၊​ စုန်း​ဆင်ကွန်း​၊​ ြကိုး​လွန်း​အ​ေြပ​ေြပ။
၁၆ ။ နှုတ်သီး​ချွန်း​ချွန်း​၊​ ​ေတာ​ေြမွငန်း​၊​ နွယ်တန်း​က့​သို့​ေခွ။
၁၇ ။ မျက်စဉ်း​ေဆး​တန်း​၊​ ချိပ်ရည်ဖျန်း​၊​ ​ေခါင်ရန်း​က့​သို့​ေရွှ။
၁၈ ။ ​ေရ​ေပါ်ဘီသန်း​၊​ ​ေရွှြကာပန်း​၊​ မကန်း​ကွက်သို့​ေဝ။
၁၉ ။ ​ေရွှနန်း​ေငွနန်း​၊​ တဲး​ေနကွန်း​၊​ ​ေြပာင်ရွှန်း​အြမု​ေတ။
၂၀ ။ ​ေချာင်း​ရိုး​လည်း​ကန်း​၊​ ​ေရလည်း​ခန်း​၊​ ငမန်း​မ​ေန​ေပ။
၂၁ ။ ​ေသာင်း​ေသာင်း​ကျန်း​ကျန်း​၊​ လွန်ကျန်း​တန်း​၊​ ကန်း​သရီြမင်း​ေဗွ။
၂၂ ။ ဗညား​သံလန်း​၊​ ဗညား​ကျန်း​၊​ တိုင်း​ခန်း​ချဲ့​ေနှာက်​ေမွှ။
၂၃ ။ ကမ္ဘာကုန်ကျွန်း​၊​ စံ​ေမာ်ကွန်း​၊​ ဥဒါန်း​ခံုသက်​ေသ။
၂၄ ။ ​ေဘး​ရန်ကာရန်း​၊​ မန္တန်မန်း​၊​ ြဖန်း​ြဖန်း​ပီလှ​ေစ။
၂၅ ။ ချယ်လှယ်​ေဘာက်သန်း​၊​ စတုန်ရန်း​၊​ ​ေလး​ခန်း​ညီလှ​ေစ။
၂၆ ။ စား​ေရး​ေသာက်ငန်း​၊​ လွန်ပင်ပန်း​၊​ စခန်း​မှီလှ​ေစ။
၂၇ ။ ဒုကုဋ်ခါး​ပန်း​၊​ ​ေရွှခါး​ရန်း​၊​ ြမန်း​ြမန်း​နီလှ​ေစ။
၂၈ ။ ​ေရွှဘံုနတ်ကွန်း​၊​ အတုကျွန်း​၊​ သွန်း​သွန်း​ြဖူး​ြဖူး​ေဝ။
၂၉ ။ နသယ်နပန်း​၊​ ​ေခါင်း​မှာသန်း​၊​ ဆန်း​ဆန်း​ထူး​ထူး​ေမွှ။
၃၀ ။ သတိတ်ရှင်မွန်း​၊​ ဒိုင်း​မိုင်း​ဝန်း​၊​ စွန်း​စွန်း​စူး​စူး​ေန။
၃၁ ။ သည်တိုင်နှင့်​ကွန်း​၊​ လက်နှင့်​တွန်း​၊​ မယွန်း​မတိမ်း​ေခ
၃၂ ။ ခရီး​လမ်း​ပန်း​၊​ မသာလွန်း​၊​ အုန်း​ကွန်း​တို့​ရွာ​ေြမ။
၃၃ ။ ​ေန့​ရက်ကုန်ကျွန်း​၊​ ​ေမာင်စံယွန်း​၊​ ြကာလွန်း​လှ​ေအာင်​ေန။
၃၄ ။ ​ေလး​ရာြပုဆန်း​၊​ ြမို့​ပုခန်း​၊​ ကူး​သန်း​ေခါ်တ​ေထွ။
၃၅ ။ တိုင်း​နိုင်ငံစွန်း​၊​ သာစံကျွန်း​၊​ ြမို့​ချွန်း​ေတာင်က​ေပ။
၃၆ ။ ​ေသွး​တြဖန်း​ြဖန်း​၊​ တက်သည့်​ငန်း​၊​ ကင်ပွန်း​ေဆး​နှင့်​ေချ။
၃၇ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​ငွန်း​၊​ တို့​ရပ်ကျွန်း​၊​ စွန်း​လွန်း​ဗဒံု​ေြမ။
၃၈ ။ သ​ေြပပတ်ဝန်း​၊​ ဘုန်း​ရှိန်မွှန်း​၊​ စမွန်း​သံုး​လူ့​ေဆွ။
၃၉ ။ ယွန်း​မှာစဲး​ြဖန်း​၊​ ြမို့​အနန်း​၊​ ြဂန်း​လည်း​ြမို့​မင်း​ေန။
၄၀ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​တွန်း​၊​ ြမို့​လဝန်း​၊​ ဂျွန်း​ေခါင်လည်း​တ​ေထွ။
၄၁ ။ ​ေထာ်ပည်ကန်စွန်း​၊​ ရွက်ချွန်း​ချွန်း​၊​ ​ေမှါ်ဝန်း​ရှိသည့်​ေရ။
၄၂ ။ ညှီ​ေငှါက်ချွဲး​ခန်း​၊​ မှတ်ထင်မှန်း​၊​ တပ်စွန်း​မရှိ​ေချ။
၄၃ ။ ခွက်အုပ်​ေဒါင်း​လန်း​၊​ ​ေရွှလင်ပန်း​၊​ စွန်း​နှင့်​ေကာ်ပါ​ေလ။
၄၄ ။ ငချိပ်ငယွန်း​၊​ ခံနွီြမန်း​၊​ မံု့​ဆန်း​ေလှာ်ပါ​ေလ။
၄၅ ။ လဆုတ်လဆန်း​၊​ အာဝဇ္ဇန်း​၊​ တာငန်း​ေြမာ်ပါ​ေလ။
၄၆ ။ ရွှင်ရွှင်လန်း​လန်း​၊​ ကမ္မဋ္ဌာန်း​၊​ စီး​ြဖန်း​ေဖျာ်ပါ​ေလ။
၄၇ ။ နာမြပဋ္ဌာန်း​၊​ အသစ်ဆန်း​၊​ နိဒါန်း​ေဘာ်ပါ​ေလ။
၄၈ ။ ပတ်ပတ်ဝိုက်သန်း​၊​ သူ့​ပုကိ်တန်း​၊​ စွန်း​စွန်း​ေကျာ်ပါ​ေလ။
၄၉ ။ နိဗ္ဗာန်​ေစာင်း​တန်း​၊​ ​ေပး​လှူဒါန်း​၊​ တိုက်တွန်း​ေဆာ်ပါ​ေလ။
၅၀ ။ နာဂသမန်း​၊​ ဗညား​နန်း​၊​ ြမို့​ဗန်း​ေမာ်မှာ​ေန။
၅၁ ။ အရပ်ထက်ဝန်း​၊​ ​ေကျာ်သံမွှန်း​၊​ ြမို့​ဝန်း​သိုက​ေလှ။
၅၂ ။ ​ေရွှရည်ပံုသွန်း​၊​ စံမယွန်း​၊​ ြမို့​ဝန်း​လှညက်​ေြခ။
၅၃ ။ ​ေြမမိုး​ကွဲး​ြဖန်း​၊​ ြပတ်ဘနန်း​၊​ ဘုန်း​တန်း​ြကီး​လှ​ေစ။
၅၄ ။ ကျမ်း​ြကီး​ပဋ္ဌာန်း​၊​ ကျမ်း​ငယ်ဆန်း​၊​ ပွန်း​ပွန်း​တီး​လှ​ေစ။
၅၅ ။ သိမ်း​သိမ်း​ြမန်း​ြမန်း​၊​ ရွာသဖန်း​၊​ သံု့​ပန်း​ဆီး​ြက​ေစ။
၅၆ ။ ​ေနရတတ်ဆန်း​၊​ သာမိုင်း​ခန်း​၊​ လမ်း​ပန်း​နီး​လှ​ေစ။
၅၇ ။ ပင်း​ယသင်ပန်း​၊​ ရွာယမန်း​၊​ သဖန်း​ေထာင့်​မှာ​ေန။
၅၈ ။ ြကိုး​ကုတ်လံုး​ပန်း​၊​ ငင်သည့်​နန်း​၊​ တန်း​တန်း​ေြဖာင့်​ပါ​ေစ။
၅၉ ။ ရင်ခတ်အနန်း​၊​ ​ေရသဖန်း​၊​ ငှက်ပန်း​လိပ်ဆူး​ေရွှ။
၆၀ ။ ​ေနပူပစ်လှန်း​၊​ ​ေပါက်​ေပါက်ပန်း​၊​ လန်း​လန်း​ရှိ​ေလ​ေလ။
၆၁ ။ စိုစိုထန်း​ထန်း​၊​ သည်မူး​ကန်း​၊​ မခန်း​နိုင်သည့်​ေရ။
၆၂ ။ လက်ရှစ်လက်ဝန်း​၊​ ကသဉ်တန်း​၊​ ပီး​ပန်း​ဇယ်ဖုတ်​ေရ။
၆၃ ။ လှံရှည်ထား​တန်း​၊​ ငါ့​ကိုဝန်း​၊​ သိန်း​သန်း​အသ​ေခင်္ျ။
၆၄ ။ မလည်ြမင်း​ဝန်း​။ ရွာငတန်း​။ အုန်း​ထန်း​မှိုင်း​ေဝ​ေဝ။
၆၅ ။ လက်ခတ်နှင့်​လွန်း​၊​ မြငိစွန်း​၊​ ယက်ကန်း​ေဘံာပါ​ေလ။
၆၆ ။ နာဖျား​မကျန်း​၊​ မမာြမန်း​၊​ ယက်မန်း​ေသာက်ပါ​ေလ။
၆၇ ။ ​ေသလုဘနန်း​၊​ ​ေရမှာမွန်း​၊​ ကူး​သန်း​ေြမာက်ပါ​ေလ။
၆၈ ။ ကင်း​ပံုဥမွှန်း​၊​ ရွက်သွန်း​သွန်း​၊​ ​ေြကာင်ပန်း​ြပည်ပန်း​ေရွှ။
၆၉ ။ ​ေြခနှင့်​ေကျာက်တွန်း​၊​ ရှ၍ပွန်း​၊​ အပန်း​မြကီး​ေချ။
၇၀ ။ ပင်လယ်လည်ဝန်း​၊​ သံလျင်ကျွန်း​၊​ ​ေမွ့​နွန်း​စံရာ​ေပ။
၇၁ ။ ​ေလး​ညှို့​ကိုြဖန်း​။ လက်ကိုတန်း​၊​ မန်း​စရိတ်သား​ေတွ။
၇၂ ။ ​ေြမွကျား​ကင်း​သန်း​၊​ များ​လှလွန်း​၊​ မိုး​ဝန်း​ြမိုင်​ေတာ​ေြခ။
၇၃ ။ ​ေစတီြကည်း​ဝန်း​၊​ ဘီလူး​ရန်း​၊​ ထံုး​မွှန်း​အကင်္​ေတ။
၇၄ ။ လက်​ေချာင်း​လက်သန်း​၊​ ​ေဆး​ထင်း​ပန်း​၊​ အိမ့်​ဒန်း​နီ​ေရာင်​ေဝ။
၇၅ ။ ငစင်း​ငဖန်း​၊​ ငနုသန်း​၊​ ငမန်း​လှလှ​ေရွှ။
၇၆ ။ ဥကင်လှစ်တွန်း​၊​ ဘိသိက်သွန်း​၊​ ကျွန်း​ကျွန်း​အုပ်ပါ​ေလ။
၇၇ ။ အိပ်လိုရဟန်း​၊​ စား​လိုမှန်း​၊​ ပုစ္ဆန်း​လုပ်ပါ​ေလ။
၇၈ ။ သစ်ပင်ဖက်သန်း​၊​ ြမက်သမန်း​၊​ ဖက်ဝန်း​ထုပ်ပါ​ေလ။
၇၉ ။ သစ်သီး​မရန်း​၊​ အ​ေသွ့​လှန်း​၊​ ချဉ်ပန်း​သုပ်ပါ​ေလ။
၈၀ ။ ြမစ်ကိုင်း​သာထွန်း​၊​ အလယ်ကျွန်း​၊​ ပတ်ဝန်း​ယဉ်​ေတွ​ေတွ။
၈၁ ။ နန်း​ယဉ်​ေဒါင်း​ဝန်း​၊​ အညာကျွန်း​၊​ တွန်း​ပင်​ေမာ်လိုက်​ေြမ။
၈၂ ။ နှုတ်ြဖန်း​လက်ြဖန်း​၊​ ပျူငှါဆန်း​၊​ လူမှန်း​သိတတ်​ေစ။
၈၃ ။ အခန်း​အခန်း​၊​ ပိုက်နှယ်တန်း​၊​ လက်သန်း​ဋီကာ​ေပ။
၈၄ ။ တိတ္ထိတသွန်း​၊​ တက္ကတွန်း​၊​ ဒွန်း​စဏ္ဍား​မျိုး​ေဆွ။
၈၅ ။ အတာ​ေရဖျန်း​၊​ ​ေနာင်လဆန်း​၊​ ရွှင်လန်း​ေဘာ်တ​ေရွ။
၈၆ ။ ကမ်း​ေတာင်အစွန်း​၊​ ချလိုက်တွန်း​၊​ တလန်း​ြကား​လည်း​ေလ။
၈၇ ။ သတိခိုင်ကျန်း​၊​ ပီတိရွှန်း​၊​ ဝမ်း​ပန်း​ေြမာက်လှ​ေစ။
၈၈ ။ သား​တစ်နှုန်း​နှန်း​၊​ မံသခဏ်း​၊​ နီြမန်း​ေဇာ်ဂီ​ေရွှ။
၈၉ ။ သံုး​လံုး​ဘွဲ့​ခန်း​၊​ မဇ္ဈဆန်း​၊​ ​ေနမှန်း​ဂရု​ေစ။
၉၀ ။ နှစ်ဆယ်ဘွဲ့​မှန်း​၊​ ကတိဆန်း​၊​ ဝန်း​ဝန်း​ပတ်ပတ်​ေမွှ။
၉၁ ။ သင်း​ေခွဝတ်ပန်း​၊​ ငယ်ြဖူခန်း​၊​ ​ေမး​ဝန်း​အာနက်​ေစ။
၉၂ ။ အချွန်း​အချွန်း​၊​ အသွယ်သွန်း​၊​ အဝန်း​သံုး​စီ​ေပ။
၉၃ ။ ​ေဗွဆီမီး​ထွန်း​၊​ နား​တွင်း​ဝန်း​၊​ မျက်မှန်း​ြမင်တတ်​ေစ။
၉၄ ။ ကွင်း​ေလျာင်း​ကွင်း​ဝန်း​၊​ စီး​နည်း​ဆန်း​၊​ ဆင်ကန်း​ေတာတိုး​ေပ။
၉၅ ။ သံုး​လူ့​ြကငှန်း​၊​ ပျံခမန်း​၊​ ဆင်ကျန်း​ြပည့်​ဝန်း​ေရွှ။
၉၆ ။ ​ေလှ​ေလှာ်တက်ဆန်း​၊​ ဆ့​နှဲစ်ခန်း​၊​ တက်သန်း​ညီညွတ်​ေစ။
၉၇ ။ မြပား​ထက်ဝန်း​၊​ ညီစွာတန်း​၊​ တီး​ြဖန်း​စည်ငါး​ေထွ။
၉၈ ။ ဟသင်္ာ​ေတာင်သွန်း​၊​ ညီ​ေအာင်တန်း​၊​ ပျံသန်း​သဲး​ြပင်​ေြခ။
၉၉ ။ ဟသင်္ာ​ေမျှာ်ငန်း​၊​ ဖိုမသန်း​၊​ နှင်း​ပန်း​ယူဆွတ်​ေြခွ။
၁၀၀ ။ တို့​မှာတည့်​မွန်း​၊​ ​ေဂါယာကျွန်း​၊​ ​ေနဝန်း​ထွက်ြမဲး​ေပ။
၁၀၁ ။ အင်ြကင်း​ပျဉ်း​သန်း​၊​ နီြမန်း​ြမန်း​၊​ ​ေဆာင်း​ခန်း​လဲး​စ​ေနွ။
၁၀၂ ။ တိတိဝန်း​ဝန်း​၊​ ထိုး​သည့်​ယွန်း​၊​ သွန်း​သွန်း​သွယ်သွယ်​ေပ။
၁၀၃ ။ ဆင်ကပ်လက်ရန်း​၊​ ​ေကျာင်း​ခါး​ပန်း​၊​ တန်း​တန်း​တည့်​မတ်​ေစ။
၁၀၄ ။ ဘဝါး​စတွန်း​၊​ ​ေြခာက်ြပန်တွန်း​၊​ အစွန်း​မထွက်​ေချ။
၁၀၅ ။ ဓာတ်ပျက်ဓာတ်ဆန်း​၊​ ယမခဏ်း​၊​ ​ေကာင်း​ထွန်း​စုက်ယှဉ်​ေစ။
၁၀၆ ။ မိန်း​မမည်ဆန်း​၊​ အင်ကျန်း​တန်း​၊​ အခန်း​ေလး​မည်​ေထွ။
၁၀၇ ။ ​ေခါင်း​လည်း​လံုး​ဝန်း​၊​ ထိပ်လည်း​ချွန်း​၊​ ြမတ်ထွန်း​မည်ဟူ​ေပ။
၁၀၈ ။ လဆုတ်လဆန်း​၊​ ​ေလး​ခါမှန်း​၊​ ညှိုး​ြမန်း​ညစ်ညူး​ေလ။
၁၀၉ ။ ဖျက်ဆီး​ခင်ပွန်း​၊​ အကျင့်​ဆန်း​၊​ သလွန်း​တန္တ​ေထွ။
၁၁၀ ။ ကုန်ကုန်ခန်း​ခန်း​၊​ ကင်ပလန်း​၊​ ချဉ်ဆန်း​မချဉ်​ေချ။
၁၁၁ ။ နီနီြမန်း​ြမန်း​၊​ တမလန်း​၊​ ကွမ်း​ပန်း​စား​ပါ​ေလ။
၁၁၂ ။ ရှင်ပင်ဖိုဝန်း​၊​ သာထူး​ဆန်း​၊​ မန်း​စက်​ေတာ်ရာ​ေရွှ။
၁၁၃ ။ ရှင်ြဖူရှင်ထွန်း​၊​ ရှင်လှဝန်း​၊​ ရှင်ယွန်း​ရှင်လှဧ။
၁၁၄ ။ ​ေြဖာင့်​ေ ြဖာင့်​တန်း​တန်း​၊​ ယူမည့်​ငန်း​၊​ တမန်း​ေကာင်း​လှ​ေစ။

အန် ကာရန် ၁၆၆ ပုဒ်
၀၁ ။ သံုး​လူ့​ပန်း​မာလ်၊​ ကကုသန်၊​ ငါး​မာရ်ပယ်လိုက်ခွါ။
၀၂ ။ တို့​ထိပ်ပန်း​ပန်၊​ ဘဂဝန်၊​ နိဗ္ဗာန်စိုး​ချုပ်ြခာ။
၀၃ ။ လက်ဝဲး​ေနတန်၊​ ​ေမာဂ္ဂလာန်၊​ ြပင်း​ထန်ဘုန်း​ေတဇာ။
၀၄ ။ န​ေန္ဒာပနန်၊​ ြပင်း​ဆိပ်ဝှန်၊​ ​ေစာင်မာန်ညံ့​ညံ့​ခွါ။
၀၅ ။ ညီ​ေတာ်အာနန်၊​ ​ေသာတပန်၊​ နှစ်ရန်ရှင်း​ရှင်း​ကွာ။
၀၆ ။ ​ေခါင်း​ေဆး​သြကင်္န်၊​ ​ေကာင်း​ညွန့်​လှန်၊​ မကျန်​ေစ့​စံုစွာ။
၀၇ ။ ဝါဝါြကန်ြကန်၊​ မြကွင်း​ကျန်၊​ ပန်း​မာလ်ပွင့်​အာအာ။
၀၈ ။ ​ေမွှး​မျိုး​မချန်၊​ ​ေရွှနား​ပန်၊​ ယဉ်ဟန်​ေရှး​ထက်သာ။
၀၉ ။ သူ့​ထက်လည်း​ြမန်၊​ ခရီး​လွန်၊​ ခန့်​ရန်​ေစစား​ရာ။
၁၀ ။ ထီး​နှင့်​တန်း​ခွန်၊​ စီရင်ဘန်၊​ စိတ်သန်​ေစတနာ။
၁၁ ။ ​ေနလဗိမာန်၊​ ​ေရာင်ြခည်ဝှန်၊​ ယုဂန်​ေဗွချက်ချာ။
၁၂ ။ ကနကဒဏ်၊​ ​ေရွှနှင့်​ဖလ်၊​ ြမမှန်စိန်သန္တာ။
၁၃ ။ မသာရဂလ်၊​ ဝင်း​သဝဏ်၊​ ြပည်တန်ရတနာ။
၁၄ ။ ​ေအာက်ထက်စုန်ဆန်၊​ အဘန်ဘန်၊​ ​ေြခာက်တန်ဆကာမာ။
၁၅ ။ အနား​ေကာ့​လန်၊​ ​ေြကွပန်း​ကန်၊​ လွန်ဆန်အြပည့်​သာ။
၁၆ ။ ​ေဒါသြပင်း​ထန်၊​ ​ေတွ့​ခိုက်ရန်၊​ ြဖီဆန်ရှင့်​သစ္စာ။
၁၇ ။ စပါး​ေရဆန်၊​ မ​ေသွလှန်၊​ အား​သွန်လှူဒါန်း​ကာ။
၁၈ ။ တရံတဘန်၊​ မ​ေတာင်း​ပန်၊​ ပုန်ကန်​ေကွ့​မိစ္ဆာ။
၁၉ ။ ​ေကျာင်း​ေဇတဝန်၊​ နန်း​ေဝယန်၊​ သဏ္ဌာန်တမျှသာ။
၂၀ ။ ဝံလိုကြပန်၊​ အညာဆန်၊​ ​ေညာင်ကန်​ေမာင်း​ေထာင်ရွာ။
၂၁ ။ လက်စွပ်ဂုန္တန်၊​ ​ေရွှနား​သန်၊​ ဆင်ရန်​ေနာင့်​တန်း​ဆာ။
၂၂ ။ ​ေလှနှစ်စင်း​ဟန်၊​ သမာသ်ဒွန်၊​ နှစ်တန် စ ပါရာ။
၂၃ ။ ငါး​ပါး​အမှန်၊​ ရှစ်ပါး​ဌာန်၊​ ကျမ်း​ဂန်ထူး​ေထွလာ။
၂၄ ။ အဖျား​နီြကန်၊​ နီလာကန်၊​ ​ေလး​ြပန်​ေရွှထက်သာ။
၂၅ ။ နှစ်ဆယ့်​တတန်၊​ အပါဒါန်၊​ သမ္ဗန်အြဖာြဖာ။
၂၆ ။ ​ေကစိသံုး​တန်၊​ ကိတ်ြပား​ဟန်၊​ ဘန်ဘန်​ေထံာစာနာ။
၂၇ ။ ရှဉ့်​နက်တသွန်၊​ စာ​ေပး​မှန်၊​ ကလန္ဒရပ်ရွာ။
၂၈ ။ နဂိုဏ်း​နှစ်တန်၊​ ရရှစ်ြပန်၊​ ဒဏ္ဍကဂါထာ။
၂၉ ။ အကင်္ျီလည်ခွန်၊​ တဘက်စွန်၊​ တွန့်​ချွန်ထိုး​လိုက်ပါ။
၃၀ ။ ဧဝသံုး​တန်၊​ အနက်ကန်၊​ ြပညွှန်​ေဘာ်ထုတ်ရှာ။
၃၁ ။ အတုတ်အခွန်၊​ အ​ေရး​လွန်၊​ ရွာချွန်​ေတာင်ငယ်မှာ။
၃၂ ။ သုနာပရန်၊​ တိုင်း​ရပ်ဌာန်၊​ ပန်​ေတာ်ြပင်ကုန်း​ရွာ။
၃၃ ။ အဂင်္ါသံုး​တန်၊​ ညီညွတ်မှန်၊​ ကိုယ်ဝန်စွဲး​စရာ။
၃၄ ။ ြမိန်ဆိမ့်​ချိုမွန်၊​ အ​ေကာင်း​လွန်၊​ စွန်ပလွံရသာ။
၃၅ ။ ​ေရာင်ြခည်ြမူး​ကွန်၊​ ြဖိုး​ြဖိုး​ဝှန်၊​ စွန်​ေတာင်သံုး​လူ့​ချာ။
၃၆ ။ ြဖူသည်​ေခါ်ဟန်၊​ နီလာြပွန်၊​ လံုး​ဖန်ညီညွတ်စွာ။
၃၇ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​တွန်၊​ ြမို့​မိုင်း​ခွန်၊​ နလွန်တို့​ရပ်ရွာ။
၃၈ ။ ပျံ့​ေမွှး​ေလသွန်၊​ သရက္ခန်၊​ ​ေဟဝန်သံုး​ေထာင်မှာ။
၃၉ ။ ​ေဆာက်နှင့်​ဆူး​လွန်၊​ ပန်း​ပုမွန်၊​ ပန်း​ရန်ဗိသုကာ။
၄၀ ။ မိဓိလာကန်၊​ ​ေရလွှတ်ြပွန်၊​ ဆဒ္ဒန်လျှိုး​ဝင်သာ။
၄၁ ။ ​ေကာက်သွယ်ြဖူဆန်၊​ ငသလွန်၊​ ​ေကျး​ကျွန်မစား​ရာ။
၄၂ ။ သတိပဋ္ဌာန်၊​ အင်​ေလး​တန်၊​ ြကိုး​လွန်က့​ပဲ မာ။
၄၃ ။ မုရင်း​လည်း​ြပွန်၊​ တည်နှင့်​လွန်၊​ ချိန်တန်မှည့်​ြကကာ။
၄၄ ။ အ​ေစာင့်​ကုမ္ဘဏ်၊​ ​ေဝဿဝဏ်၊​ ြပင်း​ဝှန်ရှိန်အဝှါ။
၄၅ ။ ဝါြကိတ်ဝါဖန်၊​ မိရှင်မွန်၊​ ဘယ်ြပန်ညာြပန်သာ။
၄၆ ။ ယွန်း​ြပည်​ေတာ်တွန်၊​ သာမျိုး​လွန်၊​ ပွန်သလာတို့​ရွာ။
၄၇ ။ ဥတုမည်မှန်၊​ သမုဋ္ဌာန်၊​ ပျံကွန်စွတ်စွတ်လာ။
၄၈ ။ မှုန်မှုန်ဆန်ဆန်၊​ ရှမ်း​ေကာင်ဟန်၊​ လက်ြပန်ချည်မည်သာ။
၄၉ ။ ဘွား​ဘက်​ေတာ်မှန်၊​ ​ေဒါသမါန်၊​ ရှင်ဆန်​ေနံာ​ေတာ်ပါ။
၅၀ ။ ဟိတ်တိရစ္ဆာန်၊​ ပိုး​ပရန်၊​ ဝဿန်မိုဃ်း​ကျခါ။
၅၁ ။ အိုင်​ေရ​ေမှာ်ဟန်၊​ ​ေလာကီဈာန်၊​ ​ေဘာက်ြပန်​ေဘာက်လှဲး​ကာ။
၅၂ ။ အ​ေြခာက်​ေရညွန်၊​ ကျံုး​သံုး​တန်၊​ ြမို့​ဌာန်ပတ်လည်မှာ။
၅၃ ။ ​ေဆး​ဝါး​မန္တန်၊​ သန္နိဋ္ဌာန်၊​ မှန်မှန်မချသာ။
၅၄ ။ ​ေရွှ​ေဖါင်​ေတာ်ကန်၊​ အညာဆန်၊​ ​ေအာင်ပန်လယ်ရပ်ရွာ။
၅၅ ။ ကျိုက်​ေပါကျိုက်ပွန်၊​ ကျိုက်သလွန်၊​ မွန်တို့​ေခါ်​ေဝါဟာ။
၅၆ ။ ​ေငွရွက်နီသန်၊​ ရွက်နီမှန်၊​ ​ေကာက်ဆန်ဝယ်ခ့​ပဲါ။
၅၇ ။ ခက်ခက်ထန်ထန်၊​ အတန်တန်၊​ ​ေစာင်မာန်​ေြကာက်ဘွယ်သာ။
၅၈ ။ မင်း​ကခန့်​ရန်၊​ မဟာဒါန်၊​ ​ေဆာ်ဘန်ရဟန်း​မှာ။
၅၉ ။ မိဂဒါဝန်၊​ ချမ်း​ရိပ်မွန်၊​ ​ေဟာမှန်​ေရွှစြကာ။
၆၀ ။ ဗျိုင်း​ထက်ဗုဇွန်၊​ လိမ်မာပွန်၊​ လွန်​ေလသင့်​ြကမ္မာ။
၆၁ ။ မျက်စိလည်း​စွန်၊​ ြကက်သီး​ဝှန်၊​ မျက်ဆန်မကန်း​သာ။
၆၂ ။ က​ေလး​မင်း​တန်၊​ ​ေသရပ်ဌာန်၊​ လွန်​ေတာင်း​ဆိုသည့်​ရွာ။
၆၃ ။ ချင်း​စိမ်း​ြကက်သွန်၊​ ဒန့်​သလွန်၊​ ြကိတ်မှန်မဟာကာ။
၆၄ ။ ကျွဲး​နွား​တသွန်၊​ စား​တိုင်း​သန်၊​ ပန်​ေတာ်ြမက်​ေြမစာ။
၆၅ ။ မဟာသမွန်၊​ ပညာလွန်၊​ မင်း​စွန္တ​ေယာ်ဓာ။
၆၆ ။ အာရံု​ေြခံာတန်၊​ တည်၍ကန်၊​ ​ေြမှာက်ဟန်သံုး​တဏှာ။
၆၇ ။ တွင်း​ပသန္တာန်၊​ စံုနှစ်ရန်၊​ ​ေြမှာက်ြပန်ဆတ္တိံသာ။
၆၈ ။ ကာလသံုး​တန်၊​ ​ေြမှာက်တံုြပန်၊​ နိဋ္ဌာန်ဋ္ဌသတာ။
၆၉ ။ အာဒိအမှန်၊​ အာဒိဝန်၊​ ကျမ်း​ဂန်​ေတွ့​တိုင်း​ရှာ။
၇၀ ။ စ ကား​ကိုး​တန်၊​ ဟိ ဆယ်ြပန်၊​ ​ေဟာဟန်အရာရာ။
၇၁ ။ သံုး​ချက်အမှန်၊​ ရန်နှင့်​မာန်၊​ ကိုး​တန်​ေြမှာက်​ေသာခါ။
၇၂ ။ မျက်ချုပ်​ေဝဘန်၊​ သံုး​စွဲး​မှန်၊​ နတ်ဌာန်​ေရံာ​ေပါက်ရာ။
၇၃ ။ အမျက်ြငိမ်း​ရန်၊​ ငါး​နှစ်တန်၊​ ကျမ်း​ဂန်မုချလာ။
၇၄ ။ ​ေဇယတမန်၊​ လက်ျာနန်၊​ သဝန်ဘွဲ့​မည်မှာ။ (လက်ျာနန်၌ ဒသူသဒ္ဒါ ​ေကျသည်)
၇၅ ။ စန္ဒရကန်၊​ ​ေနာင်ြကည့်​မှန်၊​ ဘိုး​တန်​ေငွတရာ။
၇၆ ။ စပ်စပ်ငန်ငန်၊​ ခပ်ဖန်ဖန်၊​ ​ေအာ့​အန်ဝမ်း​အနာ။
၇၇ ။ ဘုရား​ေကျာင်း​ကန်၊​ သွား​ချိန်တန်၊​ အဲး​အန်မထူး​သာ။
၇၈ ။ ​ေြခနှင့်​ေကျာက်ကန်၊​ ​ေနာက်ကိုလှန်၊​ လက်အန်​ေြမာက်လှစွာ။
၇၉ ။ မနိုင်မကန်၊​ ​ေြကွနှင့်​အန်၊​ ​ေမ့​ကျန်တတ်ပညာ။
၈၀ ။ ြကိမ်ခက်​ေဖါင်း​ကန်၊​ ဖျဉ်း​အိုး​တန်၊​ ​ေြပာင်း​ြပန်​ေမှာက်လိုက်ကာ။
၈၁ ။ သ​ေဘာသကန်၊​ ​ေကျတတ်ပွန်၊​ အိတ်သွန်အလံုး​ပါ။
၈၂ ။ သရုပ်သကန်၊​ ရှိတိုင်း​ြပန်၊​ ​ေသွလှန်မ့​ပဲး​သာ။
၈၃ ။ ထမ်း​ပိုး​လှင်ကန်၊​ အြပန်ြပန်၊​ သည်း​ထန်ကိ​ေလသာ။
၈၄ ။ ပါရာဇိကဏ်၊​ သီလက္ခန်၊​ သုတ္တန်ဘိဓမ္မာ။
၈၅ ။ ​ေတရသကဏ်၊​ ဓမ္မခန်၊​ အား​သွန်သင်ပို့​ရာ။
၈၆ ။ အနက်မသန်၊​ အဘိဓာန်၊​ မကျန်ရ​ေအာင်ရှာ။
၈၇ ။ အရှင်​ေကာင်း​ကျွန်၊​ မတ်မင်း​မွန်၊​ လွန်လျှင်​ေထာင်း​မည်သာ။
၈၈ ။ မြငင်း​မဆန်၊​ ကျွန်ုပ်ကျွန်၊​ ဆန်ကန်မဝံ့​ပါ။
၈၉ ။ မရဏာသန်၊​ ​ေဇာငါး​တန်၊​ ​ေြခာက်ြပန်​ေရမွန်း​မှာ။
၉၀ ။ တံခါး​ေလသွန်၊​ ကိုး​မျက်ြပွန်၊​ သလွန်အံုး​ဖဲး​ဝါ။
၉၁ ။ ​ေလာကီကဲး​လွန်၊​ ဥပါဒါန်၊​ တပ်ဟန်ြကီး​ေမာစွာ။
၉၂ ။ သဒ္ဒါမသန်၊​ ​ေမာဂ္ဂလာန်၊​ ြပန်ြပန်သင်၍နာ။
၉၃ ။ မင်း​နှစ်ပါး​ပန်၊​ ဆင်စိမ့်​ရန်၊​ မှန်လျှင်နှင့်​ မှန်လာ။
၉၄ ။ ကိစ္စတသွန်၊​ ပဒဋ္ဌာန်၊​ မဟဏ်ြမစ်ပမာ။
၉၅ ။ ရ​ေသ့​သံုး​ရန်၊​ စမ္မခဏ်၊​ ြကန်ြကန်နီတျာတျာ။
၉၆ ။ ဒက္ခိဏာဝန်၊​ ​ေကျာင်း​ဗိမာန်၊​ သာလွန်မင်း​ရိုက်ရာ။
၉၇ ။ ပဲး​ကူး​တန်း​ခွန်၊​ နာဂဝန်၊​ ​ေကျာင်း​မွန်​ေနခင်း​သာ။
၉၈ ။ ကျိုင်း​တံု​ေကျာင်း​မွန်၊​ ဝဿုဝဏ်၊​ အမွန်ရှည်လှစွာ။
၉၉ ။ ထီး​လင်း​တန်း​ခွန်၊​ ဘုန်း​ရှိန်မွန်၊​ ​ေရွှကွန်အုပ်ြမတ်စွာ။
၁၀၀ ။ တာနှစ်ဆယ်မှန်၊​ နွား​တတွန်၊​ ချင့်​ဟန်ြမင်း​မိုရ်တာ။
၁၀၁ ။ လှိုင်း​ဣတွန့်​ချွန်၊​ လ္ဘက်တွန်၊​ ဖွင့်​ကျွန်မြပုသာ။
၁၀၂ ။ မသိကျိုး​ကျွန်၊​ လက်ညှိုး​ညွှန်၊​ တတ်ပွန်အလိမ္မာ။
၁၀၃ ။ သွယ်​ေအာင်လည်း​ချွန်၊​ ခုတ်သည့်​ခွန်၊​ ပိုက်ကွန်ဆို​ေဝါဟာ။
၁၀၄ ။ ​ေတာ်မည့်​ဟန်ပန်၊​ စာဂတန်၊​ မမှန်နှုတ်ဖွတ်လျှာ။
၁၀၅ ။ ရတုရကန်၊​ စာသဝန်၊​ ယံုကျွန်မ​ေရာက်လာ။
၁၀၆ ။ ရဲး​ရင့်​စွမ်း​အန်၊​ ပျံြမူး​ကွန်၊​ သိမ်း​စွန်ထီး​လှိုင်ကာ။
၁၀၇ ။ မ​ေကွး​မလွန်၊​ ရပ်မိုင်း​ပွန်၊​ ငန်း​စွန်မယ်တို့​ရွာ။
၁၀၈ ။ စိုက်ပျိုး​ချိန်တန်၊​ မုရင်း​သန်၊​ ​ေဟမန်​ေဆာင်း​အခါ။
၁၀၉ ။ ​ေနာင်တမလွန်၊​ သွား​မည်မှန်၊​ သုသာန်တစမှာ။
၁၁၀ ။ ဥတ္တရာသာဠ်၊​ သရဝဏ်၊​ ြမား​ဟန်​ေြဖာင့်​မတ်စွာ။
၁၁၁ ။ သိြကား​စီး​တန်၊​ ဧရာဝဏ်၊​ လှည်း​သန်စွယ်နှစ်ြမွာ။
၁၁၂ ။ ခုနစ်​ေပါက်မှန်၊​ ​ေနာင့်​ေရး​ထွန်၊​ ထွန်သန်ဝါး​ရင်း​မာ။
၁၁၃ ။ ​ေတာင်သူလယ်ထွန်၊​ အတတ်လွန်၊​ ဆည်ကန်သင်း​ရိုး​မှာ။
၁၁၄ ။ အဒိန္နာဒါန်၊​ ြဖတ်သတ်တန်၊​ ြမို့​ဝန်မင်း​အာဏာ။
၁၁၅ ။ သတ္တရဗ္ဘန်၊​ အဿကဏ်၊​ အစွန်အဖျား​မှာ။
၁၁၆ ။ ဘူမိနက်သန်၊​ ​ေကာင်း​ေြမြကန်၊​ နတ်ကန်ရပ်ဂါမာ။
၁၁၇ ။ ခုဝတ္တမာန်၊​ ပစ္စုပ္ပန်၊​ မင်း​နန်မယ်နှင့်​ကွာ။
၁၁၈ ။ ဘုရား​ဆုပန်၊​ မင်း​ေဝဿန်၊​ လှူရန် သခင်္ျာချာ။
၁၁၉ ။ သည်တသန္တာန်၊​ အဝသာန်၊​ သုနန်မင်း​နှင့်​ငါ။
၁၂၀ ။ ရှင်ဥပနန်၊​ ပဋိဘာန်၊​ ထား​သန်လျက်ပမာ။
၁၂၁ ။ ဆီး​နှင်း​လည်း​ထန်၊​ ​ေတာ​ေဟဝန်၊​ ဧသန်သည်​ေထာင့်​ပါ။
၁၂၂ ။ ြကံ့​ချိုသဏ္ဌာန်၊​ အဓိဋ္ဌာန်၊​ ကျင့်​ဟန်ြမဲး​ေသချာ။
၁၂၃ ။ ပစ္စယုပ္ပန်၊​ ပစ္စည်း​မှန်၊​ ​ေလး​တန်နှစ်ဆယ်သာ။
၁၂၄ ။ ဘုရား​ဆင်ကျန်၊​ ြမသိန်း​တန်၊​ ြပင်း​ထန်​ေကျာ်အုတ်အာ။
၁၂၅ ။ သမ္မပ္ပဓာန်၊​ ကိစ္စမွန်၊​ ​ေလး​တန်​ေလှာက်ကဲး​ကာ။
၁၂၆ ။ အြမိတ်အစွန်၊​ မဋိသန်၊​ သံုး​တန်ဘွား​ရိုး​ြဖာ။
၁၂၇ ။ ရာဇမတ္တဏ်၊​ စာကျမ်း​ဂန်၊​ ြပန်နှင့်​ဗီဇနာ။
၁၂၈ ။ ဥပ္ပလဝဏ်၊​ လှရည်မွန်၊​ ြကာဟန်ညိုြပာြပာ။
၁၂၉ ။ ​ေတာ်သလင်း​မှန်၊​ ရာသီကန်၊​ မိုဃ်း​သန်တွင်း​အခါ။
၁၃၀ ။ လက္ခဏာြကန်၊​ အညွန့်​သန်၊​ ဟန်သရီမင်း​မှာ။
၁၃၁ ။ ပါဒနက်သန်၊​ စံုနှစ်ရန်၊​ ဗိတာန်လုပ်၍ကာ။
၁၃၂ ။ ​ေကျး​ဇူး​ြပည့်​ဝှန်၊​ ဂုဏဝန်၊​ သာမန်မမှတ်သာ။
၁၃၃ ။ ​ေြခာက်ထပ်ဘံုစွန်၊​ နန္ဒဝန်၊​ ပန်း​မာလ်ခိုင်လံုး​ဝါ။
၁၃၄ ။ ယမန်ယမန်၊​ နှင့်​သာတန်၊​ နက်ြဖန်သံဘက်ခါ။
၁၃၅ ။ တပူပန်ပန်၊​ လွမ်း​ြပန်ြပန်၊​ မှန်တုပ်မချသာ။
၁၃၆ ။ ငြကင်း​ငတန်၊​ ငါး​ငသန်၊​ ငဝန်ယင်​ေဘာင်စာ။
၁၃၇ ။ ​ေပါ့​ေပါ့​တန်တန်၊​ လွန်​ေမ့​ကျန်၊​ စရန်မသတ်သာ။
၁၃၈ ။ ငစန်ငကန်၊​ ငရည်မှန်၊​ ငကျန်လူ့​သညာ။
၁၃၉ ။ အခါသဝန်၊​ ငါ၏ကျွန်၊​ ​ေတာ်လှန်မင်း​စစ်သာ။
၁၄၀ ။ ဖိုဝပစ်လှန်၊​ ဆယ်မီး​ြပန်၊​ ​ေရွှမှန်စံသိဂင်္ါ။
၁၄၁ ။ ဦး​စီး​တချွန်၊​ ငါး​တသွန်၊​ ငှက်စွန်ချီ​ေလကာ။
၁၄၂ ။ ခါသင့်​ပန်း​မာလ်၊​ နီြကန်ြကန်၊​ မင်း​တန်တချို့​သာ။
၁၄၃ ။ အဂင်္ါရှစ်တန်၊​ ​ေရွှငှက်တွန်၊​ မုဋ္ဌာန်ကျူး​ရင့်​သာ။
၁၄၄ ။ ​ေကာက်လတ်တသွန်၊​ ြကဲး​မည်မှန်၊​ လယ်ကန်​ေြမဘီလာ။
၁၄၅ ။ တွင်း​ြပင်အိပ်ဖန်၊​ အတန်တန်၊​ မှန်​ေစရှင့်​သစ္စာ။
၁၄၆ ။ အြပစ်ကိုချန်၊​ ကျိုး​ကိုလှန်၊​ မကန်​ေတာ့​ပဲး​သာ။
၁၄၇ ။ မင်း​ေစသံထန်၊​ ​ေနာင့်​တမန်၊​ ရှစ်တန်စံုအဂင်္ါ။
၁၄၈ ။ လျင်လျင်ြမန်ြမန်၊​ မိန့်​ေတာ်ြပန်၊​ မင်း​နန္ဒ​ေယာ်ဓာ။
၁၄၉ ။ အရိုး​အကန်၊​ အရည်မှန်၊​ မင်း​ရန္တသူရာ။
၁၅၀ ။ ကိုယ်လံုး​နီြကန်၊​ ပိုး​နသန်၊​ ​ေြခကန်အြမွာြမွာ။
၁၅၁ ။ တကယ်က့​ဟဲ န်၊​ အိပ်မက်ြပန်၊​ ညဉ့်​သန်​ေခါင်အခါ။
၁၅၂ ။ မျက်ရမ်း​ဆဟန်၊​ အနုမာန်၊​ ကိုး​တန်​ေြမာ်​ေရး​ရာ။
၁၅၃ ။ ​ေလာကဗိမာန်၊​ ြပည်ြကီး​မွန်၊​ မင်း​တန်​ေရယဉ်သာ။
၁၅၄ ။ ပုဂံသိမ်း​ခွန်၊​ ​ေစာရဟန်၊​ မျိုး​မှန်ဆက်ကာကာ။
၁၅၅ ။ မင်း​ဒွတ္တရန်၊​ သိရိခန်၊​ ရန်မန်ဧကရာ။
၁၅၆ ။ ဆွမ်း​ေကျွး​အမှန်၊​ ပင့်​ဘိတ်မန်၊​ နက်ြဖန်ြကွခ့​ပဲါ။
၁၅၇ ။ ​ေမျာက်ဟနုမန်၊​ ရဲး​စွမ်း​သန်၊​ ကျမ်း​ဒန္တရီမှာ။
၁၅၈ ။ ​ေနပူြပင်း​ထန်၊​ မျက်စိဖန်၊​ မှုန်ဆန်မသက်သာ။
၁၅၉ ။ သရက်ပမွန်၊​ သစ်ပကန်၊​ စွန်သည်း​နွယ်ရှက်ကာ။
၁၆၀ ။ ဧကာနုသန်၊​ ဧကက္ခန်၊​ ြပညွှန်ထံုး​ပံုရှာ။
၁၆၁ ။ အညာဆန်ဆန်၊​ မင်း​ကင်း​ကန်၊​ သဝန်ထီး​ေဆာင်း​ရွာ။
၁၆၂ ။ အင်း​ကန်မင်း​ကန်၊​ ​ေတာင်သမန်၊​ သတ်ရန်နငယ်သာ။
၁၆၃ ။ မု​ေဋ္ဌာကိုး​တန်၊​ မရကန်၊​ ဘုန်း​သန်ြကီး​ြမတ်စွာ။
၁၆၄ ။ ြကပို့​ခင်မွန်၊​ ရွာပနန်၊​ ​ေနာင်မွန်ရှမ်း​ြပည်မှာ။
၁၆၅။ အလှထူး​လွန်၊​ ယဉ်ထူး​ချွန်၊​ ရှင်မွန်ရှင်လှဝါ။
၁၆၆ ။ မာနတ်ကလွန်၊​ ​ေြခာက်ရက်မှန်၊​ အဗ္ဘာန်သွင်း​ေလပါ။

အိမ်း​ ကာရန် ၁၄ ပုဒ်
၀၁ ။ မ​ေြကံာမြကိမ်း​၊​ ​ေတာင်သံြခိမ်း​၊​ ငှက်သိမ်း​ထိုး​သုတ်​ေလ။
၀၂ ။ မမှည့်​မစိမ်း​၊​ မှတ်မထိမ်း​၊​ ယူသိမ်း​စား​ဆွတ်​ေချွ။
၀၃ ။ ​ေမွှး​မျိုး​အြငိမ်း​၊​ ဧး​ဧး​လိမ်း​၊​ ညွတ်ရှိမ်း​ဣ​ေြန္ဒ။
၀၄ ။ ​ေပျာင်း​တိုင်း​လည်း​ယိမ်း​၊​ ညွတ်ကာတိမ်း​၊​ အိမ်း​အည်း​မလိုက်​ေန။
၀၅ ။ အခါခပ်သိမ်း​၊​ သံပြကိမ်း​၊​ မုဒိမ်း​ေဘး​ရန်​ေမွှ။
၀၆ ။ လူရွမ်း​လူစိမ်း​၊​ လူအိမ်း​အိမ်း​၊​ မထိမ်း​ြမား​သာ​ေချ။
၀၇ ။ မြပိုမတိမ်း​၊​ လူခပ်သိမ်း​၊​ ရှိမ်း​မကား​ရွာ​ေန။
၀၈ ။ ခိုး​သား​မုဒိမ်း​၊​ စစ်မက်ြငိမ်း​၊​ ပန်း​ထိမ်း​ြမို့​ေရွှ​ေြမ။
၀၉ ။ ရှိုး​ရှိုး​ရှိမ်း​ရှိမ်း​၊​ စိုး​စိုး​စိမ်း​၊​ သိမ်း​သိမ်း​ထသည့်​ေလ။
၁၀ ။ မညွတ်မယိမ်း​၊​ ြမြမရှိမ်း​၊​ ခက်စိမ်း​ေတာင်လံုး​ေဝ။
၁၁ ။ ​ေကျး​ငှက်လန့်​ြကိမ်း​၊​ ​ေထာင်သည့်​သိမ်း​၊​ မယိမ်း​မှတ်သင့်​ေပ။
၁၂ ။ စပ်သီး​ရှိမ်း​ရှိမ်း​၊​ သွား​ြကိမ်း​ြကိမ်း​၊​ ပင်စိမ်း​ခတ်ပါ​ေလ။
၁၃ ။ မဆံမွ စိမ်း​၊​ ​ေကျး​ဇူး​ရှိမ်း​၊​ ြကိမ်း​ြကိမ်း​မထ​ေချ။
၁၄ ။ ပုဆိုး​နား​ချိမ်း​၊​ ချုပ်ကာသိမ်း​၊​ ချည်စိမ်း​ကျစ်ပါ​ေလ။

အိမ့်​ ကာရန် ၁၂ ပုဒ်
၀၁ ။ စိုး​တစိမ့်​စိမ့်​၊​ တုန်ဖိမ့်​ဖိမ့်​၊​ ဦး​နှိမ့်​ပျပ်ညွတ်ကိုင်း​။
၀၂ ။ ြငိုး​တြငိမ့်​ြငိမ့်​၊​ ြမိုင်စိမ့်​စိမ့်​၊​ ြမင့်​နိမ့်​ပင်ဆိုင်း​ဆိုင်း​။
၀၃ ။ ထိုး​တလိမ့်​လိမ့်​၊​ ထိုး​ပါချိမ့်​၊​ နှစ်သိမ့်​ရွှင်အား​လှိုင်း​။
၀၄ ။ အြမင့်​အနိမ့်​၊​ ရွာသစ်ဆိမ့်​၊​ စိမ့်​ညက်ရပ်သာနိုင်း​။
၀၅ ။ ြမရွက်ညိုစိမ့်​၊​ ​ေဆး​ကင်ပိမ့်​၊​ အိမ့်​ထား​နှင့်​ခုတ်ပိုင်း​။
၀၆ ။ သစ်ပင်ကင်ပိမ့်​၊​ သစ်သစ်ဆိမ့်​၊​ သိမ့်​သိမ့်​လှုပ်လိုက်တိုင်း​။
၀၇ ။ ချိုချိုဆိမ့်​ဆိမ့်​၊​ ခရမ်း​ပိမ့်​၊​ အြငိမ့်​ေကာင်း​လှနိုင်း​။
၀၈ ။ ရိုက်လိမ့်​ခတ်လိမ့်​၊​ ​ေြကာက်အား​စိမ့်​၊​ ကင်ပိမ့်​ရွာ​ေဆာ့်​သိုင်း​။
၀၉ ။ သက်​ေသမနိမ့်​၊​ ြပလိုက်ပိမ့်​၊​ ဟုတ်စိမ့်​ချုပ်ချက်တိုင်း​။
၁၀ ။ ပံု့​ပံု့​ပိမ့်​ပိမ့်​၊​ စိမ့်​ရရိမ့်​၊​ လှြငိမ့်​ြပင်နုကျိုင်း​။
၁၁ ။ ​ေြကာြခင်လည်း​ြငိမ့်​၊​ ရိုး​ြခင်စိမ့်​၊​ ဆိမ့်​လှသည့်​ငသိုင်း​။
၁၂ ။ မိုဃ်း​တြခိမ့်​ြခိမ့်​၊​ တိမ်နိမ့်​နိမ့်​၊​ လွမ်း​စိမ့်​ဆင်အံု့​မှိုင်း​။

အိမ် ကာရန် ၁၅ ပုဒ်
၀၁ ။ ​ေကာင်း​ကင်မှာတိမ်၊​ ချံုမှာြကိမ်၊​ အလိမ်အလိမ်ရစ်။
၀၂ ။ နက်​ေချာင်း​မတိမ်၊​ ​ေရမှာစိမ်၊​ ဦး​နိမ်ဆံနိမ်နစ်၊​။
၀၃ ။ ငါး​ငသလိမ်၊​ ​ေရချမ်း​စိမ်၊​ ​ေသာင်တိမ်သဲး​တိမ်ြမစ်။
၀၄ ။ ပဲး​အနား​လိမ်၊​ သီး​ခါြကိမ်၊​ ​ေနွဂိမှန္တ​ေခတ်။
၀၅ ။ မြမုပ်မတိမ်၊​ မင်း​ေခါင့်​သိမ်၊​ မာရ်နှိမ်ဓမ္မရာဇ်။
၀၆ ။ ​ေဆး​မုရား​သိမ်၊​ ခက်ချိုး​နှိမ်၊​ ကလိမ်ချံု​ေစး​ပျစ်။
၀၇ ။ ​ေမး​လျှင်မထိမ်၊​ သာချမ်း​ြငိမ်၊​ ပရိမ္မသနစ်။
၀၈ ။ ​ေမွ့​ေမွ့​သိမ်သိမ်၊​ မစိုး​ရိမ်၊​ စည်း​စိမ်တို့​မယစ်။
၀၉ ။ သူငယ်သူသိမ်၊​ မြငိမ်ဆိမ်၊​ မလိမ်မာသည်ြဖစ်။
၁၀ ။ တ​ေန့​ဆယ်ြကိမ်၊​ တင်း​မတိမ်၊​ ပန်း​ထိမ်သူခိုး​ညစ်။
၁၁ ။ အိပ်​ေမွ့​ဝက်ြကိမ်၊​ ပျဉ်း​နှင့်​ထိမ်၊​ တည်လိမ်​ေမာ်ဥသျှစ်။
၁၂ ။ မဖျင်း​မသိမ်၊​ လွန်နှင့်​လိမ်၊​ တိမ်ပလာရွာသစ်။
၁၃ ။ ​ေရွှနန်း​ေရွှအိမ်၊​ ချမ်း​ရိပ်ြငိမ်၊​ တင်း​ထိမ်ကာမလှစ်။။
၁၄ ။ မာရ်မင်း​့​နန်း​အိမ်၊​ ပရနိမ်၊​ စည်း​စိမ်အသစ်သစ်။
၁၅ ။ ပျဉ်း​ပျဉ်း​ေတာ်သိမ်၊​ နီပါး​သိမ်၊​ စစ်သိမ်​ေဆး​စင်စစ်။

အမ်း​ ကာရန် ၆၄ ပုဒ်
၀၁ ။ ချစ်ခင်ငယ်ကျွမ်း​၊​ ဆွတ်မျှလွမ်း​၊​ နမ်း​၍မကံုနိုင်။
၀၂ ။ ​ေနာင်နှင့်​ကွာလှမ်း​၊​ ​ေရွှရင်ချမ်း​၊​ လွှမ်း​၍မလံုနိုင်။
၀၃ ။ စိုက်​ေခါ်​ေယာင်ယမ်း​၊​ ​ေနာင့်​ကိုစမ်း​၊​ ညှိုး​သမ်း​တမှိုင်မှိုင်။
၀၄ ။ ကိုယ်​ေတာ်ညှိုး​နွမ်း​၊​ ဗျာပါမွမ်း​၊​ ရွှမ်း​ရွှမ်း​မျက်ရည်အိုင်။
၀၅ ။ ​ေခါ်​ေယာင်စိုက်တမ်း​၊​ ​ေမး​စံုစမ်း​၊​ လှမ်း​၍မမှီနိုင်။
၀၆ ။ ကျိုး​ေလြခွမ်း​ြခွမ်း​၊​ ဝါး​ေဆွး​ြကမ်း​၊​ လူနှမ်း​မကွပ်နိုင်။
၀၇ ။ နှလံုး​ညစ်ညမ်း​၊​ လူမိုက်သွမ်း​၊​ လမ်း​ကိုမသိနိုင်။
၀၈ ။ သူ​ေတာ်မကျွမ်း​၊​ လူသရမ်း​၊​ ဘမ်း​၍မမိနိုင်။
၀၉ ။ ကိုယ်လက်​ေရာင်ရမ်း​၊​ ​ေသွး​ရွှမ်း​ရွှမ်း​၊​ မွမ်း​မွမ်း​ေဆး​နှင့်​ကုငိ်။
၁၀ ။ ဇရာအိုရွမ်း​၊​ တရာတမ်း​၊​ ကမ်း​ကိုမတက်နိုင်။
၁၁ ။ ကျီး​အာနှိုင်း​တမ်း​၊​ မ့​နှဲုတ်ခမ်း​၊​ ကွမ်း​နှင့်​တလှိုင်လှိုင်။
၁၂ ။ သုဇာလှူကမ်း​၊​ နွား​နို့​ဓမ်း​၊​ နတ်ဆွမ်း​တြကိုင်ြကိုင်။
၁၃ ။ လူပျိုငချမ်း​၊​ မခွဲး​ြခမ်း​၊​ သွပ်နှမ်း​တမှိုင်မှိုင်။
၁၄ ။ ​ေထာ်ပည်ဟင်း​ရမ်း​၊​ ချဉ်စင်ြပွမ်း​၊​ ရင်ကမ်း​အဆိုင်ဆိုင်။
၁၅ ။ မ​ေြဖာင့်​စိတ်ဝမ်း​၊​ ဦး​ြပည်း​ရှမ်း​၊​ အကျွမ်း​မဝင်နိုင်။
၁၆ ။ ြမစ်​ေရတင်း​ကျမ်း​၊​ အြပည့်​လျှမ်း​၊​ ​ေြကာ့​ြကမ်း​မကူး​နိုင်။
၁၇ ။ စာ​ေပမှာကျမ်း​၊​ အိမ်မှာြကမ်း​၊​ ခွဲြခမ်း​မစိတ်နိုင်။
၁၈ ။ ညစ်ညစ်ညမ်း​ညမ်း​၊​ လူခပ်ြကမ်း​၊​ ​ေငါက်ငမ်း​၍မနိုင်။
၁၉ ။ မကျင်မကျွမ်း​၊​ လူစိမ်း​ရွမ်း​၊​ မစမ်း​မစံုနိုင်။
၂၀ ။ လွှဲး​လွှဲး​ကမ်း​ကမ်း​၊​ မုသား​ထမ်း​၊​ ကွဲး​လမ်း​မဆိုင်ြပိုင်။
၂၁ ။ လက်​ေဝှ့​လက်ပမ်း​၊​ သတ်ခတ်တမ်း​၊​ အား​စွမ်း​ကိုယ်စိတ်ပိုင်။
၂၂ ။ ချိုင့်​ချိုင့်​ဝှမ်း​ဝှမ်း​၊​ နိဗ္ဗာန်ြငမ်း​၊​ ြကိုး​ပမ်း​မတတ်နိုင်။
၂၃ ။ မျက်နှာညှိုး​နွမ်း​၊​ နတ်စုန်း​ဘမ်း​၊​ သား​ြပွမ်း​ပွဲး​နှင့်​တိုင်။
၂၄ ။ စည်​ေမာင်း​ေဆာ်ရွမ်း​၊​ ြခိမ့်​ြခိမ့်​မွမ်း​၊​ ပွဲး​လမ်း​အြပိုင်ြပိုင်။
၂၅ ။ တပ​ေဆး​မြကမ်း​၊​ စာမလှမ်း​၊​ နှမ်း​ကား​မ​ေအာက်နိုင်။
၂၆ ။ သမိန်ပရမ်း​၊​ စစ်မှုထမ်း​၊​ မီး​ယမ်း​မတူနိုင်။
၂၇ ။ ​ေဆာင်း​လည်း​ဆိုး​ဆမ်း​၊​ ​ေနွြပိုး​ြပွမ်း​၊​ အချမ်း​အပူြပိုင်။
၂၈ ။ ပဲး​ေနာက်ပဲး​လွမ်း​၊​ စိုရွှမ်း​ရွှမ်း​၊​ ဆီဆမ်း​သည့်​နှယ်လှိုင်။
၂၉ ။ အရှုပ်အဆမ်း​၊​ ​ေကျာင်း​သခင်္မ်း​၊​ ​ေဘး​ဘျမ်း​မြဖစ်နိုင်။
၃၀ ။ ဆယ်ရွာထက်ြခမ်း​၊​ ရွာကင်း​စမ်း​၊​ ြငိမ်း​ချမ်း​မ​ေနပိုင်။
၃၁ ။ မနီး​မကမ်း​၊​ ခပ်လှမ်း​လှမ်း​၊​ ယမ်း​၍မသိနိုင်။
၃၂ ။ ဖည်ယမ်း​ဖည်ယမ်း​၊​ လူဆွံ့​ လှမ်း​၊​ ပရမ်း​ပတာထိုင်။
၃၃ ။ ​ေြမခွက်ကိုြခမ်း​၊​ ​ေရွှခွက်လှမ်း​၊​ တတ်စွမ်း​ြကံစည်နိုင်။
၃၄ ။ ခခယမ်း​ယမ်း​၊​ ဘွဲ့​ချီး​မွမ်း​၊​ ခွင့်​လမ်း​ငါမပိုင်။
၃၅ ။ နှစ်မည်​ေလာင်း​တမ်း​၊​ ​ေြမာ်စူး​စမ်း​၊​ ​ေပး​ကမ်း​အင်​ေြခံာဆိုင်။
၃၆ ။ ခုက​ေပး​အမ်း​၊​ ​ေြကွး​အငမ်း​၊​ ခံတမ်း​ေနာက်​ေြကွး​တိုင်။
၃၇ ။ ဘုရား​တို့​တမ်း​၊​ ထီး​တင်ြငမ်း​၊​ မင်း​နှမ်း​ပံုစံကိုင်။
၃၈ ။ သဲး​ေရြမစ်ကမ်း​၊​ ယိုသည့်​စမ်း​၊​ ထွက်လျှမ်း​ခုခုအိုင်။
၃၉ ။ မရအကျွမ်း​၊​ ဗိုင်း​ဝါဂွမ်း​၊​ ​ေပါ့​သွမ်း​အ​ေခါင်တိုင်။
၄၀ ။ ဗူး​နှင့်​ခရမ်း​၊​ ​ေလှာ်သည့်​နှမ်း​၊​ ြပိုး​ြပွမ်း​လက်သုတ်ကိုင်။
၄၁ ။ နှလံုး​မည်း​နှမ်း​၊​ ပုဏ္ဏား​သွမ်း​၊​ ​ေြကာင်း​လမ်း​မသိနိုင်။
၄၂ ။ အနီအနှမ်း​၊​ ချယ်လယ်မွှမ်း​၊​ ြမီး​ပျမ်း​ြကိုး​ရှက်ဆိုင်။
၄၃ ။ တံသုတ်မကျမ်း​၊​ လူ​ေြကာ့​ြကမ်း​၊​ လက်စမ်း​လက်ဆကိုင်။
၄၄ ။ သတ္တိရဲး​စွမ်း​၊​ သ​ေဘာတမ်း​၊​ အမ်း​၍မ​ေနနိုင်။
၄၅ ။ ​ေနာက်လိုက်ဝန်ထမ်း​၊​ ဗညား​ရမ်း​၊​ မင်း​ခမ်း​အ​ေဆာင်ကိုင်။
၄၆ ။ စပ်သည့်​မျက်ခမ်း​၊​ လက်နှင့်​ယမ်း​၊​ ကိုယ်ရမ်း​မသိနိုင်။
၄၇ ။ ရှစ်ချက်နှိုင်း​တမ်း​၊​ တရား​စမ်း​၊​ ပန်း​ထမ်း​ရွာ​ေကျး​ကိုင်။
၄၈ ။ ညှိုး​ညှိုး​သမ်း​သမ်း​၊​ တနွမ်း​နွမ်း​၊​ ယမ်း​စမ်း​ရွာ​ေြမတိုင်။
၄၉ ။ လူ​ေသာ့​လူသွမ်း​၊​ လူ​ေဟာ့​ရမ်း​၊​ ကိုယ်အမ်း​မချနိုင်။
၅၀ ။ အစိမ်း​ေရာြပွမ်း​၊​ တချို့​ရွမ်း​၊​ ခရမ်း​ပိမ့်​ြမိုင်ြမိုင်။
၅၁ ။ ခွါ​ေသာ်ခွါတမ်း​၊​ ပိုး​ေလာက်လမ်း​၊​ ယမ်း​တမ်း​မခပ်နိုင်။
၅၂ ။ အ​ေမွ​ေဝြခမ်း​၊​ ညီ​ေအာင်ပျမ်း​၊​ ခွဲး​တမ်း​စာမကိုင်။
၅၃ ။ ယွန်း​ြပည်ကျိုင်း​လွမ်း​၊​ ြမို့​ကျိုင်း​ရွမ်း​၊​ ​ေညာင်ရမ်း​ြမို့​မဏ္ဍိုင်။
၅၄ ။ မ​ေရာ်မယမ်း​၊​ မ​ေအာ်အမ်း​၊​ ​ေခါ်တမ်း​မရနိုင်။
၅၅ ။ ရဲး​ြခင်း​စည်ရွမ်း​၊​ မင်း​ေစာယွမ်း​၊​ နန်း​ြငမ်း​စစ်ကိုင်း​ပိုင်။
၅၆ ။ ယိုး​ဒယား​ဂျွမ်း​၊​ လူမျိုး​ရှမ်း​၊​ ကျွမ်း​ကိုမထိုး​နိုင်။
၅၇ ။ ဖူး​ချင်ငမ်း​ငမ်း​၊​ မ့​ကိုလွမ်း​၊​ သဲး​ကမ်း​က့​သို့​ယိုင်။
၅၈ ။ ပိဏ္ဍပါတ်ဆွမ်း​၊​ ဟင်း​ရည်ဆမ်း​၊​ ရွှမ်း​ရွှမ်း​ပတ္တပိုဏ်။
၅၉ ။ လက်တယမ်း​ယမ်း​၊​ လူ​ေြကာ့​ြကမ်း​၊​ ြခွမ်း​ြခွမ်း​ပစ်တည့်​ချိုင်။
၆၀ ။ ​ေရပူ​ေရချမ်း​၊​ ငါ့​ကိုကမ်း​၊​ လှမ်း​၍မ​ေသာက်နိုင်။
၆၁ ။ ပတာပရမ်း​၊​ အမှုသွမ်း​၊​ အမ်း​ြပီး​နမ်း​ြပီး​ကိုင်။
၆၂ ။ ​ေမာင်ရှင်ဆိုင်ထမ်း​၊​ ​ေရမှုတ်ကမ်း​၊​ လက်လှမ်း​မမှီနိုင်။
၆၃ ။ သစ်ပင်​ေစာင်ချမ်း​၊​ အိုး​ေစာင်ြခမ်း​၊​ ခွဲး​တမ်း​ပင့်​ရစ်ြပိုင်။
၆၄ ။ မိန်း​မရှင်ချမ်း​၊​ ယက်ကန်း​ဂျွမ်း​၊​ နင်း​တမ်း​မမှီနိုင်။

အံ့​ ကာရန် ၁၇ ပုဒ်
၀၁ ။ တိုက်လံုး​အနှံ့​၊​ ဘုန်း​ေတာ်နံ့​၊​ ​ေမွှး​ပျံ့​အရပ်ရပ်။
၀၂ ။ မြပူလှာဝံ့​၊​ လူတိုင်း​ရွံ့​ ၊​ ြကီး​ဖွင့်​ပျိုဖပ်ဖပ်။
၀၃ ။ ​ေနာက်ခါဘယ်နံ့​၊​ ​ေရာက်လတ္တံ့​၊​ ​ေနငံ့​ထိုင်ပျပ်ပျပ်။
၀၄ ။ ကျွန်း​လံုး​ပတ်လွှံ့​၊​ ​ေြကညာပျံ့​၊​ ချီး​အံ့​အထပ်ထပ်။
၀၅ ။ ခံတွင်း​မဆံ့​၊​ ထမင်း​ခွံ့​ ၊​ နူး​ညံ့​စား​ဟပ်ဟပ်။
၀၆ ။ အကယ်တံ့​တံ့​၊​ ကုန်​ေလာက်ငံ့​၊​ ြကံ့​ြကံ့​ခိုင်ြကပ်ြကပ်။
၀၇ ။ အ​ေထာက်အပံ့​၊​ မရှိအံ့​၊​ ​ေလျှာညံ့​နိမ့်​ဝပ်ဝပ်။
၀၈ ။ သမင်စိုင်ြကံ့​၊​ လွင်ရိုင်း​ပျံ့​၊​ ငံ့​တံ့​ေနာက်ဆုတ်ရပ်။
၀၉ ။ မချိမခံ့​၊​ စိတ်လွင့်​ပျံ့​၊​ မတံ့​တိမ်း​မူး​မပ်။
၁၀ ။ ငါမှန်း​သိစံ့​၊​ ​ေသတံုမံ့​၊​ ရှိန်း​အံ့​ြပီး​ေစ့​စပ်။
၁၁ ။ မဉ္ဇူ​ေလှာက်ပံ့​၊​ တပျံ့​ပျံ့​၊​ ကံ့​ေကာ်​ေတာင်ဇလပ်။
၁၂ ။ ရံ​ေလြခံ့​ြခံ့​၊​ သစ်​ေထာက်ြကံ့​၊​ ငရံ့​ပတူထပ်။
၁၃ ။ ငပတ်သား​ညံ့​၊​ ငါး​ငရံ့​၊​ ရဲး​ဝံ့​ြကည်း​ေတာင်စပ်။
၁၄ ။ ​ေြပာထူအလွှံ့​၊​ ညွန်​ေစး​ရွှံ့​၊​ ြခွံ့​ ြခွံ့​ မသွား​အပ်။
၁၅ ။ သတင်း​ြကား​စံ့​၊​ တသံ့​သံ့​၊​ ဆယ်ရံ့​ရံဘန်လပ်။
၁၆ ။ တြဖည်း​ပျံ့​ပျံ့​၊​ ​ေနာက်ဆွယ်ငံ့​၊​ ရွာပံ့​ြပင်​ေကျး​စပ်။
၁၇ ။ လမ်း​သွား​ြဖည်း​ညံ့​၊​ ဘဝါး​ပျံ့​၊​ ကိုရံ့​ရွာအရပ်။

အံ ကာရန် ၁၀၈ ပုဒ်
၀၁ ။ ဂုဏ်အရဟံ၊​ မိုး​ဖျား​လျှံ၊​ ​ေအာင်သံြခိမ့်​သဲး​သဲး​။
၀၂ ။ ​ေကာင်း​ကင်မိုး​ယံ၊​ ြကိုး​ြကာပျံ၊​ အသံသာသာဝဲး​။
၀၃ ။ ​ေရှး​ထံုး​ေရှး​စံ၊​ ရှာကျိုး​နံ၊​ွ သင်အံ​ေလ့​ကျက်ြမဲး​။
၀၄ ။ ​ေမာင်း​မမိဿံ၊​ ကျူနှယ်ရံ၊​ ညဉ့်​ယံ​ေပျာ်ပိုက်နွှဲး​။
၀၅ ။ ​ေနခင်း​ဆိတ်ညံ၊​ ဆည်း​ကျံကျံ၊​ စြကင်္န်သွား​မစဲး​။
၀၆ ။ သံဃာဝန်း​ရံ၊​ ဆွမ်း​ေတာ်ခံ၊​ ြမဲး​ြမံကန်​ေတာ့​ပွဲး​။
၀၇ ။ သမီး​ေမာင်နှံ၊​ စက်ကျိန်း​စံ၊​ ယား​ယံ​ေပျာ်လိုပဲး​။
၀၈ ။ ဝင်း​လှညက်စံ၊​ ​ေကသာဆံ၊​ အလံထူ​ေလာက်ခဲး​။
၀၉ ။ ြမီး​သွယ်​ေတာင်ပံ၊​ ​ေရွှရည်ကျံ၊​ လည်ဆံနီရဲး​ရဲး​။
၁၀ ။ ြကိုး​ြကိုး​ကျံကျံ၊​ ငိုရယ်သံ၊​ မှတ်ြကံချင့်​ဝမ်း​ထဲး​။
၁၁ ။ ငှက်​ေပျာဆင်အံ၊​ စွန်ပလံ၊​ွ ပျား​ြကံမတူပဲး​။
၁၂ ။ ​ေနာင်နှင့်​ရည်း​ငံ၊​ ချစ်အား​သံ၊​ ဆက်ဆံလာသည်တပွဲး​။
၁၃ ။ ​ေရွှ​ေလှာ်မင်း​စံ၊​ ကုကုမင်္ံ၊​ ဝတ်ဆံနီလာခဲး​။
၁၄ ။ ပိန်း​သား​မွမ်း​မံ၊​ ြပင်နံရံ၊​ အလျှံနာရဏဲး​။
၁၅ ။ စစ်​ေြခြမဲး​ြမံ၊​ ရဲး​ေသဉ်ရံ၊​ ြမို့​ခံြဖစ်​ေလပဲး​။
၁၆ ။ ရာဇသြကင်္ံ၊​ ပညာလျှံ၊​ ပုဂံြပည်လံုး​ကဲး​။
၁၇ ။ ​ေနာ်ရထာ့​ကံ၊​ အရဟံ၊​ ခုန်ပျံကျလှာဝဲး​။
၁၈ ။ ရာဇသြကင်္ံ၊​ အင်း​ဝခံ၊​ ​ေကျာ်လျှံသံုး​ဆယ်ပွဲး​။
၁၉ ။ နန္တပြကံ၊​ မတ်ရဲး​စံ၊​ ရှင့်​ထံ​ေန​ေစြမဲး​။
၂၀ ။ ဥပါ​ေကာင်း​ခံ၊​ ရဲး​အား​သံ၊​ လက်ဖျံရိုး​မကွဲး​။
၂၁ ။ ဂဠုန်ဆက်နှံ၊​ ပျံသည့်​လှံ၊​ ​ေအာင်း​ဆံဖါး​ဖါး​ဆွဲး​။
၂၂ ။ သိြကား​ဆက်နှံ၊​ ဆဒ္ဒန်ပျံ၊​ မုန်သံမိုဃ်း​တပဲး​။
၂၃ ။ နဂါး​ေလှခံ၊​ သုရာနွှံ၊​ နွံ​ေ လရန်မျိုး​စဲး​။
၂၄ ။ မိန်း​မရှင်စံ၊​ ဂုဏ်​ေြခာက်ခံ၊​ ​ေဆး​တံအဆစ်ကျဲး​။
၂၅ ။ သံုး​လိင်ဆက်ဆံ၊​ ငါး​ပါး​နံ၊​ သင်အံနှလံုး​စွဲး​။
၂၆ ။ သစ်ဆိမ့်​သီး​ခံ၊​ွ ြကိတ်၍မံ၊​ သွား​အံမကိုက်ခဲး​။
၂၇ ။ ဇွယ်ရ​ေသဉ်ရံ၊​ အမည်ခံ၊​ ရုပ်နံမ​ေြပာင်း​လဲး​။
၂၈ ။ ​ေကျာင်း​ပရိကံ၊​ မဟာနံ၊​ ကံုထံဝင်မစဲး​။
၂၉ ။ မယံုမနှံ၊​ အဲး​သီရံ၊​ ​ေရွှတံငါတိုင်စွဲး​။
၃၀ ။ သူရဲး​လက်ငံ၊​ ဗညား​ရံ၊​ လက်ပံြဖူဒိုင်း​ကွဲး​။
၃၁ ။ ပစ္စည်း​ပစ်ယံ၊​ ​ေတာင်ရှိမံ၊​ အြကံလက်ချခဲး​။
၃၂ ။ သစ်အကိုင်း​လံ၊​ ​ေနာင့်​စည်း​ြခံ၊​ ဆိတ်နံမစိုက်ပဲး​။
၃၃ ။ ​ေြမဝတ္ထုကံ၊​ သိမ်း​ေကာက်ခံ၊​ စီမံသင့်​ေအာင်ခွဲး​။
၃၄ ။ သိြကား​ေစခံ၊​ ဝိသုကံ၊​ မိုး​ယံချီး​အံ့​အဲး​။
၃၅ ။ သုဝဏ္ဏသျှံ၊​ ​ေလာကဓံ၊​ တရံမို့​မလွဲး​။
၃၆ ။ နင်း​ကျီး​နင်း​ကျွံ၊​ ​ေြခလက်ဆံ၊​ွ ချံချွံမွ သွား​ပဲး​။
၃၇ ။ မိုး​ကိုမပျံ၊​ ပိုး​ဖလံ၊​ မီး​လျှံမသင့်​ပဲး​။
၃၈ ။ ကိုယ်​ေတာ်တလံ၊​ ​ေရာင်​ေတာ်လျှံ၊​ ​ေရွှဆံနှစ်သစ်ြမဲး​။
၃၉ ။ ​ေမွး​ရှင်​ေတာ်ပျံ၊​ နဖူး​ယံ၊​ တလံ​ေတာ်အခွဲး​။
၄၀ ။ ​ေဟာ်​ေဟာ်ဟံဟံ၊​ ရယ်မည်ြကံ၊​ ဆံလှံမကျွမ်း​ပဲး​။
၄၁ ။ ြဖူနီမဆံ၊​ ကံ့​ကူဆံ၊​ ဂဝံရုပ်ထုြမဲး​။
၄၂ ။ ပဉ္စသီလံ၊​ ကျင့်​ြခိုး​ြခံ၊​ ယိုး​ယံမြပတ်စဲး​။
၄၃ ။ ​ေဂါစရဂံ၊​ ဆွမ်း​ရပ်ခံ၊​ ​ေရှး​ကံလာဘ်မိုး​ဖွဲး​။
၄၄ ။ ြဗဟ္မာသဟံ၊​ အနာဂံ၊​ ​ေအာက်ယံဘံု​ေနြမဲး​။
၄၅ ။ အစီရင်ခံ၊​ စကား​ကျံ၊​ွ ခွါြခံမြဖစ်ပဲး​။
၄၆ ။ ညိုး​ညိုး​ညံညံ၊​ ​ေချာင်း​မညံ၊​ သူသံတိတ်ဆိတ်စဲး​။
၄၇ ။ ခန္တိသည်း​ညံ၊​ ချုပ်တည်း​ခံ၊​ သိဝံရည်မှတ်စွဲး​။
၄၈ ။ သတ္တဝါညံ၊​ လည်း​ေကာင်း​နှံ၊​ ဖျံလည်း​အမျိုး​ကွဲး​။
၄၉ ။ ​ေဗဒင်​ေန့​နံ၊​ ​ေရွး​မည်ြကံ၊​ ​ေြမခံမ​ေကာင်း​ပဲး​။
၅၀ ။ ြမင်း​မိုရ်ထိပ်ဆံ၊​ နဖူး​ယံ၊​ ဓုဝံ​ေနမလွဲး​။
၅၁ ။ လိမ်း​လိမ်း​ကျံကျံ၊​ ​ေမွှး​ေအာင်ြကံ၊​ ​ေရွှနံသာအခဲး​။
၅၂ ။ အလျား​အနံ၊​ သည်စဆံ၊​ွ သံဆ့​ကိုး​ေတာင်ခွဲး​။
၅၃ ။ မ​ေြကာက်မရံ၊​ွ သံ​ေတာ်ခံ၊​ ​ေချငံဆို​ေလျှာက်လဲး​။
၅၄ ။ မစိမ်း​မဆံ၊​ွ စာ​ေရး​တံ၊​ ​ေရနံမသုတ်ပဲး​။
၅၅ ။ ရှည်ရှည်လံလံ၊​ ပန်း​တဉ်း​ခံ၊​ လက်တံရှည်ရခဲး​။
၅၆ ။ ြပည်​ေကျာ်အစံ၊​ ြမို့​ေသဉ်ရံ၊​ နိုင်ငံသူ့​တိုင်း​ထဲး​။
၅၇ ။ လွန်နှင့်​ဖလံ၊​ ဆီး​နှင့်​ခံ၊​ လက်ပံနှင့်​ေပါက်လဲး​။
၅၈ ။ သကဒါဂံ၊​ ဘုန်း​ေလာက်ငံ၊​ ဈာန်ပျံ​ေရွှဝမ်း​ပဲး​။
၅၉ ။ စကား​ေရာြပံ၊​ွ ြဗဲတနွံ၊​ ြဗဲကျံတွို့​သူရဲး​။
၆၀ ။ မ​ေြကာက်မရံ၊​ွ ထား​မိဿံ၊​ ငရှံရွာသား​တဲး​။
၆၁ ။ ​ေရာင်း​၍မစံ၊​ွ ြမက်ြဖူဆံ၊​ ရိုး​တံမရှည်ပဲး​။
၆၂ ။ ​ေန​ေရာင်ြဖိုး​လျှံ၊​ မိုး​သက်တံ၊​ တိမ်ယံထုတ်ချင်း​ဝဲး​။
၆၃ ။ အကျိုး​အနံ၊​ွ ပဲး​နှယ်ယံ၊​ွ ​ေဝး​လံနတ်မင်း​ပွဲး​။
၆၄ ။ သံုး​ပါး​ဝန္တံ၊​ အာမခံ၊​ ​ေပး​နှံ​ေလး​ခုကဲး​။
၆၅ ။ ကိုယ့်​ေအာက်ယုတ်တံ၊​ ဥစ္စာနှံ၊​ အြကံ​ေမှာက်မှား​လွဲး​။
၆၆ ။ ​ေသာ့​ေသာ့​သံ​ွသံွ စပါး​နှံ၊​ ခက်တံမရှိပဲး​။
၆၇ ။ ကျား​ရဲသစ်ဝံ၊​ ​ေတွ့​လိုက်လံ၊​ ကိုယ်ရံပင်သို့​လွှဲး​။
၆၈ ။ ရာဂီမဆံ၊​ နီဖလံ၊​ ​ေကျာက်သံဝင်း​ေြပာင်ြပဲး​။
၆၉ ။ မင်း​ေစမင်း​သံ၊​ မ​ေချငံ၊​ လက်လံြကိုး​ြဖင့်​တွဲး​။
၇၀ ။ အကယ်တံတံ၊​ မုန်​ေခါက်သံ၊​ သံ​ေသာ့​ဆိုး​သည့်​မဲး​။
၇၁ ။ ဆင်နှင့်​ြခွံြခံ၊​ွ တိုက်လုပ်ြကံ၊​ နှင်တံမျှမစွဲး​။
၇၂ ။ ဆင်​ေပါက်နင်း​ြခံ၊​ွ ကျူထရံ၊​ ယိုယံပျွက်စီး​ြမဲး​။
၇၃ ။ ငထီး​ငပျံ၊​ ငဟင်း​ငံ၊​ ြမစ်ယံတသဲး​သဲး​။
၇၄ ။ သစ်ပင်ပဲး​ယံ၊​ွ ​ေဆး​မိုး​နံ၊​ သစ်ြကံပိုး​နှင့်​တွဲး​။
၇၅ ။ သစ်သီး​ဝလံ၊​ သစ်ပင်ညံ၊​ နာမံအကွဲး​ကွဲး​။
၇၆ ။ ​ေဇာတိယာရံ၊​ ကျမ်း​နိယံ၊​ မြကံမစည်ပဲး​။
၇၇ ။ စကား​နက်တံ၊​ ​ေဒဝဓံ၊​ ရှည်လံလွန်နက်နဲး​။
၇၈ ။ သူရဲး​ကနံ၊​ွ ဗိုက်​ေသဉ်ရံ၊​ သာစံရွာစား​ြမဲး​။
၇၉ ။ ပဲး​ကူး​မင်း​ထံ၊​ သက်လံုး​နှံ၊​ မည်ခံဗညား​ြဗဲး​။
၈၀ ။ တင်ပါး​သား​နံ၊​ စား​မည်ြကံ၊​ လက်ပံရွာသား​ကျွဲး​။
၈၁ ။ ဆယ်ပါး​နက်စံ၊​ ရာဇဓံ၊​ တရံမ​ေဘာက်လှဲး​။
၈၂ ။ လူင​ေအာင်စံ၊​ အဲး​ခိုး​သံ၊​ ကိုယ်ရံ​ေရွှထား​စွဲး​။
၈၃ ။ ​ေရွှ​ေတာင်မင်း​ဝံ၊​ ြမ​ေကျာက်ခံ၊​ တိုင်း​တမ္ပဒိတ်ထဲး​။
၈၄ ။ နတ်သယဉ်စံ၊​ တည်နှင်တံ၊​ ဟိုင်း​ဟံစွယ်စံုြပဲး​။
၈၅ ။ မ​ေကာင်း​မှုကံ၊​ ငရဲး​ခံ၊​ ​ေဝး​လံနတ်တို့​ပွဲး​။
၈၆ ။ လင်း​တငှက်ပျံ၊​ ဝန်း​ရှက်ရံ၊​ ပုပ်နံ​ေခွး​ေကာင်ထဲး​။
၈၇ ။ ​ေလး​မည်အသံ၊​ ကျွန်း​လံး​လျှံ၊​ ဆိတ်ညံမရှိပဲး​။
၈၈ ။ ​ေတဇဉာဏံ၊​ ​ေလာကဓံ၊​ မြကံရာ​ေလး​ကွဲး​။
၈၉ ။ ယာဝတ္တကံ၊​ ​ေဉယျဓံ၊​ ဉာဏံငါး​ဆကဲး​။
၉၀ ။ ဖုသျှြကယ်ပျံ၊​ ငှက်​ေချး​ခံ၊​ ​ေရာင်လျှံခပ်မွဲး​မွဲး​။
၉၁ ။ အိုအိုငါ့​ကံ၊​ မင်း​ကသံ၊​ လက်လံတြကား​ဆွဲး​။
၉၂ ။ ရည်း​စား​သနံ၊​ သက်လံုး​နှံ၊​ ဝင်း​စံ​ေနာင့်​လည်ရွဲး​။
၉၃ ။ ကံ့​ေကာ်ပွင့်​နံ၊​ မင်း​ရှင့်​နံ၊​ ​ေနာင့်​နံပန်း​ခဝဲး​။
၉၄ ။ ​ေရွှခွက်ြပည့်​လျှံ၊​ ညာတရံ၊​ နက်စံချိုဆိမ့်​ရွဲး​။
၉၅ ။ ​ေစာင်ရန်း​စည်း​ြခံ၊​ ြခံ့​ြခံ့​ရံ၊​ စံြပင်လုပ်သည့်​မဲး​။
၉၆ ။ မဖျင်း​မသွံ၊​ သီး​နက်တံ၊​ ​ေကျာက်စံရွာသား​ပဲး​။
၉၇ ။ ကိုး​ပါး​မျက်ြပံ၊​ွ ရှင့်​ေထွး​ခံ၊​ စီမံ​ေြကာင်မျက်ရွဲး​။
၉၈ ။ ​ေရွှဗုဇွန်ခံ၊​ွ လက်ထိယံ၊​ွ မကျံချင်ြပီပဲး​။
၉၉ ။ အလှညွန့်​လံ၊​ ​ေကသာဆံ၊​ လက်တံ​ေကွး​ေကွး​ဆွဲး​။
၁၀၀ ။ ဒွါရာပုရံ၊​ မိုး​သို့​ပျံ၊​ သံနှင့်​ချိတ်ကာတွဲး​။
၁၀၁ ။ ကုလား​သာစံ၊​ ​ေသာ​ေသာအံ၊​ ​ေြမှာက်ခံလှပံုအဲး​၊​ (ပဋိလံု။
၁၀၂ ။ အသံသာစံ၊​ သား​ေရြကံ၊​ ​ေြမှာက်ခံအံ့​မရဲး​၊​ (အနုလံု၊​ မွန်စတိတ်တွက်ရိုး​။
၁၀၃ ။ ြပိုင်တည်း​မှား​ြကံ၊​ ဂယာယံ၊​ ​ေြခွရံနှစ်​ေထာင်ခွဲး​။
၁၀၄ ။ ကူကူရံရံ၊​ ငါ့​ကိုြကံ၊​ ကံုတံလွန်ြဖင်ြပဲး​။
၁၀၅ ။ ​ေသ​ေြကာင်း​လည်း​ြကံ၊​ ြကို့​နှင့်​ဝံ၊​ တရံမသင့်​ပဲး​။
၁၀၆ ။ ​ေရွှနန်း​ေြကာ့​ထံ၊​ အ​ေသခံ၊​ ​ေရနံသာစား​ပွဲး​။
၁၀၇ ။ ဝိြဂိုဟ်မငံ၊​ ဂဠုန်ပျံ၊​ သင်အံနှလံုး​စွဲး​။
၁၀၈ ။ အရိုး​ရှည်လံ၊​ ​ေြပာင်း​နှင့်​ြကံ၊​ ဖျံဖျံဝါး​နိုင်ခဲး​။

အံု့​၊​ အုမ့်​ ကာရန် ၁၁ ပုဒ်
၀၁ ။ တိမ်ညိုပံု့​ပံု့​၊​ မိုဃ်း​အံု့​အံု့​၊​ ​ေဆာ်လှံု့​ေြမာက်​ေလညင်း​။
၀၂ ။ ရွှန်း​ရွှန်း​ကံု့​ကံု့​၊​ ြပင်ဆံု့​ဆံု့​၊​ အူတံု့​ေနာင့်​သား​ချင်း​။
၀၃ ။ မျက်နှာဝပ်ငံု့​၊​ ယုန်သို့​ြကံု၊​ ​ေြကာက်ယံု့​ေနာင့်​ထံရင်း​။
၀၄ ။ သည်မှာတမံု့​၊​ ကျဉ်း​ေအာင်ချံု့​၊​ အထံု့​အပိုင်း​ြကွင်း​။
၀၅ ။ မြပန်မတံု့​၊​ တြပံု့​ြပံု့​၊​ ချစ်ထံု့​မ​ေြပလျှင်း​။
၀၆ ။ မြပန်မလှံု့​၊​ ကတွန့်​မံု့​၊​ စား​ြမံု့​သူခတ်ြကွင်း​။
၀၇ ။ ပညာဉာဏ်နံု့​၊​ တွန့်​၍ရှံု့​၊​ ငလံု့​သင်ရွာမင်း​။
၀၈ ။ ဝပ်ဝပ်တံု့​တံု့​၊​ လက်ရသံု့​၊​ လံု့​လမရှိပျင်း​။
၀၉ ။ ယွင်း​ယွင်း​ယံု့​ယံု့​၊​ ​ေြမွပတံု့​၊​ ြမံု့​၍စား​ေလြခင်း​။
၁၀ ။ အ​ေခါက်အတံု့​၊​ ြပတ်ထံု့​ထံု့​၊​ ချည်ရံု့​မခိုင်တင်း​။
၁၁ ။ ​ေရွှစင်ြဖတ်ထံု့​၊​ ခင်မပံု့​၊​ နန်း​လံုး​့​ထိပ်​ေခါင်နှင်း​။

အံုး​၊​ အုမ်း​ ကာရန် ၅၆ ပုဒ်
၀၁ ။ ရတနာသံုး​၊​ နီလာကံုး​၊​ ထိပ်လံုး​ဆင်လန်း​လန်း​။
၀၂ ။ သံပဟံုး​စံုး​၊​ ဘက်မဲ့​ြကံုး​၊​ လက်ရံုး​ဆန့်​တန်း​တန်း​။
၀၃ ။ ရှား​ေစး​ကွမ်း​ထံုး​၊​ သံုး​ေထွရံုး​၊​ လျှာလံုး​နီြမန်း​ြမန်း​။
၀၄ ။ ြမုပ်​ေလစံုး​စံုး​၊​ သဲး​ေရဖံုး​၊​ ကိုယ်လံုး​နစ်မွန်း​မွန်း​။
၀၅ ။ မိုဃ်း​ေလး​လလံုး​၊​ ကျူး​ခ့​ဆဲံုး​ ၊​ အိုင်ထံုး​စိုထန်း​ထန်း​။
၀၆ ။ ပူ​ေဇာ်သည့်​ဟံုး​၊​ မီး​ဇရံုး​၊​ ပွါး​ြပံုး​ေရာင်ရွှန်း​ရွှန်း​။
၀၇ ။ ပျပ်စပ်တံုး​လံုး​၊​ သီတင်း​သံုး​၊​ တံုး​တံုး​ရွတ်ခွန်း​ခွန်း​။
၀၈ ။ အနား​ခံုး​ခံုး​၊​ ငါး​ေထာင်ြမှံုး​၊​ ပရံုး​ေထွဆန်း​ဆန်း​။
၀၉ ။ ​ေချာင်း​ြခား​ရိုး​ထံုး​၊​ ​ေနာင့်​ေဆး​လံုး​၊​ ပအံုး​ရည်သွန်း​သွန်း​။
၁၀ ။ ​ေရွှြမို့​ပတ်ကံုး​၊​ သံုး​ထပ်ကျံုး​၊​ ြခံုး​ြခံုး​ရံသန်း​သန်း​။
၁၁ ။ ဖဲး​စိမ်း​မိုင်း​လံုး​၊​ ​ေနာင့်​မှီအံုး​၊​ ပန်း​ကံုး​ရွက်ချွန်း​ချွန်း​။
၁၂ ။ မဲ့​ေ ြခသလံုး​၊​ စပါး​ဖံုး​၊​ လှဆံုး​သွယ်ဝန်း​ဝန်း​။
၁၃ ။ အစအဆံုး​၊​ ကမ္ပတ်ဖံုး​၊​ နိဂံုး​အုပ်ရန်း​ရန်း​။
၁၄ ။ တ​ေန့​လံုး​လံုး​၊​ မိုး​အချံုး​၊​ မီး​အံုး​ြကိမ်နှယ်ြမန်း​။
၁၅ ။ မရွှင်မြပံုး​၊​ ကိုယ်လက်ချံုး​၊​ နှလံုး​မဤကျန်း​။
၁၆ ။ ယွန်း​ြပည်လန်း​ငံုး​၊​ ြမို့​ကျိုင်း​ရံုး​၊​ မိုင်း​လံုး​ရှမ်း​ရပ်ခန်း​။
၁၇ ။ ​ေရွှလွှတ်​ေရွှရံုး​၊​ ​ေရွှ​ေရာင်ဖံုး​၊​ ဆင်ကျံုး​ြပာသာဒ်ကွန်း​။
၁၈ ။ ​ေရွှချူယမံုး​၊​ ရွာစအံုး​၊​ ပိတ်ဖံုး​အုန်း​နှင့်​ထန်း​။
၁၉ ။ စား​ေလငှက်တံုး​၊​ ငတင်လံုး​၊​ ငခံုး​နှင့်​ ငမန်း​။
၂၀ ။ ယွန်း​ြပည်မိုင်း​ဖံုး​၊​ ​ေြကာင်နှယ်ချံုး​၊​ လက်ရံုး​ရှင့်​ဘုန်း​တန်း​။
၂၁ ။ စာ​ေရး​မီး​ဖံုး​၊​ ထင်း​ေသွ့​ရံုး​၊​ သမံုး​ေရသဖန်း​။
၂၂ ။ သံလွင်ြမစ်လံုး​၊​ သာမျိုး​ကျံုး​၊​ ဒါး​တံုး​တိုင်း​ဆိပ်ခန်း​။
၂၃ ။ မိစ္ဆာအား​လံုး​၊​ လွှမ်း​ပိတ်ဖံုး​၊​ ​ေတာင်ြပံုး​ညီ​ေနာင့်​နန်း​။
၂၄ ။ ​ေရွှတံုး​ေငွတံုး​၊​ ရဲး​ဆုကျံုး​၊​ ကျံုး​ေတာ်စုအငန်း​။
၂၅ ။ ငယ်စွာ့​အဆံုး​၊​ ငှက်မင်း​ငံုး​၊​ ဆံုး​ရှံုး​ေလခမန်း​။
၂၆ ။ ငယ်မည်ငလံုး​၊​ လူငတံုး​၊​ ပခံုး​မသန်လွန်း​။
၂၇ ။ မိခင့်​ဆံထံုး​၊​ ဘလက်ရံုး​၊​ ရဲး​ဆံုး​ဗညား​ကျန်း​။
၂၈ ။ ဇမ္ဗူပတ်ကံုး​၊​ ရဲး​ေသာ်ထံုး​၊​ အာဖံုး​လယ်​ေခါင်ရန်း​။
၂၉ ။ အကင်္ျီရင်ဖံုး​၊​ ကိုယ်ဝင်ချံုး​၊​ ပိတံုး​ပိတ်နှယ်ရန်း​။
၃၀ ။ အသံ​ေတး​ထံုး​၊​ ဆိုတီး​တံုး​၊​ သက်ဆံုး​ေြပာဥဒါန်း​။
၃၁ ။ ြဖိုး​ြဖိုး​လံုး​လံုး​၊​ အညီကံုး​၊​ ြကက်ရံုး​သဇင်ပန်း​။
၃၂ ။ ဝါး​ြခမ်း​ဝါး​လံုး​၊​ သီသီရံုး​၊​ လက်သံုး​စွဲး​ဘို့​တန်း​။
၃၃ ။ အသက်ထက်ဆံုး​၊​ မင်း​ဆ့​သဲံုး​၊​ ​ေရှး​ထံုး​ေရှး​နိဒါန်း​။
၃၄ ။ ပညာ​ေပတံုး​၊​ ြပိုင်တိုင်း​ရှံုး​၊​ နှလံုး​မကျန်း​တန်း​။
၃၅ ။ ​ေဆး​ေဆး​တလံုး​၊​ ​ေဆး​ပမံုး​၊​ ဖံုး​မသိန်မုန့​ဖ်ျန်း​။
၃၆ ။ ရွာ​ေကျာက်တလံုး​၊​ ဝန်း​ပတ်ကံုး​၊​ ရှံုး​က​ေတကန်စွန်း​။
၃၇ ။ စစ်ပင်နှင့်​ရံုး​၊​ ခက်လက်တံုး​၊​ သီလံုး​ရွာထက်ဝန်း​။
၃၈ ။ ခင်မ​ေရွှတံုး​၊​ ညာလက်ရံုး​၊​ ကိုင်သံုး​တက်​ေရွှနန်း​။
၃၉ ။ ြမတ်​ေလး​ဆံထံုး​၊​ ​ေရွှစင်ကံုး​၊​ ြပည်လံုး​ရှုမခန်း​။
၄၀ ။ မချဉ်း​မချံုး​၊​ ​ေနာင့်​ထွန်တံုး​၊​ ပွတ်လံုး​ခန့်​မယွန်း​။
၄၁ ။ ညှိုး​ညှိုး​ချံုး​ချံုး​၊​ ​ေပျာင်း​နံုး​နံုး​၊​ မင်း​သံုး​ရှင်​ေမွ့​နွန်း​။
၄၂ ။ မလှုပ်​ေြခလံုး​၊​ ချွန်း​သီး​ြပံုး​၊​ အဆံုး​အမကျန်း​။
၄၃ ။ အန္တာပိတ်ဖံုး​၊​ ထည့်​သည့်​ပံုး​၊​ ခံုး​ခံုး​မရှိဝန်း​။
၄၄ ။ ​ေရး​နည်း​သတ်ထံုး​၊​ ညီ​ေအာင်ကံုး​၊​ ဆံုး​ဆံုး​ြဖတ်ြဖတ်ညွှန်း​။
၄၅ ။ နွယ်ပင်လှဆံုး​၊​ ကျွဲမျက်လံုး​၊​ တံုး​ေသာ်​ေဆး​ကင်ပွန်း​။
၄၆ ။ ​ေဇာ်တခိုင်လံုး​၊​ စာစပ်ထံုး​၊​ အဆံုး​များ​လှလွန်း​။
၄၇ ။ စွယ်စံုမျက်လံုး​၊​ ​ေရာက်ြခည်ြပံုး​၊​ ပျဉ်ခံုး​ေလှြကငှန်း​။
၄၈ ။ ​ေကျာ်စွာ့​လက်ရံုး​၊​ ဆင်​ေြခဖံုး​၊​ လူသံုး​ေထာင်ရံဝန်း​။
၄၉ ။ဘံုနန်း​သလွန်အံုး​၊​ ြကာရွက်ဆံုး​၊​ မသံုး​ပယ်လိုက်တွန်း​။ (မိဿရာသီကစ၍ ၄ရာသီ၂ရက်စီယူ၊​ဗျသတား​ရက်)
၅၀ ။ ထိလျှင်လည်း​ချံုး​၊​ ထိကရံုး​၊​ ငဖံုး​ေဆး​ေဆး​ငန်း​။
၅၁ ။ ​ေအာင်သာစည်ပတံုး​၊​ ကိုး​ရွာလံုး​၊​ ချစ်ထံုး​ြမဲး​ခိုင်ကျန်း​။ (အိမ်​ေထာင်သင့်​)
၅၂ ။ နန်း​ြမင့်​သူ​ေခါင်အံုး​၊​ လှယဉ်ဆံုး​၊​ ထံုး​ထံုး​ြပတ်ြပတ်ဆန်း​။ (အိမ်မ​ေထာင်သင့်​)
၅၃ ။ နံပါး​ပိတ်ချံုး​၊​ စစ်ပခံုး​၊​ ​ေရှ့​ဆံုး​မှ​ေနာက်စွန်း​။
၅၄ ။ နှုတ်ဖျား​တာဖံုး​၊​ ြမံုလည်း​လံုး​၊​ ြမင့်​ဆံုး​ငှက်မသန်း​။
၅၅ ။ သံုး​ဘံုသူလံုး​၊​ ညွတ်ခရံုး​၊​ လပံုး​ြမို့​ထိပ်ပန်း​။
၅၆ ။ လက်ဖျံတလံုး​၊​ မင်း​ညီတံုး​၊​ ရှံုး​ေလလူဝံကျန်း​။

ကဝိလက္ခဏာသတ်ပံု -- ​ ပါဠိဆရာဦး​ေြဖတည်း​ြဖတ်သည်။ ကဝိလက္ခဏာသတ်ပံု --​အား​​ ​ကို​ညီ​လင်း​ဆက်​မှ​ စာ​သား​အ​ြဖင့်​​ ​ဖန်​တီး​​​ထား​​ြခင်း​​သာ​ ​ြဖစ်​သည်​။​ အွန်​လိုင်း​တွင်​ လွယ်​ကူ​စွာ​ ​အ​သံုး​​ြပု​နိုင်ရန်​ ​ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​​ယူ​နီ​ကုဒ်​ကို​ ​အ​သံုး​​ြပု​၍​ ထပ်​ဆင့်​​ ​စု​ေဆာင်း​​ထား​​ြခင်း​​သာ​ြဖစ်​သည်​။​
...::: Myanmar Spelling and Grammer Online :::...